J.用普通话创作的辅助资料《新声对韵》

新声对韵

 

一(yī)啊(ā)韵(yùn)a·ia·ua

 

冬(dōng)对(duì)夏(xià);雁(yàn)对(duì)鸭(yā)。落(luò)日(rì)对(duì)流(liú)霞(xiá)。廉(lián)洁(jié)对(duì)腐(fǔ)化(huà);乖(guāi)巧(qiǎo)对(duì)狡(jiǎo)猾(huá)。学(xué)枪法(qiāngfǎ);练(liàn)刺杀(cìshā)。海(hǎi)角(jiǎo)对(duì)天(tiān)涯(yá)。春(chūn)潮(cháo)催(cuī)战(zhàn)马(mǎ);冬(dōng)雪(xuě)傲(ào)梅(méi)花(huā)。玉(yù)树(shù)琼(qióng)楼(lóu)悬(xuán)壁(bì)画(huà);晴(qíng)空(kōng)碧(bì)野(yě)衬(chèn)农(nóng)家(jiā)。饮(yǐn)酒(jiǔ)喝(hē)茶(chá),交(jiāo)友(yǒu)人(rén)间(jiān)防(fáng)骗(piàn)诈(zhà);识(shí)真(zhēn)辨(biàn)假(jiǎ),淘(táo)金(jīn)水(shuǐ)底(dǐ)去(qù)泥(ní)沙(shā)。

 

多(duō)对(duì)寡(guǎ);减(jiǎn)对(duì)加(jiā)。奖(jiǎng)赏(shǎng)对(duì)惩(chéng)罚(fá)。通(tōng)关(guān)对(duì)设(shè)卡(qiǎ);绝(jué)壁(bì)对(duì)悬(xuán)崖(yá)。怜(lián)聋(lóng)哑(yǎ);敬(jìng)爸(bà)妈(mā)。红(hóng)蕊(ruǐ)对(duì)绿(lǜ)芽(yá)。灌(guàn)田(tián)须(xū)筑(zhù)坝(bà);点(diǎn)豆(dòu)带(dài)栽(zāi)瓜(guā)。菊(jú)遭(zāo)霜(shuāng)冻(dòng)尤(yóu)潇(xiāo)洒(sǎ);荷(hé)遇(yù)雨(yǔ)击(jī)更(gèng)奋(fèn)发(fā)。父(fù)爱(ài)堪(kān)夸(kuā),逗(dòu)子(zǐ)亏(kuī)他(tā)常(cháng)作(zuò)马(mǎ);母(mǔ)恩(ēn)无(wú)价(jià),倚(yǐ)门(mén)盼(pàn)我(wǒ)早(zǎo)归(guī)家(jiā)。

 

二(èr)鹅(é)韵(yùn)e·o·uo

 

强(qiáng)对(duì)弱(ruò);少(shǎo)对(duì)多(duō)。姻(yīn)弟(dì)对(duì)表(biǎo)哥(gē)。善(shàn)良(liáng)对(duì)凶(xiōng)恶(è);呆(dāi)板(bǎn)对(duì)灵(líng)活(huó)。迎(yíng)贵(guì)客(kè);娶(qǔ)娇(jiāo)娥(é)。豪(háo)饮(yǐn)对(duì)浅(qiǎn)酌(zhuó)。园(yuán)中(zhōng)花(huā)万(wàn)朵(duǒ);林(lín)里(lǐ)树(shù)千(qiān)棵(kē)。山(shān)上(shàng)攀(pān)枝(zhī)摘(zhāi)野(yě)果(guǒ);水(shuǐ)中(zhōng)拨(bō)叶(yè)赏(shǎng)娇(jiāo)荷(hé)。爱(ài)我(wǒ)中(zhōng)国(guó),豺(chái)狼(láng)岂(qǐ)许(xǔ)庭(tíng)前(qián)过(guò);论(lùn)人(rén)差(chā)错(cuò),言(yán)语(yǔ)不(bù)宜(yí)背(bèi)后(hòu)说(shuō)。

 

凉(liáng)对(duì)热(rè);浪(làng)对(duì)波(bō)。日月(rìyuè)对(duì)山河(shānhé)。徐(xú)行(xíng)对(duì)静(jìng)坐(zuò);进取(jìnqǔ)对(duì)拼搏(pīnbó)。途(tú)坎坷(kǎnkě),事(shì)曲折(qūzhé)。地利(dìlì)对(duì)人和(rénhé)。大海(dàhǎi)呈(chéng)蓝色(lánsè);高山(gāoshān)尽(jìn)绿(lǜ)坡(pō)。尧(yáo)天(tiān)瑞雪(ruìxuě)纷纷(fēnfēn)落(luò);舜(shùn)日(rì)农村(nóngcūn)处处(chùchù)歌(gē)。执(zhí)政(zhèng)兴(xīng)国(guó),大患(dàhuàn)小(xiǎo)忧(yōu)休(xiū)困(kùn)惑(huò);为(wéi)民(mín)掌(zhǎng)舵(duò),惊(jīng)涛(tāo)骇(hài)浪(làng)要(yào)沉(chén)着(zhuó)。

 

 

三(sān)耶(yē)韵(yùn)ie·üe

读(dú)对(duì)写(xiě);练(liàn)对(duì)学(xué)。爱护(àihù)对(duì)体贴(tǐtiē)。悲哀(bēiāi)对(duì)喜悦(xǐyuè);完整(wánzhěng)对(duì)残缺(cánquē)。檐(yán)下(xià)雀(què);草(cǎo)中(zhōng)蝶(dié)。搭档(dādàng)对(duì)配角(pèijué)。创业(chuàngyè)休(xiū)松懈(sōngxiè);守成(shǒuchéng)当(dāng)警觉(jǐngjué)。英雄(yīngxióng)战场(zhànchǎng)流(liú)鲜血(xiānxuè);勇士(yǒngshì)边防(biānfáng)入(rù)虎穴(hǔxué)。扶正(fúzhèng)祛(qū)邪(xié),妖魔鬼怪(yāomóguǐguài)全(quán)消灭(xiāomiè);扬(yáng)优(yōu)除(chú)劣(liè),黄(huáng)赌(dǔ)毒(dú)邪(xié)尽(jìn)拒(jù)绝(jué)。

 

陶(táo)对(duì)冶(yě);断(duàn)对接(duìjiē)。引诱(yǐnyòu)对(duì)威胁(wēixié)。三(sān)山(shān)对(duì)五岳(wǔyuè);特务(tèwù)对(duì)间谍(jiàndié)。玲珑(línglóng)榭(xiè);熙攘(xīrǎng)街(jiē)。清正(qīngzhèng)对(duì)奸邪(jiānxié)。深(shēn)眸(móu)加(jiā)浅(qiǎn)靥(yè);正视(zhèngshì)转(zhuǎn)斜(xié)瞥(piē)。尽力(jìnlì)倾心(qīngxīn)兴(xìng)伟业(wěiyè);奉公(fènggōng)克己(kèjǐ)保(bǎo)廉洁(liánjié)。誓(shì)做(zuò)贤(xián)杰(jié),眼(yǎn)亮(liàng)心(xīn)明(míng)如(rú)日(rì)月(yuè);莫(mò)当(dāng)霸(bà)蟹(xiè),路(lù)拦(lán)道(dào)占(zhàn)似(sì)蛇(shé)蝎(xiē)。

 

四、儿化韵(er

皮(pír)儿对(duì)馅(xiàr)儿;袋(dàr)儿对(duì)篮(lár)儿。蒜(suàn)臼(jiùr)儿对(duì)瓷(cí)盘(pár)儿。小(xiǎo)锅(guōr)儿对(duì)大(dà)碗(wǎr)儿;点(diǎn)火(huǒr)儿对(duì)冒(mào)烟(yār)儿。煎(jiān)蛋(dàn)卷(juǎr)儿;切(qiē)猪(zhū)肝(gār)儿。戒(jiè)指(zhir)儿对(duì)项(xiàng)链(liàr)儿。硬(yìng)座(zuò)铺(pū)棉(mián)垫(diàr)儿;软(ruǎn)床罩(chuángzhào)被(bèi)单(dār)儿。幼子(yòuzǐ)需(xū)和(hé)妈(mā)作(zuò)伴(bàr)儿;长(cháng)男(nán)要(yào)与(yǔ)爸(bà)齐(qí)肩(jiār)儿。步(bù)上门(shàngmén)台(tár)儿,听(tīng)唱(chàng)戏(xì)迷(mí)挤(jǐ)剧(jù)院(yuàr)儿;手(shǒu)拿(ná)折(zhé)扇(shàr)儿,观(guān)光(guāng)游(yóu)客(kè)逛(guàng)花(huā)园(yuár)儿。

蚕(cár)儿对(duì)茧(jiǎr)儿;袄(ǎor)儿对(duì)衫(shār)儿。外(wài)院(yuàr)儿对(duì)里(lǐ)间(jiār)儿。铁(tiě)钉(dìr)儿对(duì)木(mù)板(bǎr)儿;鞋(xié)底(dǐr)儿对(duì)针(zhēn)尖(jiār)儿。拿(ná)锅(guō)铲(chǎr)儿;炒(chǎo)蒜(suàn)薹(tár)儿。铁(tiě)蛋(dàr)儿对(duì)泥(ní)丸(wár)儿。轻(qīng)飞(fēi)观(guān)紫(zǐ)燕(yàr)儿;劲(jìn)打(dǎ)看(kàn)球(qiú)员(yuár)儿。要(yào)赚(zhuàn)大钱(dàqián)开(kāi)饭(fàn)馆(guǎr)儿;若(ruò)图(tú)私利(sīlì)是(shì)贪(tān)官(guār)儿。树(shù)立(lì)名(míng)牌(pár)儿,选项(xuǎnxiàng)投资(tóuzī)须(xū)放(fàng)胆(dǎr)儿;充(chōng)当(dāng)模(mó)特(tèr)儿,害羞(hàixiū)怕(pà)苦(kǔ)莫(mò)沾(zhān)边(biār)儿。

五(wǔ)支(zhī)资(zī)-i前(qián))·-i后(hòu))】

 

非(fēi)对(duì)是(shì);速(sù)对(duì)迟(chí)。丑态(chǒutài)对(duì)芳姿(fāngzī)。幼(yòu)儿(ér)对(duì)长(zhǎng)子(zǐ);芍药(sháoyào)对(duì)灵芝(língzhī)。新(xīn)教室(jiàoshì);好(hǎo)师资(shīzī)。兄弟(xiōngdì)对(duì)子侄(zǐzhí)。抖(dǒu)开(kāi)凌(líng)宇(yǔ)翅(chì);扎(zhā)稳(wěn)奠基石(diànjīshí)。几(jǐ)个(gè)早(zǎo)莺(yīng)花(huā)际(jì)逝(shì);一群(yìqún)骏马(jùnmǎ)漠(mò)中(zhōng)驰(chí)。春雨(chūnyǔ)如(rú)丝(sī),竹(zhú)得(dé)滋(zī)润(rùn)增(zēng)萌(méng)志(zhì);寒(hán)风(fēng)似(sì)刺(cì),梅(méi)抗(kàng)袭(xí)击(jī)竟(jìng)吐(tǔ)枝(zhī)。

 

集(jí)对(duì)市(shì);虎(hǔ)对(duì)狮(shī)。穿戴(chuāndài)对(duì)饮食(yǐnshí)。光荣(guāngróng)对(duì)羞耻(xiūchǐ);虚伪(xūwěi)对(duì)诚实(chéngshí)。读(dú)唐(táng)史(shǐ);写(xiě)宋词(sòngcí)。开朗(kāilǎng)对(duì)固执(gùzhí)。华夏(huáxià)文明史(wénmíngshǐ);炎黄(yánhuáng)振奋(zhènfèn)诗(shī)。千(qiān)村(cūn)热闹(rènao)民(mín)丰(fēng)日(rì);万众(wànzhòng)欢腾(huānténg)国(guó)泰(tài)时(shí)。重(zhòng)教(jiào)尊师(zūnshī),导弹(dǎodàn)升空(shēngkōng)凭(píng)睿智(ruìzhì);爱(ài)才(cái)励(lì)志(zhì),飞(fēi)船(chuán)探(tàn)月(yuè)赖(lài)知(zhī)识(shi)。

 

 

 

六(liù)衣(yī)韵(yùn)i·ü)

 

粗(cū)对(duì)细(xì);帽(mào)对(duì)衣(yī)。俭朴(jiǎnpǔ)对(duì)奢靡(shēmí)。投(tóu)桃(táo)对(duì)报(bào)李(lǐ);来日(láirì)对(duì)往昔(wǎngxī)。风(fēng)凄厉(qīlì);水(shuǐ)湍急(tuānjí)。肝胆(gāndǎn)对(duì)心(xīn)脾(pí)。大雾(dàwù)连(lián)天际(tiānjì);顽石(wánshí)固(gù)地基(dìjī)。紫(zǐ)燕(yàn)喉(hóu)甜(tián)如(rú)唱戏(chàngxì);黄莺(huángyīng)声(shēng)脆(cuì)似(sì)吹(chuī)笛(dí)。愚昧(yúmèi)夫妻(fūqī),只(zhǐ)知(zhī)寺(sì)庙(miào)寻(xún)仙(xiān)迹(jì);勤(qín)劳(láo)门(mén)第(dì),又(yòu)见(jiàn)田(tián)园(yuán)灌(guàn)菜(cài)畦(qí)。

 

难(nán)对易(duìyì);险(xiǎn)对(duì)夷(yí)。申报(shēnbào)对(duì)审批(shěnpī)。松弛(sōngchí)对(duì)警惕(jǐngtì);彩(cǎi)凤(fèng)对(duì)雄鸡(xióngjī)。歌(gē)豪气(háoqì),贬(biǎn)婢(bì)膝(xī)。拘捕(jūbǔ)对(duì)通缉(tōngjī)。迎来(yínglái)新世纪(xīnshìjì);出现(chūxiàn)好(hǎo)商机(shāngjī)。水(shuǐ)光(guāng)潋滟(liànyàn)波(bō)尤(yóu)碧(bì);山色(shānsè)空(kōng)濛(méng)雨(yǔ)亦(yì)奇(qí)。人(rén)遇(yù)荒(huāng)饥(jī),粗茶淡饭(cūchádànfàn)犹(yóu)惊喜(jīngxǐ);境(jìng)逢(féng)富(fù)贵(guì),美(měi)味(wèi)佳(jiā)肴(yáo)不(bú)罕(hǎn)稀(xī)。

 

 

七(qī)乌(wū)韵(yùn)u

 

出(chū)对(duì)入(rù);雅(yǎ)对(duì)俗(sú)。幼稚(yòuzhì)对(duì)成熟(chéngshú)。喧(xuān)宾(bīn)对(duì)夺(duó)主(zhǔ);深入(shēnrù)对(duì)浅(qiǎn)出(chū)。珊瑚(shānhú)柱(zhù);玛瑙(mǎnǎo)珠(zhū)。直线(zhíxiàn)对(duì)圆弧(yuánhú)。勤(qín)劳(láo)奔(bēn)富(fù)路(lù);懒惰(lǎnduò)入(rù)穷途(qióngtú)。前(qián)事(shì)无(wú)成(chéng)须(xū)醒(xǐng)悟(wù);人(rén)生(shēng)有(yǒu)限(xiàn)莫(mò)踌(chóu)躇(chú)。风(fēng)暖(nuǎn)轻(qīng)拂(fú),吹(chuī)开(kāi)桃(táo)李(lǐ)花(huā)千(qiān)树(shù);日(rì)柔(róu)微(wēi)露(lù),照(zhào)亮(liàng)山(shān)河(hé)画(huà)万(wàn)幅(fú)。

 

棉(mián)对(duì)谷(gǔ);祸(huò)对(duì)福(fú)。清楚(qīngchǔ)对(duì)糊涂(hútu)。日(rì)行(háng)对(duì)夜宿(yèsù);希望(xīwàng)对(duì)企图(qǐtú)。捉(zhuō)狡(jiǎo)兔(tù);战(zhàn)妖(yāo)狐(hú)。鳏寡(guānguǎ)对(duì)孤独(gūdú)。雏燕(chúyàn)难(nán)离(lí)母(mǔ);老(lǎo)牛(niú)爱(ài)舔(tiǎn)犊(dú)。治国(zhìguó)依法(yīfǎ)民(mín)拥护(yōnghù);执政(zhízhèng)倡(chàng)廉(lián)众(zhòng)叹服(tànfú)。时弊(shíbì)根除(gēnchú),依(yī)凭(píng)国(guó)法(fǎ)约(yuē)而(ér)束(shù);青(qīng)春(chūn)长(cháng)驻(zhù),注(zhù)重(zhòng)美(měi)德(dé)鼓(gǔ)与(yǔ)呼(hū)。

 

 

 

八(bā)哀(āi)韵(yùn)ai·uai

 

宽(kuān)对(duì)窄(zhǎi);正(zhèng)对(duì)歪(wāi)。武略(wǔluè)对(duì)文才(wéncái)。竞争(jìngzhēng)对(duì)淘汰(táotài):画室(huàshì)对(duì)书斋(shūzhāi)。应(yīng)痛快(tòngkuài);莫(mò)悲哀(bēiāi)。计划(jìhuà)对(duì)安排(ānpái)。是(shì)河(hé)都(dōu)入(rù)海(hǎi);有(yǒu)涝(lào)必(bì)成灾(chéngzāi)。雨(yǔ)打(dǎ)风(fēng)吹(chuī)花(huā)不(bú)败(bài);雪压(xuěyā)霜冻(shuāngdòng)蕾(lěi)常(cháng)开(kāi)。社会(shèhuì)重(zhòng)才(cái),励志(lìzhì)常(cháng)招(zhāo)淑女(shūnǚ)爱(ài);生活(shēnghuó)多彩(duōcǎi),发财(fācái)要(yào)到(dào)特区(tèqū)来(lái)。

 

评(píng)对(duì)改(gǎi);盛(shèng)对(duì)衰(shuāi)。缝纫(féngrèn)对(duì)剪裁(jiǎncái)。桑田(sāngtián)对(duì)沧海(cānghǎi);丹桂(dānguì)对(duì)绿(lǜ)槐(huái)。时(shí)不待(bùdài);事(shì)休(xiū)捱(ái)。封闭(fēngbì)对(duì)启(qǐ)拆(chāi)。春花(chūnhuā)经(jīng)雨(yǔ)败(bài),秋菊(qiūjú)傲霜(àoshuāng)开(kāi)。山(shān)间(jiān)酸枣(suānzǎo)顽童(wántóng)采(cǎi):圃(pǔ)里(lǐ)樱桃(yīngtáo)巧手(qiǎoshǒu)栽(zāi)。明(míng)去(qù)明(míng)来(lái),两袖清风(liǎngxiùqīngfēng)别(bié)打拐(dǎguǎi);公买公卖(gōngmǎigōngmài),一腔(yīqiāng)诚意(chéngyì)尽(jìn)开怀(kāihuái)。

 

 

九(jiǔ)威(wēi)韵(yùn)ui·ei

 

兴(xīng)对(duì)废(fèi):赤(chì)对(duì)黑(hēi)。祸首(huòshǒu)对(duì)罪魁(zuìkuí)。支持(zhīchí)对(duì)反(fǎn)对(duì);济(jì)困(kùn)对(duì)扶(fú)危(wēi)。识(shí)真伪(zhēnwěi);辨(biàn)正(zhèng)邪(xié)。教诲(jiàohuì)对(duì)栽培(zāipéi)。寡欲(guǎyù)心(xīn)如(rú)水(shuǐ);贪赃(tānzāng)貌似(màosì)贼(zéi)。遍野(biànyě)漫(màn)山(shān)含(hán)玉(yù)翠(cuì);大街小巷(dàjiēxiǎoxiàng)尽(jìn)朝晖(zhāohuī)。分辨(fēnbiàn)是非(shìfēi),贪赃枉法(tānzāngwǎngfǎ)流(liú)酸(suān)泪(lèi);识别(shíbié)经纬(jīngwěi),拒(jù)贿(huì)兴(xìng)廉(lián)树(shù)口碑(kǒubēi)。

 

兄(xiōng)对(duì)妹(mèi);瘦(shòu)对(duì)肥(féi)。有用(yǒuyòng)对(duì)无为(wúwéi)。循(xún)规(guī)对(duì)越轨(yuèguǐ);铁甲(tiějiǎ)对(duì)钢盔(gāngkuī)。分(fēn)丑(chǒu)美(měi);计(jì)盈亏(yíngkuī)。常见(chángjiàn)对(duì)久违(jiǔwéi)。海阔凭鱼跃(hǎikuòpíngyúyuè):天高任鸟飞(tiāngāorénniǎofēi)。淅淅(xīxī)春雨(chūnyǔ)如(rú)油(yóu)坠(zhuì);飒飒(sàsà)秋风(qiūfēng)似(sì)剪(jiǎn)推(tuī)。穷(qióng)寇(kòu)不(bù)追(zhuī),功败垂成(gōngbàichuíchéng)难(nán)反悔(fǎnhuǐ);强权(qiángquán)莫(mò)畏(wèi),剑(jiàn)藏(cáng)于(yú)鞘(qiào)自(zì)生(shēng)辉(huī)。

 

 

十(shí)熬(áo)韵(yùn)ao·iao

 

谦(qiān)对(duì)傲(ào);贬(biǎn)对(duì)褒(bāo)。贫困(pínkùn)对(duì)富饶(fùráo)。新词(xīncí)对(duì)老(lǎo)调(diào);浓(nóng)抹(mǒ)对(duì)素描(sùmiáo)。烟(yān)袅袅(niǎoniǎo);雾(wù)飘飘(piāopiāo)。明(míng)岛(dǎo)对(duì)暗礁(ànjiāo)。台(tái)前(qián)观(guān)舞蹈(wǔdǎo);院(yuàn)内(nèi)走(zǒu)高跷(gāoqiāo)。初恋(chūliàn)新娘(xīnniáng)留(liú)玉照(yùzhào);再婚(zàihūn)老(lǎo)妇(fù)亮(liàng)旗袍(qípáo)。锣鼓(luógǔ)频(pín)敲(qiāo),香港(xiānggǎng)还(hái)珠(zhū)国耻(guóchǐ)扫(sǎo);旌(jīng)旗(qí)高(gāo)挑(tiǎo),澳门(àomén)归(guī)璧(bì)庶民(shùmín)骄(jiāo)。

 

花(huā)对(duì)鸟(niǎo);蕊(ruǐ)对(duì)苞(bāo)。橄(gǎn)榄(lǎn)对(duì)葡(pú)萄(tao)。甘(gān)饴(yí)对(duì)苦(kǔ)药(yào);黑狗(hēigǒu)对白(duìbái)猫(māo)。烟(yān)袅袅(niǎoniǎo);路(lù)迢迢(tiáotiáo)。地(dì)广(guǎng)对(duì)天(tiān)高(gāo)。三(sān)江波淼(jiāngbōmiǎo)淼(miǎo);四(sì)海浪(hǎilàng)滔滔(tāotāo)。花圃(huāpǔ)无(wú)花(huā)人(rén)少(shǎo)到(dào);景区(jǐngqū)有(yǒu)景(jǐng)众(zhòng)多(duō)瞧(qiáo)。贾(jiǎ)傅(fù)无(wú)聊(liáo),湘(xiāng)水(shuǐ)凄(qī)凉(liáng)吟(yín)鵩(fú)鸟(niǎo);屈(qū)原(yuán)桀(jié)骜(ào),江(jiāng)潭(tán)憔(qiáo)悴(cuì)著(zhù)离(lí)骚(sāo)。

 

 

 

十(shí)一(yī)欧(ōu)韵(yùn)ou·iu

 

攻(gōng)对(duì)守(shǒu);放对(fàngduì)收(shōu)。审判(shěnpàn)对(duì)拘留(jūliú)。超前(chāoqián)对(duì)滞后(zhìhòu);远虑(yuǎnlǜ)对(duì)深(shēn)谋(móu)。山上(shānshàng)兽(shòu);圈(juàn)中(zhōng)牛(niú)。夏(xià)憩(qì)对(duì)春游(chūnyóu)。峰峦(fēngluán)拔地(bádì)秀(xiù);江(jiāng)海(hǎi)盖(gài)天(tiān)流(liú)。晴(qíng)川(chuān)历历(lìlì)汉阳(hànyáng)柳(liǔ);芳草萋萋(fāngcǎoqīqī)鹦鹉(yīngwǔ)洲(zhōu)。月(yuè)有(yǒu)缺(quē)周(zhōu),莫(mò)羡(xiàn)羿(yì)妻(qī)舒广(shūguǎng)袖(xiù);星(xīng)分(fēn)隐(yǐn)露(lòu),应(yìng)怜(lián)织女(zhīnǚ)爱(ài)牵牛(qiānniú)。

 

皮(pí)对(duì)肉(ròu),尾(wěi)对头(duìtóu);皓齿(hàochǐ)对(duì)明眸(míngmóu)。新(xīn)朋(péng)对(duì)旧友(jiùyǒu);大(dà)恨(hèn)对(duì)深(shēn)仇(chóu)。情意(qíngyì)厚(hòu);礼仪(lǐyí)周(zhōu)。酿酒(niàngjiǔ)对(duì)榨油(zhàyóu)。雨(yǔ)润(rùn)清香(qīngxiāng)透(tòu);风(fēng)和(hé)绿叶(lǜyè)稠(chóu)。殚精竭虑(dānjīngjiélǜ)般(bān)般(bān)有(yǒu);好逸恶劳(hàoyìwùláo)样样(yàngyàng)丢(diū)。涛(tāo)涌(yǒng)水流(shuǐliú),反腐倡廉(fǎnfǔchànglián)除(chú)吏(lì)垢(gòu);雨(yǔ)急(jí)风(fēng)骤(zhòu),惩(chéng)邪(xié)除(chú)恶(è)解(jiě)民忧(mínyōu)。

 

 

十二(shíèr)安韵(ānyùn)an·ian·uan·üan

 

长(cháng)对(duì)短(duǎn);后(hòu)对(duì)前(qián)。日月(rìyuè)对(duì)江山(jiāngshān)。雷鸣(léimíng)对(duì)电闪(diànshǎn);奖(jiǎng)善(shàn)对(duì)惩(chéng)奸(jiān)。波涛(bōtāo)卷(juǎn);海岸(hǎiàn)拦(lán)。淡(dàn)雾(wù)对(duì)浓烟(nóngyān)。风(fēng)静(jìng)花(huā)尤(yóu)艳(yàn);官(guān)清(qīng)民(mín)自(zì)安(ān)。攀(pān)上(shàng)险峰(xiǎnfēng)称(chēng)好汉(hǎohàn);制服(zhìfú)恶(è)虎(hǔ)是(shì)英(yīng)贤(xián)。坏事(huàishì)莫(mò)沾(zhān),休(xiū)自悲(zìbēi)观(guān)休(xiū)自满(zìmǎn);蠢(chǔn)行(háng)休(xiū)干(gàn),不(bú)敬(jìng)鬼(guǐ)神(shén)不(bú)敬(jìng)仙(xiān)。

 

圆(yuán)对(duì)扁(biǎn);热(rè)对(duì)寒(hán)。短(duǎn)褐(hè)对(duì)长衫(chángshān)。热忱(rèchén)对(duì)冷淡(lěngdàn);肠胃(chángwèi)对(duì)心肝(xīngān)。勤(qín)锻炼(duànliàn);苦(kǔ)钻研(zuānyán)。落后(luòhòu)对(duì)领先(lǐngxiān)。大治(dàzhì)千(qiān)家(jiā)赞(zàn);小康(xiǎokāng)万(wàn)户(hù)欢(huān)。富(fù)时(shí)莫(mò)忘(wàng)穷(qióng)时(shí)饭(fàn);丰(fēng)岁(suì)常(cháng)思(sī)歉岁(qiànsuì)难(nán)。日子(rìzǐ)香甜(xiāngtián),男(nán)恩(ēn)女(nǚ)爱(ài)一生(yìshēng)伴(bàn);婚姻(hūnyīn)美满(měimǎn),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)百世(bǎishì)欢(huān)。

十三(shísān)恩(ēn)韵(yùn)en·in·un·ün

 

柔(róu)对(duì)韧(rèn);主(zhǔ)对(duì)宾(bīn)。父子(fùzǐ)对(duì)祖孙(zǔsūn)。冷(lěng)调(tiáo )对(duì)热(rè)炖(dùn);旧(jiù)恋(liàn)对(duì)新婚(xīnhūn)。言必信(yánbìxìn);语(yǔ)要(yào)真(zhēn)。闭(bì)户(hù)对(duì)开(kāi)门(mén)。天(tiān)天(tiān)传(chuán)喜(xǐ)讯(xùn);处(chù)处(chù)有(yǒu)新(xīn)闻(wén)。春(chūn)暖(nuǎn)花(huā)开(kāi)蜂(fēng)授粉(shòufěn);秋(qiū)深(shēn)霜降(shuāngjiàng)叶(yè)归(guī)根(gēn)。莫(mò)怕(pà)头(tóu)昏(hūn),天(tiān)才(cái)出(chū)自(zì)崇(chóng)勤奋(qínfèn);休(xiū)言(yán)人(rén)笨(bèn),智慧(zhìhuì)源于(yuányú)动脑筋(dòngnǎojīn)。

 

缩(suō)对进(duìjìn);懒(lǎn)对(duì)勤(qín)。类聚(lèijù)对(duì)群(qún)分(fēn)。铭(míng)恩(ēn)对(duì)饮恨(yǐnhèn);结(jié)友(yǒu)对(duì)联姻(liányīn)。安稳(ānwěn)稳(wěn);乱纷纷(luànfēnfēn)。宇宙(yǔzhòu)对(duì)乾坤(qiánkūn)。编辑(biānjí)发(fā)社论(shèlùn);作者(zuòzhě)写(xiě)时文(shíwén)。筹(chóu)计(jì)千(qiān)条(tiáo)分(fēn)尺寸(chǐcùn);当官(dāngguān)一任(yírèn)建(jiàn)功勋(gōngxūn)。上瘾(shàngyǐn)缠身(chánshēn),沉溺(chénnì)牌(pái)桌(zhuō)成(chéng)赌棍(dǔgùn);消(xiāo)迷(mí)下(xià)阵(zhèn),摆脱(bǎituō)麻将(májiàng)做(zuò)良民(liángmín)。

 

 

 

十四(shísì)昂(áng)韵(yùn)ang·iang·uang

 

升(shēng)对(duì)降(jiàng);铁(tiě)对(duì)钢(gāng)。地(dì)久(jiǔ)对(duì)天(tiān)长(cháng)。申冤(shēnyuān)对(duì)告状(gàozhuàng);软弱(ruǎnruò)对(duì)坚强(jiānqiáng)。心(xīn)荡(dàng)荡(dàng);气(qì)昂(áng)昂(áng)。翠(cuì)柏(bǎi)对(duì)青(qīng)杨(yáng)。春(chūn)来(lái)花体(huātǐ)壮(zhuàng);秋(qiū)至(zhì)果实(guǒshí)香(xiāng)。河马(hémǎ)身(shēn)强(qiáng)掀(xiān)细(xì)浪(làng);蠹虫(dùchóng)体(tǐ)弱(ruò)蛀(zhù)粗(cū)梁(liáng)。春雨(chūnyǔ)迷茫(mímáng),绿(lǜ)杨(yáng)烟(yān)里(lǐ)金鸡(jīnjī)唱(chàng);暖(nuǎn)风(fēng)浩(hào)荡(dàng),红(hóng)杏(xìng)枝(zhī)头(tóu)翠(cuì)鸟(niǎo)嚷(rāng)。

 

兵(bīng)对(duì)将(jiāng);炮(pào)对(duì)枪(qiāng)。内地(nèidì)对(duì)边疆(biānjiāng)。穷(qióng)乡(xiāng)对(duì)僻(pì)壤(rǎng);小(xiǎo)米(mǐ)对(duì)高(gāo)粱(liáng)。花(huā)绽(zhàn)放(fàng);鸟(niǎo)飞(fēi)翔(xiáng)。桔(jú)绿(lǜ)对(duì)橙(chéng)黄(huáng)。星(xīng)密(mì)天空(tiānkōng)亮(liàng);草(cǎo)多(duō)田地(tiándì)荒(huāng)。风平浪静(fēngpínglàngjìng)休(xiū)松(sōng)桨(jiǎng);国泰民安(guótàimínān)不(bú)弃(qì)枪(qiāng)。铲(chǎn)暴(bào)除(chú)娼(chāng),撒(sǎ)下(xià)天(tiān)罗(luó)和(hé)地网(dìwǎng);埋(mái)雷(léi)设障(shèzhàng),筑(zhù)成(chéng)铁(tiě)壁(bì)与(yǔ)铜(tóng)墙(qiáng)。

十五(shíwǔ)英韵(yīngyùn)ing·eng·ong·iong·ueng

 

桃(táo)对(duì)杏(xìng);雨(yǔ)对(duì)风(fēng)。大陆(dàlù)对(duì)长空(chángkōng)。喧嚣(xuānxiāo)对(duì)肃静(sùjìng);烟(yān)锁(suǒ)对(duì)云(yún)封(fēng)。天(tiān)笼(lǒng)统(tǒng);雾(wù)朦(méng)胧(lóng)。古(gǔ)柏(bǎi)对(duì)苍松(cāngsōng)。一方(yīfāng)施(shī)善(shàn)政(zhèng);百姓(bǎixìng)赞佳(zànjiā)名(míng)。诗文(shīwén)不厌(bùyàn)千(qiān)回(huí)诵(sòng);车马(chēmǎ)长驱(chángqū)万(wàn)里(lǐ)行(háng)。思路(sīlù)惺(xīng)忪(sōng),少(shǎo)贪(tān)富贵(fùguì)三生(sānshēng)幸(xìng);意识(yìshí)清醒(qīngxǐng),多(duō)念(niàn)俭(jiǎn)勤(qín)二字(èrzì)经(jīng)。

 

桌(zhuō)对(duì)凳(dèng);弟(dì)对(duì)兄(xiōng)。海(hǎi)誓(shì)对(duì)山(shān)盟(méng)。轻松(qīngsōng)对(duì)沉重(chénzhòng);白(bái)塔(tǎ)对(duì)红灯(hóngdēng)。风雷(fēngléi)动(dòng);草木(cǎomù)萌(méng)。霞(xiá)蔚(wèi)对(duì)云(yún)蒸(zhēng)。九州(jiǔzhōu)歌(gē)鼎盛(dǐngshèng);四海(sìhǎi)庆(qìng)升平(shēngpíng)。根(gēn)深(shēn)不(bú)怕(pà)风(fēng)吹(chuī)岭(lǐng);心(xīn)正(zhèng)何(hé)愁(chóu)鬼(guǐ)念(niàn)经(jīng)。壁(bì)上(shàng)画屏(huàpíng),山(shān)重(chóng)水(shuǐ)复(fù)沟(gōu)崖(yá)静(jìng);人间(rénjiān)风景(fēngjǐng),柳暗花明(liǔànhuāmíng)鸟雀(niǎoquè)鸣(míng)。

I.辅助资料:古入今平的字

古入声字变成普通话中的平声字汇总

共213字

 

一 屋  屋竹福熟族菊轴伏读渎牍粥哭叔独啄秃扑幅竺蝠舳孰倏24

二 沃  俗足烛局鹄督赎7

三 觉  觉捉卓驳4

四 质  出实疾一壹吉漆七卒佶尼蒺失悉14

五 物  佛拂屈掘吃绂弗厥8

六 月  阙伐罚竭歇发忽勃蹶掘阀碣羯咄滑核饽17

七 曷  曷达活钵夺拔拨割豁掇喝泼撮跋14

八 黠  黠杀察猾瞎刷滑7

九 屑  节绝结说舌别缺折切拙辙诀噎哲碣捏颉竭18

十 药  薄爵约郭博酌削铎泊搏嚼膜礴摸芍15

十一陌  白石泽宅席籍格额积夕革翮核责舶摘择谪蝈昔惜21

十二锡  锡击笛敌滴镝激檄狄荻涤11

十三职  职国德食蚀极直值黑则殖植棘织逼息熄媳18

十五合  合答杂匝阖蛤鸽搭8

十六叶  帖贴蝶叠捷颊楫协侠荚睫摺辄13

十七洽  狭峡匣压鸭乏劫胁插押狎掐夹呷14

 

 

H.辅助资料《声律启蒙》

声 律 启 蒙

车万育 原著

 

车万育(1632-1705),邵阳县人。幼年家境贫寒,车万育父亲迷信风水,一天,请了一阴阳先生来选择墓地,阴阳先生指着某地说:“此地甚佳,但需五百年后始可发迹。”当时车万育年幼,随在父侧,插嘴说道:“那就把五百年前的祖宗,改葬到这里来,不就发迹了么?”阴阳先生见其聪慧,说道“此子日后,必定发迹。”此后,车万育发奋攻读,参加科考,一帆风顺,由秀才而举人,康熙三年(1665)中了进士,接着授户部给事中,后升掌印。车万育常直言面对皇上,专拣当务之急、他人咋舌难言之事上奏,同僚为他担心,他说:“进言是我职责,竭尽忠诚,哪顾个人安危?”有人黑夜送金银托他办事,他铁面无情地说:“你不知道世上有个不爱钱的车与三吗?”

车万育为官清廉,刚正不阿。所撰《声律启蒙》一书,为清代家喻户晓之启蒙读物,至今仍在流行。

卷 一

一 东

 云对雨,雪对风。晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓。岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫。两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

 • 三尺剑:《汉书高帝纪下》:“高祖击黥布时,为流矢所中,医曰:‘疾可治。’高祖骂曰:‘吾以布衣提三尺剑取天下,此非天命乎?命乃在天,虽扁鹊何益!’” 六钧弓:《春秋左传·这公八年》:“公侵齐,门于阳州,士皆坐列,曰:‘颜高之弓六钧。’”钧,古代重量单位,三十斤为钧。 清暑殿:《洛阳宫殿簿》:“内有清暑殿”。 广寒宫:《明皇杂录》:“(唐)明皇与申天师中秋夜游月宫,见榜曰:广寒清虚之府。”本为虚构,后遂以为月中仙宫名。

 

沿对革,异对同。白叟对黄童。江风对海雾,牧子对渔翁。颜巷陋,阮途穷。冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

 • 黄童白叟:白叟,白发老人;黄童,儿童,幼童发色黄,故称。唐韩愈《元和德圣诗》:“黄童白叟,踊跃欢呼。” 颜巷陋:《论语雍也》:“子曰:‘贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!’”颜渊,又名颜回,孔子弟子。 阮途穷:《晋书·阮籍传》:“阮籍率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄恸哭而反。” 冀北:古幽都地。 辽东:《广舆记》:辽东,契丹东胡旧地,后号盛京,又曰辽东。 濯足:《孟子·离娄上》:“有孺子歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯我缨,沧浪之水浊兮,可以濯我足。”濯:洗涤。 打头风:《韵府群玉》:“石尤风,打头逆风也。”又:《琅環记》载,商人尤某之妻石氏,思夫成疾,死前曰“我欲变成逆风,阻止天下商人远行”。 同泰寺:《梁书·武帝纪下》:“大通元年三月,舆驾幸同泰寺舍身。”后常在同泰寺讲经,传有天雨宝花而下。寺在金陵,今不存。 未央宫:西汉宫殿名。故址在今陕西省西安市西北长安故城内西南角,唐末毁。《汉书·高帝纪下》:高祖天下已定,置酒宴群臣于未央宫,见群臣礼数甚严,高祖乃叹曰:吾今日始知天子之尊也。 尘虑:凡俗之念也。 绿绮:晋傅玄《琴赋序》:“楚庄王有琴曰绕梁,司马相如有琴曰绿绮,蔡邕有琴曰焦尾,皆名器也。 青铜:古代镜子,以青铜铸造研磨而成,故称镜为青铜。欧阳修:素丝悲青铜。曾巩:水面磨青铜。

 

贫对富,塞对通。野叟对溪童。鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。天浩浩,日融融。佩剑对弯弓。半溪流水绿,千树落花红。野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

 • 皤:白色。 芰:音忌。古书上指菱。一说水果两角为菱,四角为芰。 新月:指农历月初时形状如钩的月亮。鲍照《玩月》诗:“始见东南楼,纤纤如玉钩。未映西北墀,娟娟似娥眉。” 长虹:雨气。《仪礼聘礼》:“气如白虹天也。”

二 冬

春对夏,秋对冬。暮鼓对晨钟。观山对玩水,绿竹对苍松。冯妇虎,叶公龙。舞蝶对鸣蛩。衔泥双紫燕,课蜜几黄蜂。春日园中莺恰恰,秋天塞外雁雍雍。秦岭云横,迢递八千远路;巫山雨洗,嵯峨十二危峰。

    

 • 冯妇:人名,《孟子尽心下》:“晋人有冯妇者,善博虎,卒为善士。” 叶公:《庄子》:叶公子高好画龙,天龙闻而下窥,叶公惊走。非好龙者,好似龙者也。 蛩:音穷。本作蛬,一名蟋蟀,一名促织,今通作蛩。 恰恰:自然、和谐。唐杜甫《江畔独步寻花之六》诗:“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。” 雍雍:和谐貌。《诗经·邶风·郀有苦叶》:“雍雍鸣雁,旭日始旦。” 秦岭云横:唐韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》诗:“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。” 巫山:《广舆记》:巫山在夔州府巫山县大江之滨,形如巫字,有 十二峰。 迢递:遥远。 (音“搓”)峨:山高貌。

 

明对暗,淡对浓。上智对中庸。镜奁对衣笥,野杵对村舂。花灼烁,草蒙茸。九夏对三冬。台高名戏马,斋小号蟠龙。手擘蟹螯从毕卓,身披鹤氅自王恭。五老峰高,秀插云霄如玉笔;三姑石大,响传风雨若金镛。

 • 上智:智力特出的人。《论语阳货》:“子曰:‘唯上智与下愚不移。’”《孙子·用间》:“故惟明君贤将,能以上智为间者,必成大功。” 中庸:不偏叫中,不变叫庸。儒家以中庸为最高的道德标准。 奁:音廉,妇女梳妆用的镜匣。 笥:音肆,盛衣服的方形竹器。 杵:用以捣物的木棒。 舂:古代称为碓,舂米的器具。 灼烁:光皎貌。 蒙茸:草乱貌。苏轼《后赤壁赋》:“披蒙茸。” 九夏:夏天的九十天。梁萧统“三伏渐终,九夏将谢”。  三冬:三个冬季。《汉书东方朔传》:“年十三学书,三冬文史足用。  戏马:驰马取乐。《南齐书》:宋武帝在彭城,九日游项羽戏马台。 蟠龙:《晋书·刘毅传》:初,桓温起斋,画龙于上,号蟠龙斋,后桓玄篡晋,刘毅起兵讨玄,至是居之,盖毅小字蟠龙。 蟹螯:《世说》:晋毕卓嗜酒,语人曰:左手擘(音bo,去声)蟹螯,右手执酒杯,乐足一生矣。 鹤氅:《晋书·王恭传》:王恭尝披鹤氅行雪中,孟昶见曰:此真神仙中人也。 五老峰:《地舆记》:庐山有五老峰,秀插云霄。李白诗:“五老峰为笔,洋澜作砚池。” 三姑石:《地舆志》:“南康有三姑石,响声若金镛。” 镛:大钟,古乐器,奏乐时用来表示节拍。

 

仁对义,让对恭。禹舜对羲农。雪花对云叶,芍药对芙蓉。陈后主,汉中宗。绣虎对雕龙。柳塘风淡淡,花圃月浓浓。春日正宜朝看蝶,秋风那更夜闻蛩。战士邀功,必借干戈成勇武;逸民适志,须凭诗酒养疏慵。

 • 禹舜羲农:传说中的中国上古帝王夏禹、虞舜、伏羲、神农。 雪花:宋苏轼《咏雪》诗:“天巧能开顷刻花。” 云叶:《史记》:黄帝与蚩龙战于涿(音捉)鹿之野。常有五色云止于帝上,金枝玉叶,有花之像。 陈后主:《资治纲鉴》:“(南朝陈)后主叔宝,字元秀。在位七年为隋灭。” 汉中宗:《纲鉴》:“(中宗)讳询,武帝曾孙,在位二十五年,崩,谥宣帝。” 绣虎:宋曾慥(音造)《类说·玉箱杂记》:“曹植七步成章,号绣虎。” 雕龙:南朝梁刘勰字彦和,撰《文心雕龙》十五篇,论古今文体。 逸民:指避世隐居的人。《后汉书》中有《逸民传》。 疏慵:懒散。

 

三 江

楼对阁,户对窗。巨海对长江。蓉裳对蕙帐,玉斝对银釭。青布幔,碧油幢。宝剑对金缸。忠心安社稷,利口覆家邦。世祖中兴延马武,桀王失道杀龙逄。秋雨潇潇,漫烂黄花都满径;春风袅袅,扶疏绿竹正盈窗。

 • 蓉裳:屈原《楚辞离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。” 蕙帐:南朝齐孔稚珪《北山移文》:“蕙帐空兮夜鹤怨,山人去兮晓猿惊。”蕙,香草,山人葺(音气)以为帐。 斝:音贾,古代盛酒器具,圆口,三足。《诗经》:“洗爵奠斝。” 釭:油灯。 幔:布帐。 碧油幢:车幕。 金缸:一作珁(古同瓷),长颈瓮。《汉书》:“醢(音海)酒千缸。”宋王安石诗:“岂惟闲伴倒金缸。” 社稷:祭土神与谷神的神坛。 世祖:东汉光武帝刘秀。  马武:《后汉书·马武传》载:马武,字子张。仕后汉,鸣剑抵掌,从光武帝破王寻等,击郡贼,列名云台。 龙逄:关龙逄(音旁),夏桀在位时任大夫。相传他直谏,为桀忌恨,后被桀囚禁杀害。

 

旌对旆,盖对幢。故国对他邦。千山对万水,九泽对三江。山岌岌,水淙淙。鼓振对钟撞。清风生酒舍,皓月照书窗。阵上倒戈辛纣战,道旁系剑子婴降。夏日池塘,出没浴波鸥对对;春风帘幕,往来营垒燕双双。

 • 旌:古代的一种旗子,旗杆顶上用五色羽毛做装饰。 旆:(音配)古时末端形状像燕尾的旗。 九泽:《广舆记》:“吴越之间具区:楚云梦,秦杨纡,晋大陆,郑圃田,宋孟诸,齐海隅,燕巨鹿,并昭余祁,为九薮。”薮即泽也。 三江:《尚书禹贡》:“三江既入,震泽底定。”蔡沈注:“三江在震泽下分流,东北入海为娄江,东南入海为东江,并松江为三江。”《韵府群玉》:三江乃钱塘、扬子、松江。一云松江、钱塘、浦阳,一云在苏州。 岌岌:形容十分危险,快要倾覆。 倒戈:《尚书·周书·武成》:“罔有敌于我师,前徒倒戈,攻于后以北。”乃纣士卒无心敌武王而倒其戈。 系剑:《纲鉴》:“汉刘邦元年冬月,王子婴素车白马系剑于道旁以降。”子婴,秦始皇之孙。 垒:燕巢。

铢对两,只对双。华岳对湘江。朝车对禁鼓,宿火对塞缸。青琐闼,碧纱窗。汉社对周邦。笙箫鸣细细,钟鼓响摐摐。主簿栖鸾名有览,治中展骥姓惟庞。苏武牧羊,雪屡餐于北海;庄周活鲋,水必决于西江。

 • 铢:古代衡制单位。两之二十四分之一为一铢。 华岳:即西岳华山,在今陕西华阴县。 湘江:湖南境内第一大江。 朝车:古时朝廷所用之车。 禁鼓:古时宫禁所用之鼓,用以报时。 青琐:《汉书元后传》:“曲阳侯骄奢僭(音见)上,赤墀(音迟)青琐。”注:“青琐者,刻为连环文而涂青也。” 闼:宫门。 汉社:《汉书·郊祀志》:“高祖祷丰枌榆社。”即指汉高祖故里。 周邦:《尚书·武成》:“惟先王建邦启土。” 摐:音窗。敲击。 栖鸾:《后汉书·仇览传》:“仇览字季智,又名香。先为蒲县亭长,后为主簿。王涣曰:‘枳棘非鸾凤所栖,百里岂大贤之路?’” 展骥:《三国志·庞统传》:“庞统字士元,初令耒阳,不治。吴将鲁肃遗先主书曰:‘庞士元非百里才也,使处治中、别驾之任,始当展其骥足耳!’”治中、别驾,皆府佐名。骥,千里马 牧羊:《汉书·苏武传》载:西汉大臣苏武,武帝时为郎,出使匈奴,被扣留。“乃徙武北海上无人处,使牧羝(音低,公羊)。羝乳,乃得归。苏武持节不屈,留居匈奴十九年。至昭帝时方获释回朝。 活鲋:《庄子·物外》:“庄周忿然作色曰:周昨来,有中道而呼者,周顾视车辙中,有鲋鱼焉。周问之曰:‘鲋鱼来!子何为者邪?’对曰:‘我东海之波臣也,君岂有斗升之水,而活我哉?’周曰:‘诺,我且南游吴越之王,激西江之水而迎子,可乎?’”

 

四 支

茶对酒,赋对诗。燕子对莺儿。栽花对种竹,落絮对游丝。四目颉,一足夔。鸲鹆对鹭鸶。半池红菡萏,一架白荼縻。几阵秋风能应候,一犁春雨甚知时。智伯恩深,国士吞变形之炭;羊公德大,邑人竖堕泪之碑。

 • 四目:《姓氏谱》:“苍颉,上古人,生而神圣,有四目。” 一足:《孔丛子论书》:“鲁哀公问孔子曰:‘吾闻夔一足,有异于人,信乎?’子曰:‘昔重犁举夔而进,欲求人佐焉。舜曰:一夔足矣。非言止一足也。’公曰:‘善。’” 鸲鹆:音渠玉,俗称八哥鸟。 鹭鸶:音路丝,即鸬鹚。 菡萏:荷花别名。 荼縻:落叶小灌木,花白色,有香气,供观赏。《清异录》:“荼蘼曰白蔓郎,以开白花也。” 吞炭:《史记·刺客列传》:赵襄子杀智伯,豫让欲为主报仇,乃吞炭为哑,漆身为癞,使襄子不备。 堕泪:《晋书·羊祜传》:羊祜字叔子,武帝时镇荆州,甚得民心。死葬岘(音线)山,“(百姓)望其碑者莫不流涕,杜预因名为堕泪碑。”

 

行对止,速对迟。舞剑对围棋。花笺对草字,竹简对毛锥。汾水鼎,岘山碑。虎豹对熊罴。花开红锦绣,水漾碧琉璃。去妇因探邻舍枣,出妻为种后园葵。笛韵和谐,仙管恰从云里降;橹声咿轧,渔舟正向雪中移。

 • 毛锥:《五代史史弘肇传》:弘肇曰:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,若毛锥子安足用哉?”毛锥子指毛笔。 汾水鼎:《纲鉴》:“汉武帝得宝鼎于汾水,改元元鼎元年。” 岘山碑:见前“堕泪碑”注。 罴:音皮,即马熊。 探枣:《汉书·王吉传》载:王吉少时,居长安,有大枣树垂吉庭中,吉妇探取以啖吉。吉后知之,逐去其妇。东家闻之,欲伐树,邻里共止之,请吉还妇。 拔葵:《古事苑》:公仪休相鲁,食于舍,茹葵而美,且见妻织布,曰:欲夺园夫红女之利乎?因拔园葵,出其妻。 咿轧:摇橹所发之声。

 

戈对甲,鼓对旗。紫燕对黄鹂。梅酸对李苦,青眼对白眉。三弄笛,一围棋。雨打对风吹。海棠春睡早,杨柳昼眠迟。张骏曾为槐树赋,杜陵不作海棠诗。晋士特奇,可比一斑之豹;唐儒博识,堪为五总之龟。

 • 青眼:《晋书阮籍传》:阮籍能为青白眼,对礼法之士以白眼,惟稽康造之,乃见青眼。 白眉:《三国志马良传》:马良字季常,眉有白毫,弟兄五人皆有才名,并以常为字。谚曰:马氏五常,白眉最良。 三弄笛:古代笛曲有《梅花三弄》。 海棠睡:《太真外传》:“杨太真初睡起,明皇笑曰:‘海棠春睡未足耶?’” 柳眠:《三辅旧事》:“汉苑有柳如人,名人柳,一日三眠三起。” 槐树赋:《凉录》:“初,河右无柳,张骏之取于秦陇,植之皆死,独酒泉宫西北隅有槐生焉,因著槐树赋。”按《晋书·李玄盛传》:“河右不生楸、槐、柏、漆,张骏之世,取于陇西而植之,终于皆死,而酒泉宫之西北隅有槐树生焉,玄盛又著《槐树赋》以寄情……”据此则赋非张骏所作。 海棠诗:《王禹偁诗话》:“杜陵无海棠诗,以母名海棠也。陆放翁云:‘老杜不应无海棠诗,意必失传耳。’” 一斑豹:《晋书·王献之传》:王子猷数岁,门生辈曰:此郎管中窥豹,时见一斑。 五总龟:《唐书·殷践猷传》载:殷践猷博通经籍,号五总龟。谓龟千年五聚,问无不知也。 龟每二百年生出二尾称一总,至千岁生出五总为一聚,五总之龟无所不知。

 

五 微

来对往,密对稀。燕舞对莺飞。风清对月朗,露重对烟微。霜菊瘦,雨梅肥。客路对渔矶。晚霞舒锦绣,朝露缀珠玑。夏暑客思欹石枕,秋寒妇念寄边衣。春水才深,青草岸边渔父去;夕阳半落,绿莎原上牧童归。

 • 欹:斜,倾侧。 边衣:汉唐以来,四边多事,故从征者众。每当秋寒,妇念其夫,则寄征衣。故亦称征衣为边衣。 青草岸边渔父去:唐张志和有“青草湖中月正圆,巴陵渔父棹歌还”之句。巴陵始岳阳。  莎:莎草。

 

宽对猛,是对非。服美对乘肥。珊瑚对玳瑁,锦绣对珠玑。桃灼灼,柳依依。绿暗对红稀。窗前莺并语,帘外燕双飞。汉致太平三尺剑,周臻大定一戎衣。吟成赏月之诗,只愁月堕;斟满送春之酒,惟憾春归。

 • 乘肥:古称四马拉的车为一乘,此代指马。 灼灼:《诗经周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。”灼灼,形容花开得茂盛。 依依:《诗经·小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。” 三尺剑:见前《一东》注。 戎衣:军服。《尚书·武成》:“一戎衣,天下大定。”

 

声对色,饱对饥。虎节对龙旗。杨花对桂叶,白简对朱衣。尨也吠,燕于飞。荡荡对巍巍。春暄资日气,秋冷借霜威。出使振威冯奉世,治民异等尹翁归。燕我弟兄,载咏棣棠韡韡;命伊将帅,为歌杨柳依依。

 • 虎节:雕刻成虎头形的符节。符节是古时使臣执以示信之物。《周礼地官·掌节》:“凡邦国之使节,山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节。” 龙旗:画交龙图纹之旗。《诗经·商颂·玄鸟》:“龙旗十乘,大禧是乘。” 白简:古代御史有所奏劾,使用白简。简本为竹或木片,自纸行用后,书笺也通称简。《晋书·傅玄传》:傅玄性急,每有奏劾,或值日暮,捧白简坐以待旦。 朱衣:红衣。宋代欧阳修诗:“文章自古无凭据,惟愿朱衣一点头。”昔时欧阳修知贡举,每阅卷,觉旁有朱衣人点头,然后入格。 又唐时四五品官穿红色衣服。  尨吠:《诗经·召南·野有死麋》:“无使尨也吠。”尨,音忙,多毛狗。 燕飞:燕子双双,比翼而飞。《诗经·邶风·燕燕》:“燕燕于飞,差池其羽。” 冯奉世:《汉书·冯奉世传》:冯奉世持节使西域,拔破莎车,要功万里之外,赐关内侯。 尹翁归:《汉书·尹翁归传》:尹翁归守东海,后迁扶风守,其治民,凡赏善,刑奸,除盗,息课,各异其等。 棠棣:《诗经·小雅·常棣》:“常棣之华,鄂不韡韡(音伟,光明也)。”常棣同棠棣,花木名,后以棠棣代指兄弟情谊。 燕:疑为宴,棠棣本宴乐兄弟之篇。杨柳:见前“依依”注。

 

六 鱼

无对有,实对虚。作赋对观书。绿窗对朱户,宝马对香车。伯乐马,浩然驴。弋雁对求鱼。分金齐鲍叔,奉璧蔺相如。掷地金声孙绰赋,回文锦字窦滔书。未遇殷宗,胥靡困傅岩之筑;既逢周后,太公舍渭水之渔。

宝马:以珠宝之类装饰马勒。 香车:《魏志》载,武帝答杨彪书曰:“今赠足下以四望通幰(音显,车幔也)七香车两乘。” 伯乐:春秋时相马家,一作孙阳。尝为秦穆公相马,认为求良马不难,求天下之马难。 浩然驴:《韵府群玉》:“孟浩然尝于灞水冒雪骑驴寻梅花,曰:‘吾诗思在风雪中驴子背上。’” 弋雁:《诗经·郑风·女曰鸡鸣》:“将翱将翔,弋凫与雁。” 弋:带有绳子的箭,用以射鸟,此名词动用。  求鱼:《孟子·梁惠王上》:“以若所为求若所欲,犹缘木而求鱼也。”爬到树上去找鱼,比喻方法不对,劳而无功。 分金:《史记·管晏列传》:管仲曰:昔与鲍叔贾,分财我多取,鲍叔不以为贪,知我贫也。 奉璧:《史记·廉颇蔺相如列传》:赵得和氏之璧,秦欲以十五城易之。蔺相如奉璧入秦,见秦无意偿城,乃怒发冲冠,完璧归赵。 孙绰:《晋书·孙绰传》:孙绰尝作《天台山赋》,辞致甚工,初成,以示友人范荣期,云:“卿试,掷地,当作金石声也。” 窦滔:《齐书》:苏蕙字若兰,窦滔之妻。滔镇襄阳,携宠妾往,苏织锦成回文诗三百首寄滔,后情如初。 傅岩:殷高宗梦傅说,乃图其形旁求天下,适 傅说以胥靡筑于岩,其形惟肖,爰立作相。胥靡,刑名,联系相随服役。 渭水:今陕西水名。传姜太公钓鱼于渭,文王遇之,与之同载后车,辅佐周文。周武王伐商,尊为师尚父。

 

终对始,疾对徐。短褐对华裾。六朝对三国,天禄对石渠。千字策,八行书。有若对相如。花残无戏蝶,藻密有潜鱼。落叶舞风高复下,小荷浮水卷还舒。爱见人长,共服宣尼休假盖;恐彰已吝,谁知阮裕竟焚车。

褐:用粗毛或未绩的麻制成的衣服,古时为贫苦人所穿。  裾:衣服的前后襟。  六朝:《历代都会考》:吴始都于建业(今南京),后东晋、宋、齐、梁、陈相继建都于此,号六朝。 三国:蜀、魏、吴。 天禄:《汉书·刘向传》:刘向校书天禄阁。 石渠:《汉书·萧何传》:萧何建石渠阁以藏图籍,后成帝用以藏秘书。 千字策:《文献通考》载,唐代临轩试以试赋,至宋始定策试之制,限以千字。 八行书:唐孟浩然诗:“家书寄八行。”盖本汉马融寄窦尚书,内有“两纸八行”之语。 有若:孔子弟子,鲁人,状似孔子。 相如:蔺相如,战国人。又司马相如,东汉人。 宣尼:孔子字仲尼,后代尊为大成至圣文宣王。 假盖:犹言“借伞”。《孔子家语·致思》:孔子将出而雨,门人曰:商有益,请假焉。子曰:商为人短于财,吾闻与人交者,推长而违短,故久;吾非不知商有盖,恐不借而彰其过也。 焚车:《晋书·阮裕传》:阮裕字思旷,“有好车,借无不给。有人葬母,意欲借而不敢言。后裕闻之,乃叹曰:“吾有车而使人不敢借,何以车为!”遂命焚之。

 

麟对凤,鳖对鱼。内史对中书。犁锄对耒耜,畎浍对郊墟。犀角带,象牙梳。驷马对安车。青衣能报赦,黄耳解传书。庭畔有人持短剑,门前无客曳长裾。波浪拍船,骇舟人之水宿;峰峦绕舍,乐隐者之山居。

内史:即舍人宫。宋苏轼《谢中书舍人表》:“右史记言,已尘高选;西垣视草,复玷近班。” 中书:《广事类赋》:“唐侍中书令,乃真宰相,以他官奉掌者无定。”中书本为官名,明清时,于内阁置中书若干人,掌撰拟、记载、翻译、缮写等职。 耒耜:古代农具,形状像木叉。耜:音似。 畎浍:音犬会,田间的小水沟。浍,广二寻,深二仞。 墟:村墟。 犀带:明代诸司职掌朝服革带,二品用犀角。 牙梳:唐崔徽嘲妓李端端诗:“爱把象牙梳掠鬓,昆仑顶上月初生。” 青衣:《白孔六帖》:“苻坚屏人作赦文,有蝇入室,驱之复来。俄而人知有赦,诘其所得,皆云有青衣人呼于市。坚曰:‘是前青蝇也。’” 黄耳:《述异记》:“陆机在洛阳,有犬名黄耳,能寄书抵家。” 短剑:《列国传》载,燕太子丹使荆轲刺秦王,假为献图,图中藏药匕首,秦王觉,乃惊走。匕首即短剑。 长裾:《汉书·邹阳传》载,邹阳《上吴王书》曰:使臣饰固陋之心, 何王之门,而不可曳长裾乎?

 

七虞

金对玉,宝对珠。玉兔对金乌。孤舟对短棹,一雁对双凫。横醉眼,捻吟须。李白对杨朱。秋霜多过雁,夜月有啼乌。日暖园林花易赏,雪寒村舍酒难沽。人处岭南,善探巨象口中齿;客居江右,偶夺骊龙颔下珠。

玉兔:《楚辞》:“顾免在腹。”谓月中有玉兔。 金乌:《淮南子》:日中有踆乌,谓有三足金马也。 棹:舟。 凫:音浮,俗名野鸭。  醉眼:宋陆游诗:“三万里天供醉眼。” 吟须:唐卢延让《苦吟》诗:“吟成一个字,捻断数茎须。” 李白:号青莲,唐诗人。 杨朱:老子弟子。 主张“为我”、“贵生重己”,孟子称其“拔一毛而利天下不为也”。 过雁:《续墨客挥犀》:“北方有白雁,秋深则来,来则霜降,河北人谓之霜信。” 啼乌:古有《乌夜啼》曲。 岭南:五岭以南,指广东省。 象齿:《南州异物志》:“象脱牙犹自爱惜,掘地藏之。人欲取,必作假牙代之,不令其见,见则后不藏故处。” 江右:指长江下游以西地区,后来称江西省为江右。 骊珠:《庄子·列御寇》:河上翁有子,没渊得千金之珠,翁曰:此珠在骊龙颔下,子能得珠者,遭其睡耳;使寤,子尚奚有哉!

 

贤对圣,智对愚。傅粉对施朱。名缰对利锁,挈榼对提壶。鸠哺子,燕调雏。石帐对郇厨。烟轻笼岸柳,风急撼庭梧。鸜眼一方端石砚,龙涎三炷博山垆。曲沼鱼多,可使渔人结网;平畴兔少,漫劳耕者守株。

缰:络马的缰绳。 榼:音科,酒樽。 哺子:《尔雅·释鸟》:“鸠哺子,朝自上而下,暮自下而上也。” 调雏:《竹溪闲话》:“燕雏将长,其母调之使飞。” 石帐:《晋书石崇传》:石崇尝作锦丝步帐五十里。 郇厨:《世说补》:“唐韦陟封郇公,性好奢,厨中饮食错杂,人入其中,多饱饫而归。” 鸜眼:《矾谱》:“端溪砚石有鸜鹆眼。”端州在今广东高要县,是古代石砚的主要产地之一。端石砚上有鸜鹆(音渠玉,即八哥)眼之形迹。 龙涎:《香谱》:“大食国出龙涎香。” 博山炉:香炉名。唐李白诗:“博山炉中沉香火。” 结网:《董策》:“临川羡鱼,不如退而结网。” 守株:《韩非子·五蠹》:宋耕者见兔走触田中株死,因释耕守株下,冀复得兔。

 

秦对赵,越对吴。钓客对耕夫。箕裘对杖履,杞梓对桑榆。天欲晓,日将晡。狡兔对妖狐。读书甘刺股,煮粥惜焚须。韩信武能平四海,左思文足赋三都。嘉遁幽人,适志竹篱茅舍;胜游公子,玩情柳陌花衢。

箕裘:《礼记·学记》:“良冶之子,必学为裘;良弓之子,必学为箕。”箕, 音机,三面有边缘,一面敞口的器具。箕裘指继承父业。  杖履:古代礼仪,五十岁的老人得夫杖,又古人入室必脱鞋于外,而长者可入室而后脱鞋。所以杖履为敬老之词。 杞梓:两种材质较坚细的木材。 喻优秀人才。 桑榆:农村常见的两种树木。喻日暮和晚年。 晡:申时,下午三时至五时。 刺股:《战国策·秦策》载,苏秦说秦不行,乃夜读书,欲睡,则引锥自刺其股,血流至足。 焚须:《新唐书·李勣传》:李勣姊病,自为粥而焚其须。 韩信:《汉书》:韩信佐高祖,平四海,定天下,封淮阴侯。 左思:晋文学家。《晋书》载,左思三都赋十年乃就,入争录之,洛阳纸贵。 嘉遁:《易》卦名:“嘉遁贞吉。”遁,隐处也。 哈合乎正道的退隐。胜游:快乐的游玩。衢:四通八达的大街。

 

八 齐

岩对岫,涧对溪。远岸对危堤。鹤长对凫短,水雁对山鸡。星拱北,月流西。汉露对汤霓。桃林牛已放,虞坂马长嘶。叔侄去官闻广受,弟兄让国有夷齐。三月春浓,芍药丛中蝴蝶舞;五更天晓,海棠枝上子规啼。

鹤长凫短:《庄子·骈拇》:鹤胫虽长,断之则悲;凫胫虽短,续之则忧。 汉露:《汉书·郊祀志上》:武帝造金茎玉盘以承露。 汤霓:成汤征伐天下,民望之若大旱之望云霓。 桃林:《周书》:武王克商,归马华山之阳,放牛桃林之野。 虞坂:地名,在今山西平陆境内。《韩非子》:“骐骥困盐车,负而上虞坂,顾伯乐而长鸣,知其识己也。” 去官:《汉书·疏广传》:“疏广,字仲翁,为太子太傅。兄子受为少傅。广谓受曰:‘吾闻知足不辱,知止不殆,功遂身退,天之道也。’上疏乞归田。” 让国:《史记·伯夷列传》:“伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷,伯夷曰:父命也,遂逃去。” 子规:杜鹃鸟。

 

云对雨,水对泥。白璧对玄圭。献瓜对投李,禁鼓对征鼙。徐稚榻,鲁班梯。凤翥对鸾栖,有官清似水,无客醉如泥。截发惟闻陶侃母,断机只有乐羊妻。秋望佳人,目送楼头千里雁;早行远客,梦惊枕上五更鸡。

白璧:洁白的玉璧。《战国策·燕策》:苏代为燕说齐,曰:“臣请献白璧一双,黄金千镒。” 玄圭:黑玉。《尚书·禹贡》:“禹锡玄圭,告厥成功。” 献瓜:《韵府群玉》:“唐德宗时,有献瓜果欲授官者。” 投李:《诗经·卫风·木瓜》:“投我以木李,报之以琼玖,匪报也,永以为好也。” 禁鼓:宫廷中之鼓。 鼙:音皮,战鼓。 徐榻:《后汉书徐稚传》载,陈蕃为豫章太守,惟徐稚来特设一榻,去即悬之。 班梯:《备考》:公输子名班,又名般,鲁之巧人也。尝为楚造云梯以攻宋。 翥:音筑,高飞之意。  清似水:《汉书·郑祟传》:崇对曰:“臣门如市,臣心如水。” 酸如泥:唐李白《襄阳歌》诗:“旁人借问笑何事,笑杀山公醉如泥。”或云:泥,虫名。 截发:《晋书·陶侃传》:范逵过陶侃家,无以待宾。母曰:汝留客,我自有计。乃截发易酒肴。 断机:《史记》载,周乐羊子游学,一年来归,妻因断机曰:君之废学有如此。羊子感悟,卒为名儒。

 

熊对虎,象对犀。霹雳对虹霓。杜鹃对孔雀,桂岭对梅溪。萧史凤,宋宗鸡。远近对高低。水寒鱼不跃,林茂鸟频栖。杨柳和烟彭泽县,桃花流水武陵溪。公子追欢,闲骤玉骢游绮陌;佳人倦绣,闷欹珊枕掩香闺。

萧史:《列仙传》:萧史与秦女弄玉吹箫能引凤凰。 宋宗:《晋书》载,宋处宗置一鸡于窗间,作人语,与宗谈论,极有玄致,宗功业大进。后遂以鸡窗谓书窗。 彭泽:陶潜曾任彭泽县令,所居喜植柳,号五柳先生。 武陵:陶潜《桃花源记》中说,晋太原中有武陵人捕鱼为业,缘溪行,逢桃花源。 玉骢:白马。 珊枕:珊瑚作枕。

 

九 佳

河对海,汉对淮。赤岸对朱崖。鹭飞对鱼跃,宝钿对金钗。鱼圉圉,鸟喈喈。草履对芒鞋。古贤尝笃厚,时辈喜诙谐。孟训文公谈性善,颜师孔子问心斋。缓抚琴弦,像流莺而并语;斜排筝柱,类过雁之相挨。

钿:妇人鬓饰。 圉圉:畜养。《孟子·万章上》:“始舍之,圉圉焉。”困而未舒之状。 喈喈:象声词,禽鸟鸣声。《诗经·周南·葛覃》:“黄鸟于飞……其鸣喈喈。” 草履:草鞋。 芒鞋:以芒草编成的草鞋。 诙谐:汉东方朔善诙谐。 性善:《孟子·滕文公上》:滕文公见孟子,“孟子道性善,言必称尧舜。” 心斋:《庄子·人世间》:“唯道集虚,虚者心斋也。” 筝:即颂瑟,有四弦。

 

丰对俭,等对差。布袄对荆钗。雁行对鱼阵,榆塞对兰崖。挑荠女,采莲娃。菊径对苔阶。诗成六义备,乐奏八音谐。造律吏哀秦法酷,知音人说郑声哇。天欲飞霜,塞上有鸿行已过;云将作雨,庭前多蚁阵先排。

荆钗:《后汉书·梁鸿传》载,孟光既嫁梁鸿,乃为椎髻荆钗,布衣练裙,十分俭朴。 榆塞:即榆谿塞,故址在今内蒙古准格尔旗。 荠:俗呼乳浆菜。 娃:女子之称。 六义:比、兴、赋、风、雅、颂,为《诗经》之六义。 八音:金、石、丝、竹、匏、土、革、木,系古时八类乐器。 秦法:《纲鉴》:“汉高入咸阳,哀秦法太酷,约以三章之法。后无以除奸,命萧何造律,次其轻重。” 郑声:《论语·阳货》:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也。”《广韵》:“哇,淫声。”

城对市,巷对街。破屋对空阶。桃枝对桂叶,砌蚓对墙蜗。梅可望,橘堪怀。季路对高柴。花藏沽酒市,竹映读书斋。马首不容孤竹扣,车轮终就洛阳埋。朝宰锦衣,贵束乌犀之带;宫人宝髻,宜簪白燕之钗。

砌蚓:阶砌缝隙中的蚯蚓。 蜗:蜗牛。 望梅:《魏志》:曹操军士大渴,无水,操曰:前有梅林,可止渴。士卒闻之遥望,而口中水出。 怀橘:《三国志·陆绩传》:陆绩五岁,袁术出橘,绩怀三枚,拜而堕地。曰:欲归遗母。术奇之。 季路:字仲由,孔子弟子。 高柴:孔子弟子。 扣马:《史记·伯夷列传》:武王伐纣,夷齐扣马而谏。 埋轮:《后汉书·张纲传》载,张纲字文纪。为御史,安帝遣纲按巡风俗,乃埋轮于洛阳都亭曰:“豺狼当道,安问狐狸。”遂劾奏梁冀。 犀带:《旧唐书·裴度传》:“元和十二年八月三日,(裴)度赴淮西,上御通化门慰勉之。度楼下衔涕而辞,赐之犀带。” 燕钗:《汉书》载,汉成帝起招灵阁,有神女进一燕钗,帝赐赵婕妤。昭帝时宫人碎之,化白燕飞去。 髻:妇人盘发称为髻。

 

十 灰

增对损,闭对开。碧草对苍苔。书签对笔架,两曜对三台。周召虎,宋桓魋。阆苑对蓬莱。薰风生殿阁,皓月照楼台。却马汉文思罢献,吞蝗唐太冀移灾。照耀八荒,赫赫丽天秋日;震惊百里,轰轰出地春雷。

两曜:日月。 三台:《星经》:“三台六星,在人为三公,在天为三台。上台司命,中台司爵,下台司禄。” 召虎:周宣王之大臣。《诗经·大雅·江汉》:“江汉之浒,王命召虎。” 桓魋:春秋人,孔子过宋,欲杀之,孔子微服去。 阆苑蓬莱:皆西王母仙境。 薰风:和风。 却马:《汉书·贾捐之传》载,文帝时有献千里马者,诏还之,罢其献。 吞蝗:《唐书》载,唐太宗时蝗灾流行,乃取蝗自吞。曰:“但当食朕心,毋害百姓。”蝗果去。 轰轰:比喻极响之声。

 

沙对水,火对灰。雨雪对风雷。书淫对传癖,水浒对岩隈。歌旧曲,酿新醅。舞馆对歌台。春棠经雨放,秋菊傲霜开。作酒固难忘曲蘖,调羹必要用盐梅。月满庾楼,据胡床而可玩;花开唐苑,轰羯鼓以奚催。

书淫:《晋书·皇甫谧传》载,皇甫谧,字士安。博极群书,时号书淫。 传癖:《晋书·杜预传》载,杜预,字元凯,好《左传》,谓之传癖。 浒:江岸。 隈:山或水弯曲之处。 醅:未过滤之酒。 曲蘖盐梅:即咸盐与酸梅。《尚书·说命》:“若作酒醴,汝为曲蘖;若作和羹,汝为盐梅。” 庾楼:《晋书》载,庚亮乘月登南楼,踞胡床自玩。 羯鼓:《杨妃外传》载,贵妃见苑中花未发,命羯鼓催之,桃杏俱放。

 

休对咎,福对灾。象箸对犀杯。宫花对御柳,峻阁对高台。花蓓蕾,草根荄。剔藓对剜苔。雨前庭蚁闹,霜后阵鸿哀。元亮南窗今日傲,孙弘东阁几时开。平展青茵,野外茸茸软草;高张翠幄,庭前郁郁凉槐。

象箸:象牙筷。 犀杯:犀角雕成的酒杯。 根荄:荄即根,一曰草木枯根。 剜苔:《石鼓歌》:“剜苔剔藓露节角。” 南窗:晋陶潜,字元亮。《归去来辞》中有:“倚南窗以寄傲,审容膝之易安。” 东阁:《汉书·公孙弘传》:公孙弘为相时,开平津阁以招贤者。 茵:褥。言草软如褥。 幄:帐。言槐垂如帐。

十 一 真

邪对正,假对真。獬豸对麒麟。韩卢对苏雁,陆橘对庄椿。韩五鬼,李三人。北魏对西秦。蝉鸣哀暮夏,莺啭怨残春。野烧焰腾红烁烁,溪流波皱碧粼粼。行无踪,居无庐,颂成酒德;动有时,藏有节,论著钱神。

 • 獬豸:古代传说中的异兽,能辩曲直,敢触邪恶。 韩卢:狗名。《战国策秦策》:“以秦卒之勇,车骑之金,以当诸侯,譬若驰韩而逐蹇兔也。” 苏雁:《汉书·苏武传》载,苏武在匈奴,修书系雁足,雁飞至汉苑,取之,乃知苏书。 陆橘:见前“橘堪怀”注。 庄椿:《庄子·逍遥游》:“上古有大椿者,以八千岁为春,以八千岁为秋。” 五鬼:韩愈《送穷文》中称命穷、智穷、学穷、文穷、交穷为“五穷鬼”。 三人:李白《月下独酌》诗:“举杯邀明月,对影成三人。” 酒德:刘伶作《酒德颂》,中有“行无踪,居无庐”句。 钱神:晋代鲁褒著《钱神论》,内有“动静有时,行藏有节”句。

 

哀对乐,富对贫。好友对嘉宾。弹琴对结绶,白日对青春。金翡翠,玉麒麟。虎爪对龙鳞。柳塘生细浪,花径起香尘。闲爱登山穿谢屐,醉思漉酒脱陶巾。雪冷霜严,倚槛松筠同傲岁;日迟风暖,满园花柳各争春。

 • 弹冠:《汉书王吉传》载,王阳(吉)为益州刺史,贡禹弹其冠,待阳荐,后果为大夫。 结绶:《汉书·萧育传》载,萧育少与朱博善,后彼此荐拔,名著当时。语曰“王贡弹冠,萧朱结绶”。 白日:唐杜甫《闻官军收河南河北》:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”青春,明媚的春天。 翡翠:鹬鸟。唐陈子昂诗:“翡翠巢南海,雄雌珠树林。何知美人意,娇爱比黄金。”盖妇人多取翠羽饰金钿,故名。 麒麟:《隋书》:文帝造玉麟符。 谢屐:《晋书》载,南朝宋谢灵运好游,每携屐登山,辄连日不返。 陶巾:《世说补》载,陶潜自己酿酒,酒熟则取头上葛巾漉之,漉毕复著。 筠:竹外青皮,引申为竹子。

 

香对火,炭对薪。日观对天津。禅心对道眼,野妇对宫嫔。仁无敌,德有邻。万石对千钧。滔滔三峡水,冉冉一溪冰。充国功名当画阁,子张言行贵书绅。笃志诗书,思入圣贤绝域;忘情官爵,羞沾名利纤尘。

 • 日观:《广舆记》:泰山有峰曰日观,鸡鸣可见日。 天津:晋代邵康节诗:“天津桥上闻杜鹃。” 石:四钧为石。 钧:三十斤为钧。 三峡:《广舆记》载,三峡,巴蜀地明月峡、巫山峡、广泽峡也。 画阁:《汉书》载,宣帝甘露三年,画赵充国、霍光等十人图像于麒麟阁。 书绅:绅,带子。《论语》载,孔子的弟子子张曾将孔子“言忠信,行敬笃”的教诲写在带子上,以示牢记不忘。

 

十 二 文

家对国,武对文。四辅对三军。九经对三史,菊馥对兰芬。歌北鄙,咏南薰。迩听对遥闻。召公周太保,李广汉将军。闻化蜀民皆草偃,争权晋土已瓜分。巫峡夜深,猿啸苦哀巴地月;衡峰秋早,雁飞高贴楚天云。

 • 四辅:传说古代天子有四个辅佐官。 三军:二千五百人为一军,三军象征天地人。一说为步、车、骑三个兵种。 九经:《备考》:自五经分而乐经亡。五经内分周礼、仪礼为七经,七经之外又益以孝经、论语为九经,分春秋三传为三,合孝经、论语为一,于是有十经。以六经加六纬,于是有十二经。以诗、易、书、三礼、春秋三传,加孝经、论、孟、尔雅,谓之十三经。 三史:《备考》:三史一曰编年,始于左氏;一日纪传,始于司马迁;一曰实录,始于梁而盛于唐。 馥:香气。 北鄙:音乐名。《孔子家语辨乐解》:“殷纣好为北鄙之音,其废也忽然,而亡国之声也。” 南薰:《史记》载,舜挥五弦琴歌曰:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮。” 召公:名奭,周太保。 李广:西汉名将,拜为右北平太守,匈奴闻之,号为飞将军。 化蜀:《蜀志》载,汉景帝开,文翁为蜀郡太守,声教大洽,条教所及,风行草偃。 分晋:《备考》载,晋始有六卿:智氏、赵氏、韩氏、范氏、魏氏、中行氏,厥后智、韩、赵、魏共灭范、中行,分其地。未几赵、魏、韩又共灭智氏,分其地。安王二十六年,三家共废晋君,分其地号三晋。 巫猿:《韵府》载,巫狭猿凡鸣至三声,闻者皆泪。 衡雁:《衡岳志》载,衡岳有回雁峰,故雁至衡阳而止。

 

欹对正,见对闻。偃武对修文。羊车对鹤驾,朝旭对晚曛。花有艳,竹成文。马燧对羊欣。山中梁宰相,树下汉将军。施帐解围嘉道韫,当垆沽酒叹文君。好景有期,北岭几枝梅似雪;丰年先兆,西郊千顷稼如云。

 • 偃武:《尚书武成》载,武王克商,乃偃武修文。 羊车:《晋书·胡贵嫔传》载,武帝幸宫掖,乘羊车任其所之,宫人乃插竹于宫门,以盐汁洒地引之。 鹤驾:《佩文韵府》:“王子晋,周灵王太子也。于缑山乘白鹤仙去,故太子之驾曰鹤驾。” 马燧:唐宰相。 羊欣:字元敬,为新安守。 山中相:《梁书·陶弘景传》载,陶弘景隐茅山,武帝每有大事则询之,号山中宰相。 树下将军:《后汉书·冯异传》:冯异号大树将军。 解围:《晋书·王凝之妻谢氏传》载,王凝之弟献之,与客谈议将屈,嫂(谢)道韫曰:“欲与小郎解围。”乃设帏自蔽,申献之前说,客不能屈。 沽酒:《汉书·司马相如传上》:卓文君与司马相如当垆卖酒。

 

尧对舜,夏对殷。蔡惠对刘蕡。山明对水秀,五典对三坟。唐李杜,晋机云。事父对忠君。雨晴鸠唤妇,霜冷雁呼群。酒量洪深周仆射,诗才俊逸鲍参军。鸟翼长随,凤兮洵众禽长;狐威不假,虎也真百兽尊。

 • 蔡惠:《汉书》载,蔡惠梦得禾复失,郭乔曰:禾失为秩,当进爵。果然。 刘蕡:《旧唐书刘蕡传》载:刘蕡对策议宦官,考宫不敢取,李郃曰:刘蕡下第,我辈登科,能无厚颜。 五典:少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书为五典。 三坟:伏羲本山坟作《易》曰《连山》,神农本气坟作《易》曰《归藏》,黄帝本形坟作《易》曰《坤乾》,共称三坟。 李杜:唐李白、杜甫以诗齐名。 机云:晋陆机、云兄弟以文齐名。 鸠妇:宋陆佃《埤雅》载,鸠天阴则逐其妇,晴则呼之。 仆射:《晋书·周顗传》载,周顗饮酒无醒日,及为仆射,以酒失略罢去,号三日仆射。 参军:鲍照官历参军,诗情俊逸;唐杜甫《春日怀李白》诗:“清新庾开府,俊逸鲍参军。” 鸟随:《格物总论》:“凤飞则禽鸟随之。” 禽长:《春秋孔演图》:“羽虫三百六十,而凤为之长。” 狐假:《国策》载,楚宣王问群臣曰:北方之民畏昭奚恤,何也?江乙对曰:虎得狐欲食之,狐曰,无食我,天帝令我长百兽,子如不信,我为子先行,百兽能无走乎。虎随狐行,兽皆走,虎不知兽之畏己,而反以为畏狐也。今北方非畏昭奚恤,实畏王甲兵耳。 兽尊:《风俗通》:“虎阳物,百兽之长。”

 

十 三 元

幽对显,寂对喧。柳岸对桃源。莺朋对燕友,早暮对寒暄。鱼跃沼,鹤乘轩。醉胆对吟魂。轻尘生范甑,积雪拥袁门。缕缕轻烟芳草渡,丝丝微雨杏花村。诣阙王通,献太平十二策;出关老子,著道德五千言。

 • 莺朋:宋翁森《四时读书乐》:“好鸟枝头亦朋友,落花水面皆文章。” 跃沼:《诗经》:“王在灵沼,于物鱼跃。” 鹤轩:《左传》载,卫懿公好鹤,尝以乘轩,及狄伐卫,国人受甲者皆曰:使鹤,鹤实有禄位,予焉能战! 范甑:汉代范丹家贫,甑中生尘。 袁门:《南齐书》载,洛阳令雪中访袁安,安闭门拥雪,高卧未起。 献策:《隋书王通传》载,王通曾献《太平策》十二篇于隋文帝,不为所用。 出关:《关令内传》:“尹喜尝登楼,望东极有紫气西迈,曰:‘应圣人过京邑。’果见老子骑青牛来过。” 道经:老子著有《道德经》五千言。

 

儿对女,子对孙。药圃对花村。高楼对邃阁,赤豹对玄猿。妃子骑,夫人轩。旷野对平原。匏巴能鼓瑟,伯氏善吹埙。馥馥早梅思驿使,萋萋芳草怨王孙。秋夕月明,苏子黄冈游绝壁;春朝花发,石家金谷启芳园。

 • 赤豹:《诗经大雅·韩奕》:“赤豹黄罴。” 玄猿:黑猿。杜甫诗:“落日玄猿哭。” 妃子骑:《杨妃传》:“妃好啖生荔枝,海南每岁七日七夜飞骑献荔枝至京师。”唐杜牧《过华清宫绝句》诗:“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。” 夫人轩:《左传·闵公二年》:“归夫人鱼轩。”鱼轩,夫人车,以鱼皮为饰。 匏巴:《荀子·劝学》:“昔者匏巴鼓瑟,而流鱼出听。” 吹埙:《诗经·小雅·何人斯》:“伯氏吹埙。”埙,古代土制乐器,椭圆形,有六孔。 驿使:《荆州记》载,陆凯与范晔善,自江南寄梅一枝与晔,赠诗曰:“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊寄一枝春。” 王孙:《楚辞·招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋。” 黄冈:苏轼《前赤壁赋》:“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。”赤壁,指湖北黄州的赤壁。 金谷:《晋书》载,晋石祟有金谷园,春宴客各赋诗,不成,罚酒三斗。

 

歌对舞,德对恩。犬马对鸡豚。龙池对凤沼,雨骤对云屯。刘向阁,李膺门。唳鹤对啼猿。柳摇春白昼,梅弄月黄昏。岁冷松筠皆有节,春喧桃李本无言。噪晚齐蝉,岁岁秋来泣恨;啼宵蜀鸟,年年春去伤魂。

 • 龙池:龙池、凤沼,皆禁苑池沼名。 刘阁:西汉学者刘向曾校书于天禄阁。 李门:《后汉书李膺传》:李膺为太尉,独持风厉,登其门者号登龙门。 唳:鸣。 无言:《史记·李将军列传》:“桃李不言,下自成蹊。” 齐蝉:《古今注·问答释义》载,牛亨问董仲舒曰:蝉名齐女者何故?舒曰:昔齐王之后怨王而死,尸为蝉,故名齐女。 蜀鸟:《蜀志》载,蜀帝杜宇失国,思之不得,乃化为鹃鸟,啼血乃止。

 

十 四 寒

多对少,易对难。虎踞对龙蟠。龙舟对凤辇,白鹤对青鸾。风淅淅,露漙漙。绣毂对雕鞍。鱼游荷叶沼,鹭立蓼花滩。有酒阮貂奚用解,无鱼冯铗必须弹。丁固梦松,柯叶忽然生腹上;文郎画竹,枝梢倏尔长毫端。

 • 虎踞:形容南京地势险要。相传汉末刘备使诸葛亮至金陵,谓孙权曰:“秣陵地形,钟山龙蟠,石城虎踞,此帝王之宅。”(见晋代张勃《吴录》) 龙舟:《隋书炀帝纪》载,炀帝龙舟幸江都,舳舻相接二百余里。 凤辇:后妃所乘之车。 绣毂:车辐。张子容:“绣毂盈香陌。” 阮貂:《晋书·阮孚传》载,阮孚解金貂换酒。 冯铗:《战国策·齐策》载,孟尝君客有冯煖者,弹剑歌曰:“长铗归来兮,食无鱼。” 梦松:《汉书》载,丁固梦腹上生松,人曰:松字十八公也。后十八年果为公。 画竹:《画谱》载,文与可善画墨竹,顷刻枝叶皆就。

 

寒对暑,湿对干。鲁隐对齐桓。寒毡对暖席,夜饮对晨餐。叔子带,仲由冠。郏鄏对邯郸。嘉禾忧夏旱,衰柳耐秋寒。杨柳绿遮元亮宅,杏花红映仲尼坛。江水流长,环绕似青罗带;海蟾轮满,澄明如白玉盘。

 • 鲁隐:鲁隐公,春秋时鲁国君主。 齐桓:齐桓公,春秋时齐国君主。 寒毡:唐代郑虔为广文馆学士,仅寒毡一席。 暖席:唐代韩愈文:“孔席不暇暖。” 叔子:《晋书羊祜传》:羊祜字叔子,任荆州都督,在军常轻裘绶带,身不披甲。 仲由冠:《孔子家语》载,子路字仲由,初见孔子,冠雄鸡冠。 郏鄏:地名,在河南洛阳,周成王定鼎之地。 邯郸:《列仙传》载,唐卢生不遇,与吕翁同寓邯郸道中,主人方炊黄粱,卢具言生来困厄,翁取枕授之,曰:枕此当荣。卢如其言,果登第,出将入相五十年。忽寤,黄粱未熟。 柳宅:见前。 杏坛:孔子设教于杏坛。 罗带:《摘句》:“水作青罗带。” 海蟾:《春秋孔演图》:“蟾蜍,月精也。” 玉盘:李白《古朗月行》诗:“小时不识月,呼作白玉盘;又疑瑶台镜,挂在青云端。”

 

横对竖,窄对宽。黑志对弹丸。朱帘对画栋,彩槛对雕栏。春既老,夜将阑。百辟对千官。怀仁称足足,抱义美般般。好马君王曾市骨,食猪处士仅思肝。世仰双仙,元礼舟中携郭泰;人称连璧,夏侯车上并潘安。

 • 黑志、弹心:皆指土地狭小。《宋史赵普传》载,宋太祖欲取太原,赵普曰:候俟平诸国,弹丸黑志之地将何所避。 百辟:诸侯,也泛指百姓。《诗经》:“式是百辟。” 足足:《文选》:“般般抱义,足足怀仁。”般般,麒麟叫声。足足,凤凰鸣声。 马骨:《战国策·燕策》载,燕昭王使涓人赍千金市千里马于绝域,至而死,以五百金市其骨而还。 猪肝:《后汉书·闵仲叔传》载,闵仲叔尚节,家贫,好食猪肝,安邑令敕吏每日给之,叔曰:吾岂以口腹累人耶!遂去之。 双仙:《后汉书·郭太传》载,李元礼与郭泰俱美丰仪 一日同舟,望者以为仙,时号李郭仙舟。 连璧:《晋书》载,夏侯湛与潘岳友善,并美风仪,二人同舆接茵,京师人皆目之为连璧。

十 五 删

兴对废,附对攀。露草对霜菅。歌廉对借寇,习孔对希颜。山垒垒,水潺潺。奉璧对探镮。礼由公旦作,诗本仲尼删。驴困客方经灞水,鸡鸣人已出函关。几夜霜飞,已有苍鸿辞北塞;数朝雾暗,岂无玄豹隐南山。

 • 菅:苎麻。 歌廉:《后汉书廉范传》载,廉叔度为成都太守,百姓歌之曰:“廉叔度,来何暮。不禁火,民安作。昔无襦,今五袴。” 借寇:《后汉书·寇恂传》载,寇恂为河内守,河内完固,当征为执金吾,从过颖川,百姓遮道,愿借寇君一年,上许之。 习孔:学习孔子的儒学。 希颜:效法颜回。 奉璧:见前。 探镮:《晋书·羊祜传》载,羊祜五岁,诣邻人李氏柔木中,得金镮。主人曰:此吾亡儿物也,乃知前身李氏子也。 作礼:周公旦制礼作乐。 删诗:《备考》云,古者诗本三千余篇,孔子删为三百一十篇。 驴困:孟浩然常骑驴至灞水踏雪寻梅。 函关:《列国传》载,秦国规定,函谷关鸡鸣始开。孟尝君夜至函关,不得度,客有善鸡鸣者,众鸡皆鸣,遂度关。 玄豹:《列女传》载,陶詹子治陶三年,名誉不兴,家富三倍。妻泣曰:吾闻南山有玄豹,隐雾七日不食,以择其毛衣,成其文采。至于犬豕,不择食故肥,而取祸必矣。

 

犹对尚,侈对悭。雾髻对烟鬟。莺啼对鹊噪,独鹤对双鹇。黄牛峡,金马山。结草对衔环。昆山惟玉集,合浦有珠还。阮籍旧能为眼白,老莱新爱着衣斑。栖迟避世人,草衣木食;窈窕倾城女,云鬓花颜。

 • 双鹇:白鸟。《西京杂记》:“越王献高帝白鹇黑鹇各一只。” 黄牛峡:在湖北宜昌西,又名黄牛山。 金马山:《广舆记》:在四川成都府崇宁县,上有金马碧鸡神祠。 结草:《列国传》载,晋魏颗父武子有嬖妾,武子病,命颗曰:我死,嫁此妾。病笃,又曰:杀以殉葬。及死,颗曰:宁从治命。嫁之。后秦晋战,颗见老人结草以抗杜回,回颠,颗获之。夜梦老人云:我乃妾之父也,报子从治命而不从乱命耳! 衔环:《后汉书杨震传》载,杨宝(杨震父)收一被创黄雀,医而放之。一日化为黄衣年少,衔玉环一双以报之。 昆山:昆仑山,古代产玉之地。 合浦:《后汉书·孟尝传》载,合浦出珠,民采珠以易米。先时宰守贪,珠皆徙去。后孟尝为守,去珠复还。 白眼:晋代阮籍能为青白眼,见前注。 斑衣:《二十四孝》载,周代老莱子事亲至孝,年近七十,仍着五色衣戏舞以娱亲。

 

姚对宋,柳对颜。赏善对惩奸。愁中对梦里,巧慧对痴顽。孔北海,谢东山。使越对征蛮。淫声闻濮上,离曲听阳关。骁将袍披仁贵白,小儿衣着老莱斑。茅舍无人,难却尘埃生榻上;竹亭有客,尚留风月在窗间。

 • 姚宋:唐姚祟与宋璟齐名。 柳颜:柳公权、颜真卿皆善书,人称颜筋柳骨。 孔北海:孔融字文举,为北海相。 谢东山:谢安,晋相,号东山。 濮上:《列国传》载,卫灵公与师涓过濮上,夜闻新声。及适晋,晋平公命奏,师旷曰:“昔纣亡,沉乐器于濮水,今日之乐,是必为濮上之音,乃纣亡国之音也。” 阳关:唐王维《渭城曲》诗:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”后人用此,有《阳关三叠》曲。 白袍:薛仁贵常服白袍,号白袍将军。

 

卷 二

一 先

晴对雨,地对天。天地对山川。山川对草木,赤壁对青田。郏鄏鼎,武城弦。木笔对苔钱。金城三月柳,玉井九秋莲。何处春朝风景好,谁家秋夜月华圆。珠缀花梢,千点蔷薇香露;练横树杪,几丝杨柳残烟。

 • 赤壁:即苏子泛舟处。 青田:地名,位于浙江。唐司空曙诗:“青田红树起乡愁。” 郏鄏:《左传宣公三年》:“成王定鼎于郏鄏。” 武城:孔子弟子子游为武城宰,曾以弦歌教化民众。 木笔:《群芳谱》:“辛夷曰木笔花。” 苔钱:苔藓散地如钱。 金城:关中金城千里皆植柳。 玉井:韩愈《古意》诗:“太华峰头玉井莲,花开十丈藕如船。”

 

前对后,后对先。众丑对孤妍。莺簧对蝶板,虎穴对龙渊。击石磬,观韦编。鼠目对鸢肩。春园花柳地,秋沼芰荷天。白羽频挥闲客坐,乌纱半坠醉翁眠。野店几家,羊角风摇沽酒旆;长川一带,鸭头波泛卖鱼船。

 • 莺簧:谓莺啭如笙簧。 蝶板:谓蝶两翅如拍板。 虎穴:《三国志吕蒙传》:“不入虎穴,焉得虎子。” 龙渊:古人谓藏龙之渊,实即深潭。《淮南子·地形》:“清水有黄金,龙渊有玉英。”一说剑名。 击磬:孔子曾击磬于卫。 韦编:孔子读《易》,由于翻阅过多,致使“韦编三绝”。 鼠目:《新唐书·李揆传》载,李揆谓元载曰:獐头鼠目子乃求官耶! 鸢肩:《新唐书·马周传》载,岑文本谓马周曰:火色鸢肩必速贵。 白羽:《三国志·诸葛亮传》云,武侯诸葛亮常摇白羽扇。 乌纱:《晋书·阮籍传》载,阮籍常醉眠邻妇侧,乌纱帽半坠。 羊角:《庄子·逍遥游》:抟羊角而上者,九万里回风也。 鸭头:绿波。

 

离对坎,震对乾。一日对千年。尧天对舜日,蜀水对秦川。苏武节,郑虔毡。涧壑对林泉。挥戈能退日,持管莫窥天。寒食芳辰花烂漫,中秋佳节月婵娟。梦里荣华,飘忽枕中之客;壶中日月,安闲市上之仙。

 • 离坎震乾:八卦中的四种卦名。 苏节:苏武出使匈奴,被扣留十九年,持节不降。 郑毡:见前。 挥戈:《韵府》载,鲁阳公与韩战,忽日暮,阳公挥戈止之,日退三舍。 持管:《庄子秋水》:用管窥天,用锥指地,不亦小乎? 梦里:见前邯郸注。 壶中:《列仙传》载,费长房遇翁卖药,挂壶于市,倦入壶中,费因拜翁与之俱入,见壶中玉堂华丽。

 

二 萧

恭对慢,吝对骄。水远对山遥。松轩对竹槛,雪赋对风谣。乘五马,贯双雕。烛灭对香消。明蟾常彻夜,骤雨不终朝。楼阁天凉风飒飒,关河地隔雨潇潇。几点鹭鸶,日暮常飞红蓼岸;一双鸂鶒,春朝频泛绿杨桥。

 • 雪赋:南朝宋谢庄著《雪赋》。 风谣:反映风土民情的歌谣。 五马:汉制,太守驷马,其加秩二千石乃右骖。故以五马为贵。 双雕:《新唐书高骈传》载,高骈一箭贯双雕。 鸂鶒:古书上指像鸳鸯一样的水鸟。

 

开对落,暗对昭。赵瑟对虞韶。轺车对驿骑,锦绣对琼瑶。羞攘臂,懒折腰。范甑对颜瓢。寒天鸳帐酒,夜月凤台箫。舞女腰肢杨柳软,佳人颜貌海棠娇。豪客寻春,南陌草青香阵阵;闲人避暑,东堂蕉绿影摇摇。

 • 赵瑟:《史记廉颇蔺相如列传》载,秦赵会于渑池,秦王曰:闻赵王好音,请鼓瑟。赵王鼓瑟。蔺相如曰:闻秦王善为秦声,请奏盆缶。秦王不许,相如迫之,乃亲击缶。 虞韶:虞舜所作的乐曲。 轺:小车。 攘臂:《庄子·人世间》载,齐有征役,支离疏攘臂游其间。支离,肩高于背,言以疾免役,无所惧也。 折腰:《晋书·陶潜传》载,陶渊明羞为五斗米折腰。五斗米,晋时县令每月的俸禄数。 范甑:见前。 颜瓢:见前。 鸳帐酒:《事文类聚》载,陶谷得党太尉姬,取雪水烹茶与姬饮,问党家有此乐否?姬曰:彼武人,安有此乐,但知销金帐中饮羊羔酒耳。 凤台箫:即萧史事。见前。

 

班对马,董对晁。夏昼对春宵。雷声对电影,麦穗对禾苗。八千路,廿四桥。总角对垂髫。露桃匀嫩脸,风柳舞纤腰。贾谊赋成伤鵩鸟,周公诗就托鸱鸮。幽寺寻僧,逸兴岂知俄尔尽;长亭送客,离魂不觉黯然消。

 • 班马:班固、司马迁同有文才。 董晁:董仲舒、晁错,并博通经籍。 八千里:唐人诗:“八千里路透神京。” 廿四桥:扬州有二十四桥。杜牧《寄韩绰判官》诗:“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。” 总角:总角垂髫,皆发未成也。 鵩鸟:鵩,不祥之鸟,即猫头鹰。一日集贾谊座,谊伤之,作《鵩鸟赋》。 鸱鸮:周初管蔡流言周公有异心,周公作《鸱鸮》之诗以悟王。

 

三 肴

风对雅,象对爻。巨蟒对长蛟。天文对地理,蟋蟀对螵蛸。龙夭矫,虎咆哮。北学对东胶。筑台须垒土,成屋必诛茅。潘岳不忘秋兴赋,边韶常被昼眠嘲。抚养群黎,已见国家隆治;滋生万物,方知天地泰交。

 • 风雅:《诗经》分风、雅、颂。 象爻:象即《易》中的象卦,爻即组成八卦的横画。 螵蛸:海螵蛸,一名乌贼鱼。一说指螳螂的孵块。 北学:古学校名。 东胶:《礼记王制》:“周人养国老于东胶。”相当于今之休养所。 秋兴赋:西晋文学家潘岳著《秋兴赋》。 昼眠:边孝先喜昼眠,弟子嘲之。韶曰:边为姓,孝先字,腹便便,五经笥,只要眠,思经义。

 

蛇对虺,蜃对蛟。麟薮对鹊巢。风声对月色,麦穗对桑苞。何妥难,子云嘲。楚甸对商郊。五音惟耳听,万虑在心包。葛被汤征因仇饷,楚遭齐伐责包茅。高矣若天,洵是圣人大道;淡而如水,实为君子神交。

 • 虺:古书上说的一种毒蛇。 麟薮:《汉武帝纪》:“周成康时麒麟在郊薮。” 鹊巢:《诗经召南·鹊巢》:“维鹊有巢,维鸠居之。” 麦穗:《后魏书》载,魏兰根为歧州刺史,麦多五穗。 桑苞:《易》“系于苞桑。” 何妥:《后周书》载,元善为祭酒,讲春秋,私谓何妥曰:名望已定,幸无相苦。妥然之。及就席,妥引滞义以难,多不能对,由是有隙。 子云:《汉书》载,扬雄因有人嘲讽他著书脱离实际,作《解嘲》一文。 仇饷:《尚书》载,葛伯仇饷,汤往征之。仇饷,杀人而夺去饷赠的食物。 包茅:《左传·僖公四年》载,齐桓伐楚,责以包茅不贡。 若天:《孟子·尽心下》:“公孙丑曰:‘道则高矣,美矣,疑若天然。’” 如水:《庄子·山木》:“君子之交淡如水,小人之交甘若醴。”

 

牛对马,犬对猫。旨酒对嘉肴。桃红对柳绿,竹叶对松梢,藜杖叟,布衣樵。北野对东郊。白驹形皎皎,黄鸟语交交。花圃春残无客到,柴门夜永有僧敲。墙畔佳人,飘扬竞把秋千舞;楼前公子,笑语争将蹴踘抛。

 • 白驹:《诗经小雅·白驹》:“皎皎白驹,食我杨苗。” 黄鸟:《诗经·秦风·黄鸟》:“交交黄鸟,止于棘。” 僧敲:唐贾岛《题李凝幽居》诗:“鸟宿池边树,僧敲月下门。” 秋千:吴俗用朱绳彩架,女子舞之以为戏。 蹴踘:气球。

 

四 豪

琴对瑟,剑对刀。地迥对天高。峨冠对博带,紫绶对绯袍。煎异茗,酌香醪。虎兕对猿猱。武夫攻骑射,野妇务蚕缫。秋雨一川淇澳竹,春风两岸武陵桃。螺髻青浓,楼外晚山千仞;鸭头绿腻,溪中春水半篙。

 • 峨:高。 博:大。 绯:红色。 茗:茶一曰茗。 醪:酒。 兕:雌的犀牛。 猱:猴。 淇澳:《诗经卫风·淇奥》:“瞻彼淇澳,绿竹猗猗。”淇,黄河的支流,从河南汲县淇门镇流入黄河。“奥”通“澳”,水边地。 武陵:见前。 螺髻:螺壳状的发髻。 腻:浓。

 

刑对赏,贬对褒。破斧对征袍。梧桐对橘柚,枳棘对蓬蒿。雷焕剑,吕虔刀。橄榄对葡萄。一椽书舍小,百尺酒楼高。李白能诗时秉笔,刘伶爱酒每餔糟。礼别尊卑,拱北众星常灿灿;势分高下,朝东万水自滔滔。

 • 雷焕:《晋书张华传》:“雷焕掘丰城吴狱得二剑,一与张华,一自佩。华诛,剑遂失,焕卒,子华佩父剑过延平津,忽于腰间跃出堕水。入水求之,见两龙在水。” 吕虔:三国魏吕虔以王祥有三公之量,解佩刀相赠,后果为三公。 餔糟:刘伶嗜酒,如酒尽,则并糟餔之。

 

瓜对果,李对桃。犬子对羊羔。春分对夏至,谷水对山涛。双凤翼,九牛毛。主逸对臣劳。水流无限阔,山耸有余高。雨打村童新牧笠,尘生边将旧征袍。俊士居官,荣引鹓鸿之序;忠臣报国,誓殚犬马之劳。

 • 九牛毛:喻数量大。《晋书华谭传》:或问谭曰:“谚言:人之相去如九牛毛,宁有此理乎?” 鹓鸿之序:鹓鸿群飞有序,如朝臣之行列整齐。

 

五 歌

山对水,海对河。雪竹对烟萝。新欢对旧恨,痛饮对高歌。琴再抚,剑重磨。媚柳对枯荷。荷盘从雨洗,柳线任风搓。饮酒岂知欹醉帽,观棋不觉烂樵柯。山寺清幽,直踞千寻云岭;江楼宏敞,遥临万顷烟波。

 • 醉帽:晋阮籍之醉态,见前。 烂柯:《列仙传》载,晋樵者王质见二童子围棋,置斧于地而观之。童子曰:尔斧柯烂矣。质归乡里,无复时人。

 

繁对简,少对多。里咏对途歌。宦情对旅况,银鹿对铜驼。剌吏鸭,将军鹅。玉律对金科。古堤垂亸柳,曲沼长新荷。命驾吕因思叔夜,引车蔺为避廉颇。千尺水帘,今古无人能手卷;一轮月镜,乾坤何匠用功磨。

 • 银鹿:颜真卿家僮名银鹿。 铜驼:宫门两旁常置铜驼。《晋书索靖传》:索靖指宫门铜驼曰:会见汝在荆棘中。 刺史鸭:唐代韦应物为刺史,畜鸭,号鸭为绿头公子。 将军鹅:《晋书·王羲之传》载,王羲之官右将军,性好鹅,山阴道士赠以鹅,求写道德经。 亸:垂。 命驾:《晋书·嵇康传》载,吕因与稽叔夜友善,每一相思,千里命驾。 引车:《列国传》载,蔺相如以完赵璧位列上卿,廉颇怀忌,宣言必欲辱之。相如每出,引车避颇,家人以为耻。相如曰:此先国家之急而后私仇也。颇闻之,负荆造门请罪。 水帘:水从高崖流下,人望之如竹帘。今衡州有竹帘洞。

 

霜对露,浪对波。径菊对池荷。酒阑对歌罢,日暖对风和。梁父咏,楚狂歌。放鹤对观鹅。史才推永叔,刀笔仰萧何。种橘犹嫌千树少,寄梅谁信一枝多。林下风生,黄发村童推牧笠;江头日出,皓眉溪叟晒渔蓑。

 • 梁父:汉诸葛亮居隆中,常作《梁父吟》。梁父,山名,泰山下的一座小山。 楚狂:陆通,字接舆,春秋末楚国人,因为楚昭王政令无常,所以他披发佯狂不仕,曾唱着歌经过孔子身边。故人称之楚狂。 永叔:欧阳修字永叔,曾与宋祁合修《新唐书》,自撰《新五代史》。 萧何:汉高祖刘邦的大臣,曾制定《汉律》七章。 种橘:李衡种橘千树。 寄梅:见前。
 • 六 麻

 

松对柏,缕对麻。蚁阵对蜂衙。赪鳞对白鹭,冻雀对昏鸦。白堕酒,碧沉茶。品笛对吹笳。秋凉梧堕叶,春暖杏开花。雨长苔痕侵壁砌,月移梅影上窗纱。飒飒秋风,度城头之筚篥;迟迟晚照,动江上之琵琶。

 • 蜂衙:众蜂簇拥蜂王,如朝拜屏卫,称蜂衙。宋陆游《青羊宫小饮赠道士》诗:“微雨晴时看鹤舞,小窗幽处听蜂衙。” 赪:赤。 白堕:酒名,北魏河东人刘白堕善酿酒,故名。后世泛指美酒。 碧沉:茶名。 筚篥:少数民族管乐器,用以警马。

 

优对劣,凸对凹。翠竹对黄花。松杉对杞梓,菽麦对桑麻。山不断,水无涯。煮酒对烹茶。鱼游池面水,鹭立岸头沙。百亩风翻陶令秫,一畦雨熟邵平瓜。闲捧竹根,饮李白一壶之酒;偶擎桐叶,啜卢仝七碗之茶。

 • 陶秫:秫,即今高梁。陶潜为彭泽令,种秫百亩。 邵瓜:秦代东陵侯邵平在秦亡后,种瓜长安城,有五色,甚美。 竹根:酒杯名。 桐叶:茶盏名。 七碗:卢仝,中唐诗人。其《走笔谢孟谏议新茶》诗:“七碗吃不得也,但觉两腋习习生清风。”

 

吴对楚,蜀对巴。落日对流霞。酒钱对诗债,柏叶对松花。驰驿骑,泛仙槎。碧玉对丹砂。设桥偏送笋,开道竟还瓜。楚国大夫沉汨水,洛阳才子谪长沙。书箧琴囊,乃士流活计;药炉茶鼎,实闲客生涯。

 • 酒钱:刘延之与陶潜二万钱,陶全还酒家。 诗债:宋苏轼诗:“口业不停诗有债。” 仙槎:昔有人寻河源,泛槎至天河,逢织女。 送笋:范元授见人盗笋,苦于过沟,乃伐树为桥与盗过,盗惭,将笋送还。 还瓜:晋桑虞见人盗瓜,以园篱多刺,乃开一道。盗感之,还瓜叩头请罪。 汨水:楚大夫屈原以忠见疑于楚怀王,乃自沉汨水。 长沙:贾谊为洛阳才子,文帝谪为长沙太傅。

 

七 阳

高对下,短对长。柳影对花香。词人对赋客,五帝对三王。深院落,小池塘。晚眺对晨妆。绛霄唐帝殿,绿野晋公堂。寒集谢庄衣上雪,秋添潘岳鬓边霜。人浴兰汤,事不忘于端午;客斟菊酒,兴常记于重阳。

 • 五帝:少昊、颛顼、高辛氏、尧、舜。 三王:禹、汤、文武。 绛霄:唐玄宗有绛霄殿。 绿野:唐斐度封晋公,建第号绿野堂。 谢庄:《晋书》载,谢庄朝回,衣为雪所点,时人玩之,以为风韵。 潘岳:潘岳发如白雪。 兰汤:《楚辞九歌·云中君》:“沐兰汤兮芳华。”后以五日吊屈原,多有循此故事。 菊酒:《古事苑》载,费长房谓桓景曰:“汝家九月九日有难,可令家人登高山,戴朱臾,饮菊酒,可避。”后沿习之。

 

尧对舜,禹对汤。晋宋对隋唐。奇花对异卉,夏日对秋霜。八叉手,九回肠。地久对天长。一堤杨柳绿,三径菊花黄。闻鼓塞兵方战斗,听钟宫女正梳妆。春饮方归,纱帽半淹邻舍酒;早朝初退,衮衣微惹御炉香。

 • 八叉手:唐代诗人温庭筠才思敏捷,工诗赋,每入试,八叉手而八韵成,人称“温八叉”。 九回肠:汉司马迁《报任少卿书》:“是以肠一日而九回。”形容忧思之甚。 三径:晋陶潜《归去来辞》:“三径就荒,松菊犹存。”三径指家园或隐士居所。 听钟:《南齐书武穆裴皇后传》载,武帝于景阳楼设钟,钟鸣则宫人皆起。 纱帽:用晋阮籍醉酒情态之典故。见前。 衮衣:唐代贾至《早朝大明宫》诗:“剑佩身随玉墀步,衣冠犹惹御炉香。”衮衣指古代帝王及大臣绣龙的礼服。

荀对孟,老对庄。亸柳对垂杨。仙宫对梵宇,小阁对长廊。风月窟,水云乡。蟋蟀对螳螂。暖烟香霭霭,寒烛影煌煌。伍子欲酬渔父剑,韩生尝窃贾公香。三月韶光,常忆花明柳媚;一年好景,难忘橘绿橙黄。

 • 荀孟:荀卿、孟轲。 老庄:老子、庄周。 梵:僧寺通谓梵宇。 伍子:《列国传》载,楚捕子胥,至江,胥急欲渡,有渔父以舟渡之,胥解剑酬渔父。父曰:楚法得子胥赐粟五万斛,爵执珪,岂但百金之剑耶。 韩生:《汉书》载,武帝赐贾充以异香,其女与韩寿通,窃香以予寿。充觉,秘其事,遂以女妻寿。

 

八 庚

深对浅,重对轻。有影对无声。蜂腰对蝶翅,宿醉对馀酲。天北缺,日东生。独卧对同行。寒冰三尺厚,秋月十分明。万卷书容闲客览,一樽酒待故人倾。心侈唐玄,厌看霓裳之曲;意骄陈主,饱闻玉树之赓。

 • 北缺:《天经》云,天不满西北,故女娲氏炼石补之。 东生:《蜀志》载,秦宓对张温曰:日生于东而没于西。 霓裳:《天宝遗事》:“明皇尝游月宫,见霓裳羽衣之曲,归而选宫娥数十人习之。” 玉树:《隋书》载,陈后主作《玉树后庭花》曲,后人以为亡国之音。

 

虚对实,送对迎。后甲对先庚。鼓琴对弹瑟,搏虎对骑鲸。金匼匝,玉瑽琤。玉宇对金茎。花间双粉蝶,柳内几黄莺。贫里每甘藜藿味,醉中厌听管弦声。肠断秋闱,凉气已侵重被冷;梦惊晓枕,残蟾犹照半窗明。

 • 后甲:《易经》:“先甲三日,后甲三日。终则有始,天行也。”甲为天干中首位,后甲是甲日中的后三天,是吉日。 先庚:《易经》:“先庚三日,后庚三日。吉。”先庚三日是指天干庚前的三日,也是吉日。 搏虎:晋冯妇事。 骑鲸:杜甫诗:“若逢李白骑鲸鱼,道甫问讯今何如?” 金匼匝:马笼头。 玉瑽琤:玉石敲击声。 玉宇:《异闻录》载:“翟乾佑与人玩月,或问月中何所有?佑曰:‘随我手中看之。’俄见月规半圆,琼楼玉宇烂然。” 金茎:铜柱,用以擎承露盘。汉班固《西都赋》:“抗仙掌以承露,擢双立之金茎。” 藜藿:野菜。

 

渔对猎,钓对耕。玉振对金声。雉城对雁塞,柳枭对葵倾。吹玉笛,弄银笙。阮杖对桓筝。墨呼松处士,纸号楮先生。露浥好花潘岳县,风搓细柳亚夫营。抚动琴弦,遽觉座中风雨至;哦成诗句,应知窗外鬼神惊。

 • 玉振金声:《孟子万章下》:“孔子之谓集大成。集大成者,金声而玉振之也。”后以喻声名广布。 雉城:雉即野鸡。《左传》:都城过百雉。盖方丈为堵,三丈为雉,以雉飞不过三丈也。 雁塞:即今雁山也,鸿雁多宿于其地,故名。 葵倾:《群芳谱》:葵花向日而倾。 阮杖:《晋书·阮修传》载,阮修常步行,以百钱挂杖头,至酒店,便独酣畅。 桓筝:《晋书·桓伊传》:“奴既吹笛,伊便抚筝而歌……” 松处士:古代的墨大多以松烟制成,故称墨为松处士。 楮先生:《毛颖传》:“与会稽禇先生友善。”谓纸也。 潘岳:晋潘岳为河阳令,令满县栽花。 亚夫营:《汉书·周亚夫传》载,西汉大将周亚夫屯兵于细柳营。 风雨至:晋师旷抚清角之琴,风雨忽至。 鬼神惊:《诗话》载,贺知章见李白乌栖曲,叹曰:此诗可泣鬼神矣。杜甫《寄李十二白》诗:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。”

九 青

红对紫,白对青。渔火对禅灯。唐诗对汉史,释典对仙经。龟曳尾,鹤梳翎。月榭对风亭。一轮秋夜月,几点晓天星。晋士只知山简醉,楚人谁识屈原醒。绣倦佳人,慵把鸳鸯文作枕;吮毫画者,思将孔雀写为屏。

 • 龟曳尾:《庄子秋水》:“此龟者,宁其为留骨而贵乎,宁其生而曳尾于涂中乎?” 鹤梳翎:宋苏轼诗:“风松时落叶,病鹤不梳翎。”翎,羽毛。 山简醉:晋山简嗜酒,人号醉山翁。 屈原醒:屈原曰:世人皆醉而我独醒。 鸳枕:鸳曰匹鸟,绣女常以此绣于枕。 雀屏:《旧唐书·窦皇后传》:“唐高祖后窦氏父毅,画孔雀于屏。有请婿者射之,高祖射,各中一目。”得选为女婿。

 

行对坐,醉对醒。佩紫对纡青。棋枰对笔架,雨雪对雷霆。狂蛱蝶,小蜻蜓。水岸对沙汀。天台孙绰赋,剑阁孟阳铭。传信子卿千里雁,照书车胤一囊萤。冉冉白云,夜半高遮千里月;澄澄碧水,宵中寒映一天星。

 • 孙绰赋:东晋孙绰撰有《游天台山赋》,天台山在今浙江。 剑阁:孟阳(晋代张载字孟阳)过剑阁作《剑阁铭》。剑阁,在今四川剑阁县剑门关上。 子卿雁:子卿即苏武,注见前。 车胤囊:《晋书车胤传》载,车胤家贫,常聚萤以缣囊之,照书夜读。

 

书对史,传对经。鹦鹉对鹡鸰。黄茅对白荻,绿草对青萍。风绕铎,雨淋铃。水阁对山亭。渚莲千朵白,岸柳两行青。汉代宫中生秀柞,尧时阶畔长祥蓂。一枰决胜,棋子分黑白;半幅通灵,画色间丹青。

 • 鹡鸰:鸟名。《诗经小雅·常棣》:“鹡鸰在原,兄弟急难。”  风绕铎:《唐书》载,嵎阳宫于竹林内悬碎玉,名占风铎,相触为声。 雨淋铃:《开元天宝遗事》载,明皇幸蜀,霖雨弥旬,栈道中闻铃声,悼念杨贵妃而作《雨淋铃》曲。 秀柞:汉宫中有五柞连内,五柞连抱。 祥蓂:传说尧阶生蓂荚,每月朔日生一叶,至十五日全生。望后每日落一叶,三十日全落。

 

十 蒸

新对旧,降对升。白犬对苍鹰。葛巾对藜杖,涧水对池冰。张兔网,挂鱼罾。燕雀对鹏鹍。炉中煎药火,窗下读书灯。织锦逐梭成舞凤,画屏误笔作飞蝇。宴客刘公,座上满斟三雅爵;迎仙汉帝,宫中高插九光灯。

 • 舞凤:《邺中记》:“锦蜀有凤凰锦。” 飞蝇:《吴录》:“曹丕有画屏风,误落墨点,因作小蝇。孙权以为真蝇,弹之。” 三雅:《古事苑》:“刘表有爵曰三雅。大者伯雅,次者仲雅,小者季雅,随量饮之。” 九光:《汉武帝内传》载,汉武帝迎王母于宫中,燃九灯之光。

 

儒对士,佛对僧。面友对心朋。春残对夏老,夜寝对晨兴。千里马,九霄鹏。霞蔚对云蒸。寒堆阴岭雪,春泮水池冰。亚父愤生撞玉斗,周公誓死作金縢。将军元晖,莫怪人讥为饿虎;侍中卢昶,难逃世号作饥鹰。

 • 玉斗:《汉书高帝纪上》载,汉王献玉斗于范增,增怒,撞碎其斗。 金縢:周武王病,周公欲以身代死。史录其祝册之文,与事之始末合为一篇,以藏于金縢之柜,后成王启之。 饿虎饥鹰:魏将军元晖,侍中卢昶,皆贪纵。人曰将军饿虎,侍中饥鹰。

 

规对矩,墨对绳。独步对同登。吟哦对讽咏,访友对寻僧。风绕屋,水襄陵。紫鹄对苍鹰。鸟寒惊夜月,鱼暖上春冰。扬子口中飞白凤,何郎鼻上集青蝇。巨鲤跃池,翻几重之密藻;颠猿饮涧,挂百尺之垂藤。

 • 襄陵:大水漫上丘陵。《尚书尧典》:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。” 上冰:《月令》:“孟春之月鱼上冰。” 白凤:《汉书》载,扬雄献《甘泉赋》,梦口中吐白凤。 青蝇:《晋书》载,何宴青蝇集于鼻端,管辂曰:位峻者颠也。

 

十 一 尤

荣对辱,喜对忧。夜宴对春游。燕关对楚水,蜀犬对吴牛。茶敌睡,酒消愁。青眼对白头。马迁修史记,孔子作春秋。适兴子猷常泛棹,思归王粲强登楼。窗下佳人,妆罢重将金插鬓;筵前舞妓,曲终还要锦缠头。

 • 蜀犬:《韵府》载:庸蜀之南,恒雨少日,日出则犬吠。谓蜀犬吠日。 吴牛:《风俗通》载,吴地的牛在太阳下辛勤耕作,故见月亮亦喘气。称为吴牛喘月。 史记:司马迁因李陵遭难,乃作《史记》。 春秋:孔子因鲁史作《春秋》。 泛棹:《晋书王徽之传》:“王子猷雪夜泛舟访戴安道,经宿方至,造门不前而反。人问徽之,曰:‘本乘兴而行,兴尽而反,何必见安道邪。” 登楼:《姓氏谱》载,东汉末王粲,字仲卿,刘表欲妻以女,嫌其貌丑,乃妻其弟恺。粲思归,遂作《登楼赋》。 锦缠头:杜牧《赠妓》诗:“笑时花近眼,舞罢锦缠头。”古代歌舞艺人表演时,以锦缠头,演毕,客以罗锦为赠,称缠头。

 

唇对齿,角对头。策马对骑牛。毫尖对笔底,绮阁对雕楼。杨柳岸,荻芦洲。语燕对啼鸠。客乘金络马,人泛木兰舟。绿野耕夫春举耜,碧池渔父晚垂钩。波浪千层,喜见蛟龙得水;云霄万里,惊看雕鹗横秋。

 • 金络马:饰马首以金络。 木兰舟:用木兰树木材作舟。后作为船之美称。

 

庵对寺,殿对楼。酒艇对渔舟。金龙对彩凤,豮豕对童牛。王郎帽,苏子裘。四季对三秋。峰峦扶地秀,江汉接天流。一湾绿水渔村小,万里青山佛寺幽。龙马呈河,羲皇阐微而画卦;神龟出洛,禹王取法以陈畴。

 • 豮豕:阉猪。 童牛:未长角之牛。 王郎帽:《晋书王濛传》载,王蒙美丰姿,每出市,群姬爱之,见其帽破,皆欲遗以新帽。 苏子裘:《战国策·秦策》载,苏秦说秦不行,旷日持久,黑貂之裘敝。 龙马:河出马图,伏羲因画八卦。 洛龟:洛出龟书,夏禹法之,演《九畴》。

 

十 二 侵

眉对目,口对心。锦瑟对瑶琴。晓耕对寒钓,晚笛对秋砧。松郁郁,竹森森。闵损对曾参。秦王亲击缶,虞帝自挥琴。三献卞和尝泣玉,四知杨震固辞金。寂寂秋朝,庭叶因霜摧嫩色;沉沉春夜,砌花随月转清阴。

 • 闵损:字子骞。 曾参:字子舆。二人均孔子弟子。 击缶:见前赵瑟注。 挥琴:见前南熏注。 泣玉:卞和献玉于楚王,三献而两刖其足,和抱玉而泣。 辞金:《韵府》载,杨震为太守,人奉以金,不受。人曰:无人知也。震曰:天知,地知,你知,我知,何谓无人知。

 

前对后,古对今。野兽对山禽。犍牛对牝马,水浅对山深。曾点瑟,戴逵琴。璞玉对浑金。艳红花弄色,浓绿柳敷阴。不雨汤王方剪爪,有风楚子正披襟。书生惜壮岁韶华,寸阴尺璧;游子爱良宵光景,一刻千金。

 • 犍牛:阉过的牛。 牝马:母马。 曾点瑟:《论语先进》载,孔子问曾点志向,曾停瑟作答,极为孔子赏识。 戴逵琴:《晋书·戴逵传》载,戴逵能琴,武陵王召之,戴不就,对使者碎其琴。 璞玉:《晋书》载,山涛为人厚重,人拟为璞玉浑金。 剪爪:汤时大旱,汤剪爪发祷于桑林,以六事自责,乃雨。 披襟:楚襄王游于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之。 寸阴:夏大禹惜寸阴。 一刻:宋苏轼《春宵》诗:“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。”

 

丝对竹,剑对琴。素志对丹心。千愁对一醉,虎啸对龙吟。子罕玉,不疑金。往古对来今。天寒邹吹律,岁旱傅为霖。渠说子规为帝魄,侬知孔雀是家禽。屈子沉江,处处舟中争系粽;牛郎渡渚,家家台上竞穿针。

 • 子罕玉:《左传襄十五年》载,宋人献玉于子罕,子罕不受,曰:我以不贪为宝。 不疑金:《汉书·直不疑传》载,直不疑为郎,其同舍有告归,误持同舍郎金去。金主意不疑,疑即以己金偿之。后告归者来归金,前之亡金者大惭,以此称长者。 邹律:《韵略》:“燕有寒谷,黍稷不生。邹衍吹律,暖气乃至,草木皆生。” 傅霖:《尚书·说命》载,商王武丁以傅说为相,对其曰:若岁大旱,用汝作霖雨。  渠:他。 帝魄:见前十三元注。 家禽:《佩文韵府》载,杨德祖年九岁,孔君平诣其家,设果有杨梅。孔指之曰:此君家果也。应声答曰:未闻孔雀是夫子家禽。 系粽:《荆楚岁时记》载,屈原五月五日沉江,楚人哀其忠,贮米为粽以吊之,相沿至今。 穿针:《唐传》载,七夕相传为牛女会。唐宫中此夕作高台,具瓜果,宫女于暗处执针穿之,穿过者遂以为得天孙之巧云。

 

十 三 覃

千对百,两对三。地北对天南。佛堂对仙洞,道院对禅庵。山泼黛,水浮蓝。雪岭对云潭。凤飞方翙翙,虎视已眈眈。窗下书生时讽咏,筵前酒客日耽酣。白草满郊,秋日牧征人之马;绿桑盈亩,春时供农妇之蚕。

翙翙:鸟羽飞动之声。《诗经·大雅·卷阿》:“凤凰于飞,翙翙其羽。”眈眈:贪婪而凶狠地注视。《易》:“颠颐吉,虎视眈眈,其欲逐逐,无咎。”

将对欲,可对堪。德被对恩覃。权衡对尺度,雪寺对云庵。安邑枣,洞庭柑。不愧对无惭。魏徵能直谏,王衍善清谈。紫梨摘去从山北,丹荔传来自海南。攘鸡非君子所为,但当月一;养狙是山公之智,止用朝三。

 • 安邑枣:《史记货殖传》:“安邑千树枣,燕秦千树栗。” 洞庭柑:《广志》:“洞庭以南多产柑。” 直谏:《新唐书·魏徵传》载,魏徵事太宗能直谏。 清谈:西晋大臣王衍,字夷甫,尝挥塵清谈虚无,遇义理有所不当,随口更改,时称信口雌黄。 紫梨:《洞真记》载:涂山有梨大如瓜,紫色,千年一花。 丹荔:见前妃子骑注。 攘鸡:《孟子·滕文公下》:“孟子曰:‘今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道,曰,请损之,月攘一鸡,以待来年而后已。’” 养狙:《庄子·齐物论》载,山公赋蓣,朝三而暮四,众狙皆怒。山公曰:朝四而暮三何如?众狙皆喜。

 

中对外,北对南。贝母对宜男。移山对浚井,谏苦对言甘。千取百,二为三。魏尚对周堪。海门翻夕浪,山市拥晴岚。新缔直投公子纻,旧交犹脱馆人骖。文达淹通,已咏冰兮寒过水;永和博雅,可知青者胜于蓝。

 • 贝母:药名。 宜男:萱草一曰宜男。 浚井:舜事。 千取百:《孟子梁惠王上》:“千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。” 二为三:《庄子·齐物论》:“一与一为二,二与一为三,自此以往巧历不能得,而况其凡乎。” 魏尚:汉兴平人,拜云中守。 周堪:字少卿,曾于石渠阁讲书经。 海门:《广舆记》:“海门山在台州府城东南,枕海。” 山市:潇湘八景内有“山市晴岚”一景。 投纻:《左传·襄公二十九年》:“吴公子札见子产,如旧相识,与之缟带,子产献纻衣焉。” 脱骖:《孔子家语》载,孔子之卫,遇旧馆人之丧,使子贡脱骖赙之。骖乃拉车外套之马。 冰寒:《旧唐书·盖文达传》载,盖文通学于刘焯,后通淹通经史,远胜于焯。尝曰:冰生于水而寒于水。 青胜:《北史》载,李谧初师孔璠,后璠就谧请业。语曰:青出于蓝而胜蓝,师何常,在明经。

 

十 四 盐

悲对乐,爱对嫌。玉兔对银蟾。醉侯对诗史,眼底对眉尖。风飁飁,雨绵绵。李苦对瓜甜。画堂施锦帐,酒市舞青帘。横槊赋诗传孟德,引壶酌酒尚陶潜。两曜迭明,日东生而月西出;五行式序,水下润而火上炎。

 • 玉兔银蟾:均月之别称。 醉侯:唐人诗有“若使刘伶为酒帝,也许封我醉乡侯”诗句。 诗史:唐元稹称杜甫诗善陈时事,法律精严,号为诗史。 帘:酒旗。 横槊:《三国志》载,曹孟德破赤壁,横槊赋诗。孟德,曹操字。槊,画戟。 引壶:陶潜《归去来辞》:“引壶觞而自酌。” 两曜:指日、月。五行:金、木、水、火、土。 下润:《尚书洪范》:“水曰润下,火曰炎上。”

 

如对似,减对添。绣幕对朱帘。探珠对献玉,鹭立对鱼潜。玉屑饭,水晶盐。手剑对腰镰。燕巢依邃阁,蛛网挂虚檐。夺槊至三唐敬德,弈棋第一晋王恬。南浦客归,湛湛春波千顷净;西楼人悄,弯弯夜月一钩纤。

 • 探珠:即骊龙事,见前。 献玉:见子罕注。 玉屑饭:《古事苑》载,唐郑仁本游嵩山,见一人,谓曰:月乃七宝合成者,其缺处有三万人修之,吾数中一人也。因示以斧凿,既而取玉屑饭与之食,曰:此可延年。 水精盐:《佩文韵府》载,崔浩尝论事,帝大悦,赐御缥醪酒、水晶盐,曰:味卿言如此盐酒。 夺槊:《旧唐书尉迟敬德传》载,尉迟敬德善使槊,帝令与弟齐王戏,敬德三夺其槊。 弈棋:《晋书·王恬传》载,王恬,王导次子,常酒发傲客,弈棋称第一。

 

逢对遇,仰对瞻。市井对闾阎。投簪对结绶,握发对掀髯。张绣幕,卷珠帘。石碏对江淹。宵征方肃肃,夜饮已厌厌。心褊小人长戚戚,礼多君子屡谦谦。美剌殊文,备三百五篇诗咏;吉凶异画,变六十四卦爻占。

 • 握发:《史记鲁世家》:周公“一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下贤人。” 掀髯:掀髯而笑。 石碏:春秋时卫国大夫。 江淹:字文通,南朝文学家,曾梦笔生花。 宵征:《诗经·召南·小星》:“肃肃宵征,夙夜在公。” 夜饮:《诗经·小雅·湛露》:“厌厌夜饮,不醉无归。” 戚戚:忧惧。 谦谦:谦逊。

 

十 五 咸

清对浊,苦对咸。一启对三缄。烟蓑对雨笠,月榜对风帆。莺睍睆,燕呢喃。柳杞对松杉。情深悲素扇,泪痛湿青衫。汉室既能分四姓,周朝何用叛三监。破的而探牛心,豪矜王济;竖竿以挂犊鼻,贫笑阮咸。

 • 三缄:《孔子家语观周》:“孔子观周庙,有金人三缄其口,而铭其背,曰:‘古之谨言人也。’” 睍睆:美好貌。《诗经·邶风·凯风》:“睍睆黄鸟,载好其音。” 呢喃:《韵略》:“呢喃语不了。”又燕语。 素扇:汉斑婕妤《怨歌行》诗:“常恐秋节至,凉飙夺炎热,弃捐箧笥中,恩情终断绝。” 青衫:白居易为江州司马,作《琵琶行》诗云:“坐中泣下谁最多,江州司马青衫湿。” 四姓:东汉外戚樊、郭、阴、马四姓。见《后汉书·明帝纪》。永平九年,为四姓小侯开立学校,号四姓小侯,置五经师。 三监:周武王使三叔监于纣子武庚之国,三叔反助武庚为敌以叛周。 破的:《晋书·王济传》载,王恺牛名八百里骏,王济请以钱千万与牛对赌。济先射,一发破的。因据胡床叱左右曰:速探牛心来。须臾而至,割之而去。 竖竿:《晋书·阮咸传》载,阮咸字仲容,居道南,诸阮居道北,北阮皆富。七月七日盛晒衣,皆纱罗锦绮。仲容以竿挂大布犊鼻禈于庭中曰:未能免俗,聊复尔耳。

 

能对否,圣对贤。卫瓘对浑瑊。雀罗对鱼网,翠巘对苍崖。红罗帐,白布衫。笔格对书函。蕊香蜂竞采,泥软燕争衔。凶孽誓清闻祖逖,王家能乂有巫咸。溪叟新居,渔舍清幽临水岸;山僧久隐,梵宫寂寞倚云岩。

 • 卫瓘:字伯玉,晋尚书令,善草书。 浑瑊:唐人,年十一善骑射,官至尚书同平章事。 巘:高山。 誓清:《晋书祖逖传》载,祖逖初北渡江,击楫誓曰:不清中原而复济者,有如此水。 巫咸:传说中的神巫。《姓氏谱》:“咸山,西夏县人,学术之士,为商大戊相。”

 

冠对带,帽对衫。议鲠对言谗。行舟对御马,俗弊对民碞。鼠且硕,兔多毚。史册对书缄。塞城闻奏角,江浦认归帆。河水一源形瀰瀰,泰山万仞势岩岩。郑为武公,赋缁衣而美德;周因巷伯,歌贝锦以伤谗。

 • 鲠:古有骨鲠之臣,言不从众也。 碞:不守规矩。《书经召诰》:“王不敢后,用顾畏于民碞。” 硕鼠:大鼠。《诗经》有《硕鼠》篇。 兔毚:大兔。《诗经·小雅·巧言》:“跃跃毚兔,遇犬获之。” 瀰瀰:水深且满。《诗经·邶风·郀有苦叶》:“有瀰济盈,有鹭雉鸣。” 岩岩:高峻。《诗经·郑风·籥宫》:“泰山岩岩,鲁邦所詹。” 缁衣:《诗旧说》载,郑桓公、武公相继为周司徒,善于其职,周人爱之,作缁衣以美其德。 贝锦:巷伯,寺人之官,名孟子。幽王时有被谗遭宫刑者,乃作贝锦之诗以伤之。

卷 三

 

【平仄】平对仄,仄对平。反切对分明。有无对虚实,死活对重轻。上去入声为仄韵,东西南字是平声。

【武法】实对实,虚对虚。轻重对偏枯。留心勤事业,满腹富诗书。古人已用三冬足,年少今开万卷余。

【五音】寻义理,辨声音。呼吸对调停。角宫商徵羽,牙齿舌喉唇。难呼语气皆为浊,易纽言辞尽属清。

 • 三冬:三个冬季,即三年。《汉书东方朔传》:“年十三学书,三冬文史足用。” 角宫商徵羽:古乐五声音阶的五个阶名。也称五音。

 

【天文】天对地,地对天。天地对山川。清风对皓月,暮雨对朝烟。北斗七星三四点,南山万寿十千年。

【地理】泉对石,水对山。峻岭对狂澜。柳堤对花圃,洞壑对峰峦。舟横清浅水村晚,路入翠微山寺寒。

【时令】春对夏,夜对晨。夏至对秋分。重阳对七夕,上巳对清明。三百枯棋消永昼,十千美酒赏芳辰。

 • 重阳:农历九月九日。 七夕:农历七月七日。 上巳:农历每月上旬的巳日,三月上巳为汉代节日。

【国号】今对古,汉对唐。五帝对三皇。晋齐韩赵魏,吴蜀宋陈梁。虞夏商周为四代,禹汤文武是三王。

【人伦】夫对妇,主对宾。父子对君臣。兄弟分内外,朋友别疏亲。日用三纲扶世道,天常五典叙彝伦。

【宫室】楼对阁,寺对宫。庭院对垣墉。千门对万户,屋角对亭中。画栋雕梁风殿阁,明堂净室月帘栊。

 

 

G.邻韵通押

平水韵邻韵通押一览表

第一类:平声东冬;上声董肿;去声送宋。

第二类:平声江阳;上声讲养;去声绛漾。

第三类;平声支微齐,上声纸尾齐芰,去声寘未霁。

第四类;平声鱼虞,上声语麌;去声御遇。

第五类:平声佳灰,上声蟹贿,去声泰卦队。

第六类,平声真文及元半,上声轸吻及阮半,去声震问及愿半。

第七类,平声寒删先及元半,上声旱潸铣及阮半,去声翰谏霰及愿半。

第八类,平声萧肴豪,上声篠巧皓,去声啸效号。

第九类,平声歌,上声哿,去声个。

第十类,平声麻,上声马,去声祃。

十一类,平声庚青,上声梗迥,去声敬径。

十二类,平声蒸。

十三类,平声尤,上声有,去声宥。

十四类,平声侵,上声寝,去声沁。

十五类,平声覃盐咸,上声感俭豏,去声勘艳陷。

 

入声可分为八类第一类,屋沃。

¶第二类,觉药。

¶第三类,质物及月半。

¶第四类,曷黠屑及月半。

¶第五类,陌锡。

¶第七类,缉。

¶第八类,合叶洽。

注意;在归并为若干大类以后,仍旧有七个韵是独用的,这七个韵是:歌麻蒸尤侵职缉

 

 

F.创作元曲必备的《散曲曲谱》

常用曲谱举要

王峰选编

 

简要说明

A、元曲格式繁复多变,众论纷云,后代学术界以同调同格式居多者定为基本格式(正格)。本《曲谱举要》收录黄钟、正宫、仙吕、南吕、中吕、商调、越调、双调等八宫常用散曲基本格式共105式,与本曲谱格式不同者为变格。因大石、小石、商角、般涉四宫调散曲不常用,故未录入本谱。

B、本谱所收录的均为北曲单曲,并标明“小令”和“散曲”。“散曲”多用于套数的联缀组合(联缀组合方法请参看《散曲联套举要》),现代也可以和小令一样制成单曲。曲谱中凡出现“七言自由句”等,就是没有声律约束的句子,作者可按字数任意组句。制曲时若要另加衬字,应加在句子开头或中间,切不可加在句尾。

C、本谱对一调多宫的曲子标注“亦入某某宫”,如:[正宫]《塞鸿秋》(小令,亦入仙吕、中吕)、《滚绣球》(散曲,亦入中吕)等,亦入何宫就通用于何宫。

D、带过曲介于小令和套数之间,是由两至三个单曲按一定规律联缀而成,常见有十七式,分别附在相应宫调之后,使用时可按照调名排列顺序联缀各单曲曲谱制成带过曲。

E、为了缩短篇幅,本谱用横排方式,竖排时以逗号和句号分行。顿号在句子之中,制曲时可去可留。在制曲时,逗号和句号要根据文字表达的内容作适当调整。

F、以下有括号的“(平)、(仄)”为可平可仄放宽处,由作者自定,右下角标有“△”符号的字为押韵字(韵脚)。

一、【黄钟】

1《节节高》(小令):

仄平平仄,仄平平去△。平平仄仄,平平仄去△。仄仄平,平平仄、仄仄平△。仄仄平平仄平△。

2《贺圣朝》(小令):

平仄平△,仄平平平仄平△。仄仄平平平仄平△。仄平平平仄仄平△。仄仄仄仄平平△。仄平平平仄平△。

3《人月圆》(小令,与词调《人月圆》上片相同):

(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄(平)平平△。(仄)平(平)仄,平平仄仄,(仄)仄平平△。

4《醉花阴》(散曲):

(仄)仄平平去平上△,(仄)仄平平去上△。(仄)仄仄平平△。(仄)仄平平△。(仄)仄平平△仄。(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平平去上△。

5《喜迁莺》(散曲):

(平)平平去△,仄(仄)平、仄仄平平△。平平△。仄平平仄△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(平)仄仄△,(平)平仄仄△,(仄)仄平平△。

注:未二句对仗。

6《出队子》(小令):

(平)平平仄△,平平(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平仄仄平△。(仄)仄(平)平平

注:三四句对仗

7《刮地风》(小令):

(仄)仄平平仄仄平△,(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄平平△。(平)平平仄△,(平)平(仄)仄△。(仄)仄平,仄仄平,(仄)仄平平△。(仄)仄平平仄△,仄仄平平△。

注:一至四句作扇面对仗,即隔句相对。

8《四门子》(散曲):

(平)平(仄)仄平平仄△,仄平平、仄仄平△。(平)平(仄)仄平平仄△,仄仄平、(仄)仄平△。(仄)仄平,(仄)仄平,七言自由句。(仄)仄平,(仄)仄平,仄(仄)仄、平平仄仄△。

注:五六句对仗、八九句对仗。

9《古水仙子》(散曲):

(平)平平仄仄平△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(仄)仄平平,平平仄仄△,平平仄仄平△。仄平平、(仄)仄平平△。(平)平仄平平仄仄△。(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄仄平平△。

10《尾声》又名《尾》《随尾》《煞尾》(即大石《随煞》(散曲,亦入双调):

(仄)仄平平仄平去△,仄平平、(仄)仄平平△。(仄)仄(平)平平去上△。

二、【正宫】

1《端正好》(散曲):

仄平平,平平去△。平平仄、(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄平平去△,仄仄平平去△。

2《滚绣球》(散曲,亦入中吕):

(仄)仄平△,(仄)仄平△,(仄)平平去△。仄平平、(仄)仄平平△。(仄)仄平△,(仄)仄平△,(仄)平平去△,仄平平、(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平△。仄仄平平△。

3《脱布衫》(亦入中吕):

仄平平、(平)仄平平△,仄平平、(平)仄平平△。仄平平、(平)平去上△,仄平(平)、平平平去△。

4《醉太平》又名《凌波曲》(小令,亦入仙吕、中吕):

平平仄平△,(仄)仄平平△。仄平平仄仄平平△,平平仄平△。(平)平(平)仄平平去△,(平)平(平)仄平平去△,(平)平(平)仄仄平平△。平平去上△。

5《叨叨令》(小令):

(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。仄仄、也么哥,仄仄、也么哥,(平)平(仄)仄平平去△。

注:五、六句的“也么哥”是本调限定用语,也可作“也波哥”,不能改用它语。

6《塞鸿秋》(小令,亦入仙吕、中吕):

(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。平平仄仄平,仄仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。

注:本调与《叨叨令》相似,只是四五句不同

7《鹦鹉曲》又名《黑漆驽》、《学士吟》(小令):

(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄仄平上△。仄平平、仄仄平平,(仄)仄平平平上△。仄平平、仄仄平平,(仄)仄平平平去△。仄平平、仄仄平平,(平)平仄、仄平平上△。

8《小梁州》(小令,亦入中吕):

(仄)仄平平仄仄平△,(仄)仄平平△。(平)平}仄)仄仄平平△。平平去△,(仄)仄仄平平△。

9《倘秀才》(散曲,亦入中吕):

(平)平仄、平平仄仄△,仄平仄、平平仄仄△。(仄)仄平平(仄)仄平△。平平仄,仄平平△。(平)平(仄)仄△。

注:一二句对仗、四五句对仗。

10《呆骨朵》又名《灵寿杖》、《灵寿歌》(散曲,亦入中吕):

(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄平平△。(仄)仄平平,(平)平仄平△。(仄)仄平平去△,(仄)仄平平去△。(平)平平仄仄,平平仄仄平△。

11《煞》又名《黄钟煞》(散曲):

(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄(平)平仄仄平△。(仄)仄平平,(平)平仄仄,(平)平仄仄,仄)仄平平△,(平)平(仄)仄,仄)仄平平,(仄)仄平平△,(平)平平仄△,(仄)仄仄平平△。

注:一二句对仗。第三句至第八句两句一对,组成三联对仗。

12《煞尾》又名《尾煞》、《随尾煞》、《尾声》(散套,亦入中吕、南吕、大石):

(平)平(仄)仄(平)平仄△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(平)平(仄)仄△,(仄)仄(平)平△。(仄)仄(平)平△,(仄)仄平平仄平仄△。

附:带过去调名

1《叨叨令》带《折桂令》(借双调宫《折桂令》)

2《脱布衫》带《小梁州》

三、[仙吕]

1《点绛唇》(散曲,多用于杂剧第一折首曲):

(仄)仄平平△,仄平平仄△。平平仄△。(仄)仄平平△,(仄)仄平平仄△。

2《赏花时》(散曲,常用作杂剧的首曲,也有作为二三四折的首曲,亦入商调):

(仄)仄平平(仄)仄平△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(仄)仄仄平平△,平平仄仄△。(仄)仄仄平平△。

3《混江龙》(散曲):

(平)平平去△,(平)平(仄)仄仄平平△。(平)平(仄)仄△,(仄)仄平平△。(仄)仄(平)平平仄仄△,(平)平(仄)仄仄平平△。平平去△,(平)平仄仄△,(仄)仄平平△。

注:三四句对仗、第五六句对仗。

4《油葫芦》(散曲):

(仄)仄平平(仄)仄平△。(仄)仄平△。(平)平(仄)仄仄平平△。(平)平(仄)仄平平仄△,(平)平(仄)仄平平仄△

9《耍孩儿》又名《魔合罗》(散曲,原属般涉调,亦入正宫和双调):

(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄平平仄去△。(平)平(仄)仄仄平平△,(平)平(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄平平(仄)仄平△。平平仄,(平)平仄仄,(仄)仄平平△。

注:五六句对仗、八九句对仗。

10《上小楼》(小令):

(平)平仄平△,(平)平平去△。(仄)仄平平,(仄)仄平平,(仄)仄平平△。(仄)仄平,(仄)仄平,(平)平平去△。仄平平、(平)平平去△。

注:三四五句“连环”对仗:四对三、五对四、三对五。

11《满庭芳》又名《满庭霜》(小令,与词《满庭芳》同调名不同格式):

平平仄上△,(平)平(仄)仄,(仄)仄平平△。(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄平平△。(平)平仄、平平仄仄△,(仄)平平、(仄)仄平平△。平平去△,(平)平仄仄△,(仄)仄仄平平△。

注:二三句对仗、六七句对仗。

12《四边静》(散曲):

平平平去△,(仄)仄平平仄仄平△。平平平上△,平平平去△,平平仄平△。仄仄仄、平平去△。

13《山坡羊》又名《苏武持节》(小令,亦入黄钟):

平平平去△,平平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。仄平平、仄平平△,(平)平(仄)仄平平去△。(仄)仄(平)平平去上△。平、上去上△。平、上去上△。

14《阳春曲》又名《喜春来》(小令):

(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄(平)平仄仄平△。(平)平(仄)仄平平△,(仄)仄平,(仄)仄仄平平△。

15《卖花声》又名《升平乐》(小令):

(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄平平仄仄平△。(平)平(仄)仄仄平平△。(平)平平去△,(平)平平去△,仄平平、仄平平去△。

16《快活三》(小令):

平平仄仄平△,(仄)仄仄平平△。(平)平(仄)仄仄平平△,仄仄平平去△。

17《朝天子》又名《谒金门》(小令):

上平△,去平△,(仄)仄平平去△。(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平仄△。去去平平△,(仄)仄平平△,平平仄去平△。去平△,去平△,(仄)仄平平去△。

18《四换头》(散曲):

(仄)仄平平△,(仄)仄平平仄仄平△。平平仄仄△,平平仄仄△。平平仄仄△,平平仄平平仄△。

19《尾声》又名《煞尾》(散曲,亦入正宫、南吕、般涉、越调):

平平(仄)仄平△,平平(仄)仄平△。(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄平平去仄上△。

附:带过曲调名

1《十二月》带《尧民歌》

2《山坡羊》带《青哥儿》(借仙吕宫《青哥儿》)

3《快活三》带《朝天子》

4《快活三》带《朝天子》《四换头》

5《快活三》带《朝天子》《四边静》

6《阳春曲》带《普天乐》

7《醉高歌》带《红绣鞋》

8《醉高歌》带《阳春曲》

六、[商调]

1《集贤宾》(散曲,多用作首曲):

(平)平仄平平去上△,(仄)仄仄平平△。(仄)仄平平(仄)仄,(仄)仄平平△。(平)平平、(仄)仄平平△,(平)平平、(仄)仄平平△。(平)平仄平平去上△,(平)平平、(仄)仄平平△。(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平△。

注:五六句对仗、未尾二句对仗。

2《逍遥乐》(散曲):

(平)平仄上△,(仄)仄平平。(平)平仄仄△,(仄)仄平平△。(平)平平、(仄)仄平平△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(平)平平、(仄)仄平平△。(平)平仄仄,(仄)仄平平,(仄)仄平平△。

注:未尾二句对仗。

3《醋葫芦》(散曲):

(仄)仄平△,(仄)仄平△。(平)平(仄)仄仄平平△。平平仄(平)平仄仄△。(平)平平仄△,(平)平(仄)仄仄平平△。

注:一二句对仗。

4《梧叶儿》又名《知秋令》《碧梧秋》(小令,亦入仙吕):

平平仄,(仄)仄平△。(仄)仄仄平平△。(平)平仄,(仄)仄平△,仄平平△。平平仄、平平去上△。

注:四五六句作连环对仗。

5《金菊香》又名《金菊花》(散曲):

(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平(仄)仄平△。七言自由句。(仄)仄平平△,(仄)仄仄平平△。

注:一二句对仗。

6《双雁儿》又名《双雁子》(散曲,亦入仙吕):

(平)平(仄)仄仄平平△,(平)平平、(平)仄上△,(仄)仄平平仄平去△。六言自由句,(平)平平、(平)仄上△。

7《浪来里》又名《浪来里煞》(散曲,作商调套数尾曲时标《尾》或《尾声》):

(仄)仄平,(平)平仄△。(平)平(仄)仄仄平平△,七言自由句。(平)平平去△,(平)平(仄)仄仄平平△。

注:一二句对仗。

七、[越调]

1《斗鹌鹑》(散曲):

(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平,(仄)仄平△。(仄)仄平平,(平)平去上△。

七、[越调]

1《斗鹌鹑》(散曲):

(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平平,(平)平去上△。(仄)仄平,(仄)仄平△。(仄)仄平平,(平)平去上△。

注:一二句、三四、五六、九十作四联对仗,七八句两个三字句可以作叠字句。

2《紫花儿序》又名《紫花儿》(散曲):

(平)平仄仄,(仄)仄平平,(仄)仄平平△。(平)平仄仄,(仄)仄平平△。平平△,(仄)仄平平(仄)仄平△,(平)平平仄△。(仄)仄平平,(仄)仄平平△。注:一二三句可连环对仗,未尾两句对仗。

3《小桃红》又名《武陵春》《采莲曲》《绛桃春》《平湖乐》(小令):

(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平去△。(仄)仄平平仄平去△。仄平平△,(平)平(仄)仄平平去△。(平)平(仄)仄,(平)平平去△。(仄)仄仄平平△。

4《金蕉叶》(散曲):

(平)平仄、平平仄平△,(平)平仄、平平仄平△。(平)平仄、平平仄平△,(平)平仄、平平仄平△。

注:此调有用两平两仄韵者、有用四仄(上声)韵者,改句子韵脚即可。

5《调笑令》又名《含笑花》(散曲):

仄仄△,(平)平平△,(仄)仄平平(仄)仄平△。(平)平(仄)仄平平仄△,仄平平、(平)平平仄△。七言自由句,仄平平、仄仄平平△。注:后四句可作扇面对仗。

6《秃厮儿》又名《耍厮儿》《小沙门》(散曲):

(仄)仄仄、平平仄仄△,(平)平平、(仄)仄仄平△。平平仄仄平仄仄△。平仄仄,仄平平△。平平△。

7《圣药王》(散曲):

仄平平△,仄平平△,(平)平(仄)仄仄平平△。仄平平△,仄平平△,(平)平(仄)仄仄平平△。(仄)仄仄平平△。

注:一二三句与四五六句可作扇面对仗,也可作一二句、四五句对仗。

8《东原乐》(散曲):

平平去△,仄仄平△。(仄)仄平平平平去△,仄平平仄去平△。仄仄平仄平去△,(仄)仄仄、仄平平去△。

9《天净沙》又名《塞上秋》(小令):

(平)平(仄)仄平平△,(平)平(仄)仄平平△。仄仄平平去上△。仄平平去△。(平)平(仄)仄平平△。

10《小桃红》又名《武陵春》《采莲曲》《绛桃春》(散曲):

(仄)平平仄仄平平△,(仄)仄平平去△,(仄)仄平平仄平去△。仄平平△,(平)平(仄)仄平平去△。平平(仄)仄,(平)平(平)去△。平仄仄平△。

11《收尾》又名《尾》《尾声》(散曲,亦入双调,与正宫和南吕《收尾》不同):

(平)平(仄)仄平平去△,(仄)仄仄、平平仄上△。(仄)仄仄平平△,平平仄平上△。注:未尾两句多作对仗。

八、[双调]

1《新水令》(散曲):

(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)平平、(平)平()仄去△。(平)仄仄,仄平平△。(仄)仄平平△,(仄)仄仄平去△。

2《驻马听》(小令):

(仄)仄平平△,(仄)仄(平)平平仄上△;(仄)平平去△,(平)平(仄)仄仄平平△。(平)平(仄)仄仄平平△,(平)平(仄)仄平平去△。仄平平△,(平)平(仄)仄平平去△。

注:一二句与三四作扇面对,五六句可对仗。

3《驻马听近》(散曲):

将《驻马听》的第一、三句改为不叶韵,第一二句与三四句不作扇面对,把末尾七字句化成“平(平)仄,仄平平△。”两个三字句,即为《驻马听近》的格式。

4《雁儿落》又名《平沙落雁》(小令):

平平(仄)仄平△,(仄)仄平平去△。平平(仄)仄平△,(仄)仄平平去△。

5《得胜令》又名《凯歌回》《阵阵赢》(小令):

(仄)仄仄平平△,(仄)仄仄平平△。(仄)仄平平仄,平平仄仄平△。平平△,(仄)仄平平去△。平平△,平平上去平△。

注:未句可作“平平平去上”。

6《清江引》又名《江水儿》(小令):

平平仄平平去上△,仄仄平平去△。(平)(平)仄仄平△,(仄)仄平平去△。(平)(平)仄平平去上△。

7《碧玉箫》(散曲):

(仄)仄平平△,(仄)仄仄平平△。(仄)仄仄平平△,平仄去平平△。(平)平(仄)仄仄平△,(平)平(仄)仄仄平△。(仄)仄平△,仄仄平平去△。平△,仄仄仄平平去△。

8《楚天遥》(散曲):

(仄)仄仄平平,仄仄平平去△。(仄)仄仄平平,(平)平平仄去△。(平)仄仄平平,仄仄平平去△。(仄)仄仄平平,仄仄平平去△。

注:三四句对仗。

9《沉醉东风》(散曲):

(仄)仄平平仄上△,(平)平(仄)仄平平△。(仄)仄平,平平仄△。仄平平、(仄)仄平平△,(仄)仄平平仄仄平△。(平)平仄、平平去上△。

注:一二句对仗、三四句对仗。

10《折桂令》又名《蟾宫曲》《折桂回》《蟾宫引》《步蟾宫》《广寒秋》《天香引》《秋风第一枝》(小令):

(平)平(仄)仄平平△。(仄)仄平平,(仄)仄平平△。(仄)仄平平,平平仄仄,(仄)仄平平△。(仄)仄平平仄仄△,(平)平(仄)仄平平△。(仄)仄平平△,(仄)仄平平,(仄)仄平平△。

注:七八句对仗,四字句可以对仗。

11《乔牌儿》(散曲):

(平)平平仄去△,(仄)仄仄平去△。(平)平(仄)仄平平去△,平平仄去平△。

注:一二句对仗。

12《滴滴金》又名《甜水令》(散曲):

(仄)仄平平,平平(仄)去△(平)平(仄)去△,(仄)仄仄平平△。(仄)仄平平,平平仄仄(平)平平去△,(平)平平、(仄)仄平平△。

13《落梅风》又名《寿阳曲》(小令):

平平去△,仄仄平△,(仄)平平、仄平平去△。平平仄平平去上△,(仄)平平、仄平平去△。

14《步步娇》又名《潘妃曲》(散曲):

(仄)仄平平平平去△,(仄)仄平平去△,(仄)仄上△,(仄)仄平平仄平平△,(仄)平平△,(仄)仄平平去△。

15《水仙子》又名《湘妃怨》《凌波仙》《冯夷曲》(小令,亦入中吕、南吕,与黄钟《古水仙子》不同):

(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄平平仄仄平△。(平)平(仄)仄平平去△,仄平平、平去平△。(平)平仄仄平平△。(仄)仄平平仄△。平平仄仄平△,(仄)仄平平△。

注:一二句对仗、六七句对仗。

16《快活年》(小令):

(平)平平去仄平平△,(平)平平去平△。平平仄仄仄平平△,(仄)仄平平仄△。(仄)上平平去△,平去上△。

17《夜行船》(散曲):

(仄)仄平平(平)仄上△,平平仄、仄仄平平△。(仄)仄平平,(平)平(仄)去△。仄平平、仄平平去△。

注: 三四句对仗。

18《银汉浮槎》又名《乔木查》(散曲):

平平平仄仄△,(仄)仄平平上△。仄仄平平平去上△。平平平上去△,仄仄平平△。

19《拨不断》(小令):

仄平平△,仄平平△,(平)平(仄)仄平平仄△,(仄)仄平平仄仄平△,(平)平(仄)仄平平仄△,仄平平去△。

20《庆宣和》(小令):

(仄)仄平平仄仄平△,(仄)仄平平△。仄仄平平仄平平△,去上△,去上△。

注:未二句为叠句,也可作“去平”。

21《风入松》(小令,可作套数首曲,也可联缀在中间):

(平)平(仄)仄仄平平△,(仄)仄仄平平△。(平)平(仄)仄平平仄,(平)平仄、仄)仄平平△。(仄)仄(平)平(仄)仄,(平)平(仄)仄平平△。

注:五六句对仗。本调与词调《风入松》中的一片相同。

22《离亭宴煞》(散曲):

(平)平(仄)仄平平去△,(平)平(仄)仄平平去△。平平去上△,(仄)仄仄平平,(平)平平仄仄,(仄)仄平平上△。平平仄仄平,(仄)仄平平去△。(平)平去平△,(仄)仄仄平平,(平)平平仄仄,(仄)仄平平去△。平平仄仄平,(仄)仄平平去△。平平去上△,(仄)仄仄平平,平平去上上△。

注:第三句或作“平平去平”、第四句和第十句或作“平平仄仄平”、第十一句或作“仄仄平平仄”、第七句和第十二句也可用韵。

附:带过曲调名

1《水仙子》带《折桂令》

2《雁儿落》带《得胜令》

3《雁儿落》带《清江引》

4《雁儿落》带《清江引》《碧玉箫》

5《楚天遥》带《清江引》

以上曲谱因篇幅所限没有举例对照,请读者参阅《全元散曲》曲牌内容。

附联套举例

【黄钟】

1、醉花阴、喜迁莺、出队子、刮地风、四门子、古水仙子、尾声。

2、醉花阴、喜迁莺、刮地风、四门子、古水仙子、尾声。

3、醉花阴、喜迁莺、出队子、刮地风、四门子、古水仙子。(少数联套可以无尾)

4、醉花阴、喜迁莺、出队子、出队子后篇、刮地风、四门子、古水仙子。(无尾)

5、醉花阴、出队子、出队子后篇、尾声。

【正宫】

1、端正好、滚绣球、倘秀才、滚绣球、塞鸿秋、脱布衫带小梁州、醉太平、煞尾。

 

2、端正好、滚绣球、倘秀才、滚绣球、倘秀才、呆骨朵、尾声。

3、端正好、滚绣球、煞尾。

4、端正好、滚绣球、倘秀才、醉太平、煞尾。

5、端正好、滚绣球、倘秀才、滚绣球、叨叨令、滚绣球、呆骨朵、煞尾。

【仙侣】

1、点绛唇、混江龙、油葫芦、天下乐、那吒令、鹊踏枝、寄生草、金盏儿、后庭花、青哥儿、尾声

2、点绛唇、混江龙、寄生草、金盏儿、后庭花。(无尾)

3、点绛唇、混江龙、油葫芦、天下乐、寄生草、赚尾。

4、赏花时、尾声。

5、赏花时、赏花时后篇、尾声。

【南吕】

1、一枝花、梁州第七、骂玉郎、干皇恩、采茶歌、尾声。

2、一枝花、梁州第七、尾声。

3、梁州第七、一枝花、尾声。

4、一枝花、梁州第七、骂玉郎、尾声。

【中吕】

1、粉蝶儿、醉春风、迎仙客、红绣鞋、十二月、尧民歌、耍孩儿、上小楼、上小楼后篇、耍孩儿、尾声(与正宫煞尾同)

2、粉蝶儿、醉春风、红绣鞋、上小楼、耍孩儿、尾声。

3、粉蝶儿、醉春风、红绣鞋、红绣鞋后篇、耍孩儿、尾声。

【商调】

1、集贤宾、逍遥乐、金菊香、醋葫芦、醋葫芦后篇、醋葫芦后篇、梧叶儿、浪来里煞、

2、集贤宾、逍遥乐、金菊香、醋葫芦、浪来里煞。

3、集贤宾、逍遥乐、醋葫芦、醋葫芦后篇、梧叶儿、后庭花、青哥儿、浪来里煞。

【越调】

1、斗鹌鹑、紫花儿序、小桃红、调笑令、秃斯儿、圣药王、尾声。

2、斗鹌鹑、紫花儿序、小桃红、金蕉叶、尾声。

3、斗鹌鹑、紫花儿序、小桃红、天净沙、尾声。

【双调】

1、新水令、驻马听、雁儿落、得胜令、甜水令、折桂令、水仙子、余音(同越调《收尾》或黄钟《收尾》,有时不标《余音》竞标《尾》《尾声》)

2、夜行船、沉醉东风、沉醉东风后篇、余音。

3、新水令、驻马听、乔牌儿、沉醉东风、甜水令、折桂令、随尾(同黄钟《收尾》)

4、新水令、乔牌儿、雁儿落、得胜令、甜水令、青哥儿(借仙侣)、折桂令、水仙子、余音。

E.填词必备的《白香词谱》

一、菩萨蛮(闺情) 李白

 

平林漠漠烟如织,

+ – + | – – △

寒山一带伤心碧。

+ – + | – – △

暝色入高楼,

+ | + – ○

有人楼上愁。

+ – – | ○

 

玉阶空伫立,

+ – – | △

宿鸟归飞急。

+ | + – △

何处是归程,

+ | | – ○

长亭更短亭。

+ – + | ○

 

二、忆秦娥(思秋) 李白

 

箫声咽,

– + △

秦娥梦断秦楼月。

– – + | – – △

秦楼月, (叠三字)

– – △

年年柳色,

+ – + |

灞陵伤别。

| – – △

 

乐游原上清秋节,

+ – + | – – △

咸阳古道音尘绝。

+ – + | – – △

音尘绝, (叠三字)

– – △

西风残照,

+ – + |

汉家陵阙。

| – – △

 

三、调笑令(宫词) 王建

 

团扇,

– △

团扇, (叠句)

– △

美人并来遮面。

| + + – – △

玉颜憔悴三年, (换平韵)

+ – + | – ○

谁复商量管弦。

+ | – – | ○

弦管, (上句末二字颠倒,换仄韵)

– △

弦管, (叠句)

– △

春草昭阳路断。

+ | + – + △

 

四、长相思·别情 白居易

 

汴水流,

| + ○

泗水流,

| + ○

流到瓜州古渡头,

+ | – – + | ○

吴山点点愁。

+ – + | ○

 

思悠悠,

| – ○

恨悠悠,

| – ○

恨到归时方始休,

+ | – – + | ○

月明人倚楼。

| – – | ○

 

五、更漏子· 温庭筠

 

柳丝长,

| – –

春雨细,

– | △

花外漏声迢递。

+ | + – + △

惊塞雁,

– | |

起城乌, (换平韵)

| – ○

画屏金鹧鸪。

| – – | ○

 

香雾薄, (换仄韵)

– + △

透重幕,

+ – △

惆怅谢家池阁。

+ | + – + △

红烛背,

– | |

绣帘垂, (换平韵)

| – ○

梦君君不知。

| – – | ○

 

六、摊破浣溪沙·秋恨

李璟 (南唐中主)

 

菡萏香销翠叶残,

+ | – – | | ○

西风愁起绿波间。

+ – + | | – ○

还与韶光共憔悴,

+ | + – – | |

不堪看。

| – ○

 

细雨梦回鸡塞远,

+ | + – – | |

小楼吹彻玉笙寒。

+ – + | | – ○

多少泪珠何限恨,

+ | + – – | |

倚栏杆。

| – ○

 

七、忆江南(怀旧) 李煜

 

多少恨,

– + |

昨夜梦魂中。

+ | | – ○

还似旧时游上苑,

+ | + – – | |

车如流水马如龙,

+ – + | | – ○

花月正春风。

+ | | – ○

 

 

八、捣练子(秋闺) 李煜

深院静,

– | |

小庭空,

| – ○

断续寒砧断续风。

+ | – – + | ○

无奈夜长人不寐,

+ | + – – | |

数声和月到帘栊。

| – + | | – ○

 

九、相见欢(秋闺) 李煜

 

无言独上西楼,

+ – + | – ○

月如钩,

| – ○

寂寞梧桐、

+ | + –

深院锁清秋。

– | | – ○

 

剪不断, (换仄韵)

| + △

理还乱,

+ – △

是离愁。 (换前平韵)

| – ○

别是一番、

+ | + –

滋味在心头。

– | | – ○

 

十、浪淘沙(怀旧) 李煜

 

帘外雨潺潺,

+ | | – ○

春意阑珊。

+ | – ○

罗衾不耐五更寒。

+ – + | | – ○

梦里不知身是客,

+ | + – – | |

一晌贪欢。

+ | – ○

 

独自莫凭栏,

+ | | – ○

无限江山。

+ | – ○

别时容易见时难。

+ – + | | – ○

流水落花春去也,

+ | + – – | |

天上人间。

+ | – ○

 

十一虞美人(感旧) 李煜

 

春花秋月何时了,

+ – + | – – △

往事知多少。

+ | – – △

小楼昨夜又东风, (换平韵)

+ – + | | – ○

故国不堪回首月明中。

+ | | – + | | – ○

 

雕栏玉砌应犹在, (换仄韵)

+ – + | – – △

只是朱颜改。

+ | – – △

问君能有几多愁? (换平韵)

+ – + | | – ○

恰似一江春水向东流。

+ | | – + | | – ○

 

十二、一斛珠·香口 李煜

 

晚妆初过,

+ – + △

沉檀轻注些儿个。

+ – + | – – △

向人微露丁香颗,

+ – + | – – △

一曲清歌,

+ | – –

暂引樱桃破。

+ | – – △

 

罗袖浥残殷色可,

+ | + – – | △

杯深旋被香醪涴。

+ – + | – – △

绣床斜凭娇无那,

+ – + | – – △

烂嚼红绒,

+ | – –

笑向檀郎唾。

+ | – – △

 

 

十三、谒金门(春闺)

冯延巳

 

风乍起,

– + △

吹皱一池春水。

+ | + – – △

闲引鸳鸯芳径里,

+ | + – – | △

手挼红杏蕊。

+ – – | △

 

斗鸭阑干独倚,

+ | + – + △

碧玉搔头斜坠。

+ | + – – △

终日望君君不至,

+ | + – – | △

举头闻鹊喜。

+ – – | △

 

十四、踏莎行·春暮 寇准

 

春色将阑,

+ | – –

莺声渐老,

+ – | △

红英落尽青梅小。

+ – + | – – △

画堂人静雨蒙蒙,

+ – + | | – –

屏山半掩余香袅。

+ – + | – – △

 

密约沉沉,

+ | – –

离情杳杳,

+ – | △

菱花尘满慵将照。

+ – + | – – △

倚楼无语欲销魂,

+ – + | | – –

长空黯淡连芳草。

+ – + | – – △

 

十五、贺圣朝(留别)

叶清臣

 

满斟绿醑留君住,

+ – + | – – △

莫匆匆归去。

| – – – △

三分春色二分愁,

+ – + | | – –

更一分风雨。

| + – – △

 

花开花谢,

+ – + |

都来几许。

+ – + △

且高歌休诉。

| – – – |

不知来岁牡丹时,

+ – + | | – –

再相逢何处。

| + – – △

 

十六、御街行(离怀)

范仲淹

 

纷纷坠叶飘香砌,

+ – + | – – △

夜寂静、

| | |

寒声碎。

– – △

真珠帘卷玉楼空,

+ – + | | – –

天淡银河垂地。

+ | + – – △

年年今夜,

+ – + |

月华如练,

+ – + |

长是人千里。

+ | – – △

愁肠已断无由醉,

+ – + | – – △

酒未到、

| | |

先成泪。

– – △

残灯明灭枕头欹,

+ – + | | – –

谙尽孤眠滋味。

+ | + – – △

都来此事,

+ – + |

眉间心上,

+ – + |

无计相回避。

+ | – – △

 

十七、渔家傲(秋思)

范仲淹

 

塞下秋来风景异,

| | + – – | △

衡阳雁去无留意。

+ – + | – – △

四面边声连角起,

+ | + – – | △

千障里,

– + △

长烟落日孤城闭。

+ – + | – – △

 

浊酒一杯家万里,

| | + – – | △

燕然未勒归无计。

+ – + | – – △

羌管悠悠霜满地,

+ | + – – | △

人不寐,

– + △

将军白发征夫泪。

+ – + | – – △

 

十八、苏幕遮(怀旧)

范仲淹

 

碧云天,

| – –

黄叶地,

– | △

秋色连波、

+ | – –

波上寒烟翠。

+ | – – △

山映斜阳天接水,

+ | – – – | △

芳草无情、

+ | – –

更在斜阳外。

+ | – – △

 

黯乡魂,

| – –

追旅思,

– | △

夜夜除非、

+ | – –

好梦留人睡。

+ | – – △

明月楼高休独倚,

+ | – – – | △

酒入愁肠、

+ | – –

化作相思泪。

+ | – – △

 

十九、锦缠道(春游)

宋祁

 

燕子呢喃,

| | – –

景色乍长春昼。

+ | | – – △

睹园林、

| – –

万花如绣,

+ – – △

海棠经雨胭脂透。

+ – + | – – △

柳展宫眉,

+ | – –

翠拂行人首。

+ | – – △

 

向郊原踏青,

| – – | –

恣歌携手。

+ – – △

醉醺醺、

| – –

尚寻芳酒。

+ – – △

问牧童、

| + –

遥指孤村道,

+ | – – +

杏花深处,

| – – |

那里人家有。

+ | – – △

 

二十、离亭燕·怀古 张升

 

一带江山如画,

+ | + – – △

风物向秋潇洒。

+ | + – – △

水浸碧天何处断,

+ | + – – | |

霁色冷光相射。

| | + – – △

蓼屿荻花洲,

+ | | – –

掩映竹篱茅舍。

+ | + – – △

 

云际客帆高挂,

+ | + – – △

烟外酒旗低亚。

+ | + – – △

多少六朝兴废事,

+ | + – – | |

尽入渔樵闲话。

| | + – – △

怅望倚层楼,

+ | | – –

寒日无言西下。

+ | + – – △

 

二一、诉衷情(眉意)

欧阳修

 

清晨帘幕卷轻霜,

+ – + | | – ○

呵手试梅妆。

+ | | – ○

都缘自有离恨,

+ – + | – +

故画作、

+ | |

远山长。

| – ○

 

思往事,

– | |

惜流光,

| – ○

易成伤。

| – ○

未歌先敛,

| – – |

欲笑还颦,

| | – –

最断人肠。

+ | – ○

 

二二、阮郎归(踏青)

欧阳修

 

南园春半踏青时,

+ – + | | – ○

风和闻马嘶。

+ – – | ○

清梅如豆柳如眉,

+ – + | | – ○

日长蝴蝶飞。

| – – | ○

 

花露重,

– | |

草烟低,

| – –

人家帘幕垂。

+ – – | ○

秋千慵困解罗衣,

+ – + | | – ○

画堂双燕归。

| – – | ○

 

二三、南歌子(闺情)

欧阳修

 

凤髻金泥带,

+ | – – |

龙纹玉掌梳。

– – | | ○

去来窗下笑相扶,

+ – + | | – ○

爱道画眉深浅入时无。

+ | + – + | | – ○

 

弄笔偎人久,

+ | – – |

描花试手初。

– – | | ○

等闲妨了绣功夫,

+ – + | | – ○

笑问鸳鸯两字怎生书。

+ | + – + | | – ○

 

二四、临江仙(妓席)

欧阳修

 

柳外轻雷池上雨,

+ | + – – | |

雨声滴碎荷声。

+ – + | – ○

小楼西角断虹明。

+ – + | | – ○

阑干私倚处,

+ – – | |

遥见月华生。

+ | | – ○

 

燕子飞来窥画栋,

+ | + – – | |

玉钩垂下帘旌。

+ – + | – ○

凉波不动簟纹平。

+ – + | | – ○

水晶双枕畔,

+ – – | |

犹有堕钗横。

+ | | – ○

 

二五、西江月(佳人)

司马光

 

宝髻松松挽就,

+ | + – + |

铅华淡淡妆成。

+ – + | – ○

红烟翠雾罩轻盈,

+ – + | | – ○

飞絮游丝无定。

+ | + – + △ (叶仄韵)

 

相见争如不见,

+ | + – + |

有情还似无情。

+ – + | – ○ (叶平韵)

笙歌散后酒微醒,

+ – + | | – ○

深院月明人静。

+ | + – + △ (叶仄韵)

 

二六、桂枝香(金陵怀古)              

王安石

 

登临纵目,

– – | △

正故国晚秋,

| | | + –

天气初肃。

+ + – △

千里澄江似练,

+ | – – + |

翠峰如簇。

| – – △

征帆去棹残阳里,

+ – + | – – |

背西风,

| – –

酒旗斜矗。

+ – – △

彩舟云淡,

| – – – |

星河鹭起,

+ – + |

画图难足。

| – – △

念往昔豪华竞逐,

| + | – – | △

叹门外楼头,

| + | – –

悲恨相续。

+ + – △

千古凭高对此,

+ | – – + |

漫嗟荣辱。

| – – △

六朝旧事随流水,

+ – + | – – |

但寒烟、

| – –

衰草凝绿。

+ + – △

至今商女,

| – – |

时时犹唱,

+ – + |

后庭遗曲。

| – – △

 

 

二七、天仙子(送春)

张先

 

水调数声持酒听,

+ | + – – | △

午醉醒来愁未醒。

+ | + – – | △

送春春去几时回,

+ – + | | – –

临晚镜,

– + △

伤流景,

– + △

往事后期空记省。

+ | + – – | △

 

沙上并禽池上暝,

+ | + – – | △

云破月来花弄影。

+ | + – – | △

重重帘幕密遮灯,

+ – + | | – –

风不定,

– + △

人初静,

– + △

明日落红应满径。

+ | + – – | △

 

二八、昼夜乐(忆别)

柳永

 

洞房记得初相遇,

+ – + | – – △

便只合、

| + +

长相聚。

+ – △

何期小会幽欢,

– – | | – –

变作别离情绪。

| | + – + △

况值阑珊春色暮,

+ | – – – | △

对满目、

| + +

乱花狂絮。

| – – △

直恐好风光,

+ | | – –

尽随伊归去。

| – – – △

 

一场寂寞凭谁诉,

+ – + | – – △

算前言、

| + +

总轻负。

+ – △

早知恁地难拼,

+ – | | – –

悔不当初留住。

+ | – – + △

其奈风流端正外,

+ | – – – | |

更别有、

| + +

系人心处。

| – – △

一日不思量,

+ | | – –

也攒眉千度。

| – – – △

 

二九、雨淋铃(秋别)

柳永

 

寒蝉凄切,

– – – △

对长亭晚,

| – – |

骤雨初歇。

| + – △

都门帐饮无绪,

– – | | – |

方留恋处,

– – | |

兰舟催发。

– – – △

执手相看,

| | – –

泪眼竟无语凝噎。

| | | – | – △

念去去、

| | |

千里烟波,

– | – –

暮霭沉沉楚天阔。

| | – – | – △

 

多情自古伤离别,

– – | | – – △

更那堪、

| – –

冷落清秋节。

| | – – △

今宵酒醒何处,

– – | | – |

杨柳岸、

– | |

晓风残月。

| – – △

此去经年,

| | – –

应是良辰好景虚设。

– | – – | | – △

便纵有、

| | |

千种风流,

– | – –

更与何人说。

| | – – △

 

三十、卜算子(别意)

苏轼

 

水是眼波横,

+ | | – –

山是眉峰聚。

+ | – – △

欲问行人去那边,

+ | – – | | –

眉眼盈盈处。

+ | – – △

 

才始送春归,

+ | | – –

又送君归去。

+ | – – △

若到江南赶上春,

+ | – – | | –

千万和春住。

+ | – – △

 

三一、洞仙歌(夏夜)

苏轼

 

冰肌玉骨,

+ – + |

自清凉无汗。

| – – + △

水殿风来暗香满。

+ | – – | – △

绣帘开,

| – –

一点明月窥人,

| | + | – –

人未寝、

– | |

欹枕钗横鬓乱。

+ | + – + △

 

起来携素手,

+ – – | |

庭户无声,

+ | – –

时见疏星渡河汉。

+ | – – | – △

试问夜如何,

+ | | – –

夜已三更,

+ | – –

金波淡,

– + |

玉绳低转。

+ – + △

但屈指、

| | |

西风几时来,

– – | – –

又不道流年,

| + | – –

暗中偷换。

| – – △

 

三二、蝶恋花(春景)

苏轼

 

花褪残红青杏小,

+ | + – – | △

燕子飞时,

+ | – –

绿水人家绕。

+ | – – △

枝上柳绵吹又少,

+ | + – – | △

天涯何处无芳草。

+ – + | – – △

 

墙里秋千墙外道,

+ | + – – | △

墙外行人,

+ | – –

墙里佳人笑。

+ | – – △

笑渐不闻声渐悄,

+ | + – – | △

多情却被无情恼。

+ – + | – – △

 

三三、水调歌头(中秋)

苏轼

 

明月几时有,

+ | | – |

把酒问青天。

+ | | – ○

不知天上宫阙,

+ – + | – |

今夕是何年。

+ | | – ○

我欲乘风归去,

+ | – – + |

又恐琼楼玉宇,

+ | – – + |

高处不胜寒。

+ | | – ○

起舞弄清影,

+ | | – |

何似在人间。

+ | | – ○

 

转朱阁,

| + |

低绮户,

+ | |

照无眠。

| – ○

不应有恨,

+ – + |

何事偏向别时圆。

– | – | | – ○

人有悲欢离合,

+ | – – + |

月有阴晴圆缺,

+ | – – + |

此事古难全。

+ | | – ○

但愿人长久,

+ | + – |

千里共婵娟。

+ | | – ○

 

三四、清平乐(晚春)

黄庭坚

 

春归何处,

– – + △

寂寞无行路。

+ | – – △

若有人知春去处,

+ | + – – + △

唤取归来同住。

+ | + – + △

 

春无踪迹谁知, (换平韵)

+ – + | – ○

除非问取黄鹂。

+ – + | – ○

百啭无人能解,

+ | + – + |

因风飞过蔷薇。

+ – + | – ○

 

三五、画堂春(本意)

黄庭坚

 

东风吹柳日初长,

+ – + | | – ○

雨余芳草斜阳。

+ – + | – ○

杏花零落燕泥香,

+ – + | | – ○

睡损红妆。

+ | – ○

宝篆烟销龙凤,

+ | + – + |

画屏云锁潇湘。

+ – + | – ○

夜寒微透薄罗裳,

+ – + | | – ○

无限思量。

+ | – ○

 

三六、蓦山溪(别意)

黄庭坚

 

鸳鸯翡翠,

+ – + |

小小思珍偶。

+ | – – △

眉黛敛秋波,

+ | | – –

尽湖南,

| + +

山明水秀。

– – + △

娉娉袅袅,

+ – + |

恰近十三余,

+ | | – –

春未透,

– + △

花枝瘦,

– + △

正是愁时候。

+ | – – △

 

寻芳载酒,

+ – + |

肯落他人后。

+ | – – △

只恐远归来,

+ | | – –

绿成阴,

| + +

青梅如豆。

– – + △

心期得处,

+ – + |

每自不由人,

+ | | – –

长亭柳,

– + △

君知否,

– + △

千里犹回首。

+ | – – △

 

三七、忆王孙(春闺)

秦观

 

萋萋芳草忆王孙,

+ – + | | – ○

柳外楼高空断魂。

+ | – – + | ○

杜宇声声不忍闻。

+ | – – + | ○

欲黄昏,

| – ○

雨打梨花深闭门。

+ | – – + | ○

 

三八、如梦令(春景)

秦观

 

莺嘴啄花红溜,

+ | + – + △

燕尾剪波绿皱。

+ | + – + △

指冷玉笙寒,

+ | | – –

吹彻小梅春透。

+ | + – + △

依旧,

– △

依旧, (叠句)

– △

人与绿杨俱瘦。

+ | + – + △

 

 

三九、桃源忆故人(冬景)     

秦观

 

玉楼深锁多情种,

+ – + | – – △

清夜悠悠谁共。

+ | + – – △

羞见枕衾鸳凤,

+ | + – – △

闷则和衣拥。

+ | – – △

 

无端画角严城动,

+ – + | – – △

惊破一番新梦。

+ | + – – △

窗外月华霜重,

+ | + – – △

听彻梅花弄。

+ | – – △

 

四十、鹊桥仙(七夕)

秦观

 

纤云弄巧,

+ – + |

飞星传恨,

+ – + |

银汉迢迢暗度。

+ | + – + △

金风玉露一相逢,

+ – + | | – –

便胜却、

| + |

人间无数。

– – + △

 

柔情似水,

+ – + |

佳期如梦,

+ – + |

忍顾鹊桥归路。

+ | + – + △

两情若是久长时,

+ – + | | – –

又岂在、

| + |

朝朝暮暮。

– – + △

 

四一、河传(赠妓) 秦观

 

恨眉醉眼,

+ – + △

甚轻轻觑着、

| – – | △

神魂迷乱。

+ – + |

常记那回,

+ | | | –

小曲栏干西畔。

+ | + – – △

鬓云松、

| + –

罗袜刬。

– | △

 

丁香笑吐娇无限,

+ – + | – – △

语软声低、

+ | – –

道我何曾惯。

+ | – – △

云雨未谐,

+ | | –

早被东风吹散。

+ | + – – △

瘦杀人、

| + –

天不管。

– | △

 

四二、满庭芳(春游)

秦观

 

晓色云开,

+ | – –

春随人意,

+ – + |

骤雨才过还晴。

| + + | + ○

古台芳榭,

+ – – |

飞燕蹴红英。

+ | | – ○

舞困榆钱自落,

+ | + – + |

秋千外,

– + |

绿水桥平。

+ | – ○

东风里、

– – |

朱门映柳,

– – – |

低按小秦筝。

+ | | – ○

 

多情。

– ○

行乐处,

+ | |

珠钿翠盖,

+ – + |

玉辔红缨。

+ | – ○

渐酒空金盏,

| + – + |

花困蓬瀛。

+ | – ○

豆蔻梢头旧恨,

+ | + – + |

十年梦,

+ + |

屈指堪惊。

+ | – ○

凭栏久,

+ – |

疏烟淡日,

+ – + |

寂寞下芜城。

+ | | – ○

 

 

四三、清玉案(春暮)

贺铸

 

凌波不过横塘路,

+ – + | – – △

但目送芳尘去。

| + | – – △

锦瑟年华谁与度,

+ | + – – | △

月楼花院,

| – – |

绮窗朱户,

| – – △

惟有春知处。

+ | – – △

 

碧云冉冉蘅皋暮,

+ – + | – – △

彩笔空题断肠句。

+ | – – | – △

试问闲愁知几许,

+ | + – – | △

一川烟草,

| – – |

满城风絮,

| – – △

梅子黄时雨。

+ | – – △

 

四四、薄幸(春情) 贺铸

 

淡妆多态,

+ – – △

更滴滴、

| + |

频回盼睐。

– – | △

便认得、

| + |

琴心先许,

– – – |

欲绾合欢双带。

+ | + – – △

记画堂、

| + –

风月逢迎,

– | – –

轻颦浅笑娇无奈。

– – | | – – △

向睡鸭炉边,

| | | – –

翔鸳屏里,

+ – + |

羞把香罗暗解。

+ | – – + △

 

自过了、

+ | |

烧灯后,

– – |

都不见、

– | |

踏青挑菜。

| – + △

几回凭双燕,

+ – + + |

叮咛深意,

– – + |

往来却恨重帘碍。

+ – + | – – △

约何时再。

| – – △

正春浓酒困,

| – – + |

人闲昼永无聊赖。

– – | | – – △

恹恹睡起,

– – | |

犹有花梢日在。

+ | – – + △

 

四五、惜分飞(本意)

毛滂

 

泪湿栏干花着露,

+ | + – – | △

愁到眉峰碧聚。

+ | – – | △

此恨平分取,

+ | – – △

更无言语空相觑。

+ – + | – – △

断雨残云无意絮,

+ | + – – + △

寂寞朝朝暮暮。

+ | – – | △

今夜山深处,

+ | – – △

断魂分付潮回去。

+ – + | – – △

 

四六、河满子(秋怨)

孙洙

 

怅望浮生急景,

+ | + – + |

凄凉宝瑟余音。

+ – + | – ○

楚客多情偏怨别,

+ | + – – | |

碧山远水登临。

+ – + | – ○

目送连天衰草,

+ | + – + |

夜阑几处疏砧。

+ – + | – ○

 

黄叶无风自落,

+ | + – + |

秋云不雨长阴。

+ – + | – ○

天若有情天亦老,

+ | + – – | |

摇摇幽恨难禁。

+ – + | – ○

惆怅旧欢如梦,

+ | + – + |

觉来无处追寻。

+ – + | – ○

 

四七、烛影摇红(惜春)

王诜

 

香脸轻匀,

+ | – –

黛眉巧画宫妆浅。

+ – + | – – △

风流天付与精神,

+ – + | | – –

全在娇波转。

+ | – – △

早是萦心可惯,

+ | + – + △

更那堪、

| – –

频频顾盼。

– – | △

几回得见,

+ – + |

见了还休,

+ | – –

争如不见。

– – – △

 

烛影摇红,

+ | – –

夜阑饮散春宵短。

+ – + | – – △

当时谁解唱阳关,

+ – + | | – –

离恨天涯远。

+ | – – △

无奈云收雨散,

+ | + – + △

凭栏干、

| – –

东风泪眼。

– – | △

海棠开后,

+ – + |

燕子来时,

+ | – –

黄昏庭院。

– – – △

 

四八、减字木兰花(春情)     

王安国

 

画桥流水,

+ – + △

雨湿落红飞不起。

+ | + – – | △

月破黄昏,

+ | – ○ (换平韵)

帘里余香马上闻。

+ | – – + | ○

 

徘徊不语,

+ – + △ (换仄韵)

今夜梦魂何处去。

+ | + – – | △

不似垂杨,

+ | – ○ (换平韵)

犹解飞花入洞房。

+ | – – + | ○

 

四九、千秋岁(夏景)

谢逸

 

楝花飘砌。

+ – + △

蔌蔌清香细。

+ | – – △

梅雨过,

+ | |

苹风起。

– – △

情随湘水远,

+ – – | |

梦绕吴峰翠。

+ | – – △

琴书倦,

– + |

鹧鸪唤起南窗睡。

+ – + | – – △

 

密意无人寄。

+ | – – △

幽恨凭谁洗。

+ | – – △

修竹畔,

+ | |

疏帘里。

– – △

歌余尘拂扇,

+ – – | |

舞罢风掀袂。

+ | – – △

人散后,

– + |

一钩新月天如水。

+ – + | – – △

 

五十、琐窗寒(寒食)

周邦彦

 

暗柳啼鸦,

| | – –

单衣伫立,

– – | |

小帘朱户。

| – – △

桐花半亩,

– – | |

静锁一庭愁雨。

| | | + – – △

洒空阶、

| – –

更阑未休,

– + | +

故人剪烛西窗语。

+ – + | – – △

似楚江暝宿,

| + – + |

风灯零乱,

– – + |

少年羁旅。

| – – △

 

迟暮。

– △

嬉游处。

– – △

正店舍无烟,

| | | – –

禁城百五。

| – + △

旗亭唤酒,

– – | |

付与高阳俦侣。

| | + – – △

想东园、

| – –

桃李自春,

+ | | + –

小唇秀靥今在否。

+ – | | – | △

到归时、

| – –

定有残英,

+ | – –

待客携樽俎。

| | – – △

 

五一、解语花(元宵)

周邦彦

 

风销焰蜡,

– – | |

露浥烘炉,

| | – –

花市光相射。

– | – – △

桂华流瓦。

| – – △

纤云散,

– – |

耿耿素娥欲下。

+ | + – + △

衣裳淡雅。

– – + △

看楚女、

+ | |

纤腰一把。

+ – + △

箫鼓喧,

+ | –

人影参差,

+ | – –

满路飘香麝。

+ | – – △

 

因念帝城放夜,

+ | + – | △

望千门如昼,

| – – – |

嬉笑游冶。

– | – △

钿车罗帕。

+ – – △

相逢处、

– – |

自有暗尘随马。

+ | | – – △

年光是也。

– – | △

惟只见、

+ | |

旧情衰谢。

+ – + △

清漏移,

+ | –

飞盖归来,

+ | – –

任舞休歌罢。

| | – – △

五二、过秦楼(秋夜)

周邦彦

 

水浴清蟾,

| | – –

叶喧凉吹,

+ – – |

巷陌马声初断。

| | | – – △

闲依露井,

– – | |

笑扑流萤,

+ | – –

惹破画罗轻扇。

| | | – – △

人静夜久凭栏,

– | | | – –

愁不归眠,

– | – –

立残更箭。

+ – – △

叹年华一瞬,

| – – | |

人今千里,

– – – |

梦沉书远。

| – – |

 

空见说、

– | |

鬓怯琼梳,

| | – –

容销金镜,

+ – – |

渐懒趁时匀染。

| | | – – △

梅风地溽,

– – | |

虹雨苔滋,

+ | – –

一架舞红都变。

| | | – – △

谁信无聊,

– | – –

为伊才减江淹,

| – – | – –

情伤荀倩。

+ – – △

但明河影下,

| – – | |

还看疏星几点。

+ | – – | △

 

五三、昭君怨(春怨)

万俟雅言

 

春到南楼雪尽,

+ | + – + △

惊动灯期花信。

+ | + – + △

小雨一番寒,

+ | | – ○ (换平韵)

倚栏干。

+ – ○

 

莫把栏干频倚,

+ | + – + △ (换仄韵)

一望几重烟水。

+ | + – + △

何处是京华,

+ | | – ○ (换平韵)

暮云遮。

+ – ○

 

五四、感皇恩(入京)

赵企

 

骑马踏红尘,

+ | | – –

长安重到。

+ – – △

人面依然似花好。

+ | – – | – △

旧欢才展,

+ – – |

又被新愁分了。

+ | + – – △

未成云雨梦,

+ – – | |

巫山晓。

– – △

 

千里断肠,

+ | | –

关山古道。

+ – + △

回首高城似天杳。

+ | – – | – △

满怀离恨,

+ – – |

付与落花啼鸟。

+ | + – – △

故人何处也,

+ – – | |

青春老。

– – △

 

五五、好事近(初夏)

蒋子云

 

叶暗乳鸦啼,

+ | | – –

风定老红犹落。

+ | + – – △

蝴蝶不随春去,

+ | + – – |

入熏风池阁。

| – – – △

 

休歌金缕劝金卮,

+ – + | | – –

酒病煞如昨。

+ + | – △

帘卷日长人静,

+ | + – – |

任杨花飘泊。

| – – – △

 

五六、贺新郎(春闺)

李玉

 

篆缕销金鼎,

+ | – – △

醉沉沉、

| – –

庭阴转午,

+ – | |

画堂人静。

+ – – △

芳草王孙知何处,

– | – – – + |

惟有杨花糁径。

+ | – – | △

渐玉枕、

| + |

腾腾春醒。

+ – – △

帘外残红春已透,

+ | + – – | |

镇无聊,

| – –

宿酒恹恹病。

+ | – – △

云鬓乱,

– | |

未重整。

| – △

 

江南旧事休重省。

– – | | – – △

遍天涯,

| – –

寻消问息,

– – | |

断鸿难倩。

| – – △

月满西楼凭栏久,

+ | + – – + |

依旧归期未定。

+ | – – | △

又只恐、

| + |

瓶沉金井。

– – – △

嘶骑不来银烛暗,

+ | + – – + |

枉教人、

| – –

立尽梧桐影。

+ | – – △

谁伴我,

– | |

对鸾镜。

| – △

 

五七、潇湘夜雨(灯花)

赵长卿

 

斜点银缸,

+ | – –

高擎莲炬,

+ – + |

夜寒不耐微风。

+ – + | – ○

重重帘幕掩堂中。

+ – + | | – ○

香渐远,

– | |

长烟袅袅,

– – | |

光不定,

– | |

寒影摇红。

– | – ○

偏奇处、

– – |

当庭月暗,

– – | |

吐焰如虹。

| | – ○

 

红裳呈艳,

+ – + |

丽蛾一见,

+ – + |

无奈狂踪。

+ | – ○

试烦他纤手,

| + – – |

卷上纱笼。

+ | – ○

开正好,

– | |

银花照夜,

– – | |

堆不尽,

– | |

金粟凝空。

– | – ○

叮咛语,

– – |

频将好事,

– – | |

来报主人公。

+ | | – ○

 

五八、祝英台近(春晚)

辛弃疾

 

宝钗分,

| – –

桃叶渡,

– | △

烟柳暗南浦。

+ | | – △

怕上层楼,

+ | – –

十日九风雨。

+ | | – △

断肠点点飞红,

+ – + | – –

都无人管,

+ – – |

倩谁唤、

| + |

流莺声住。

+ – – △

 

鬓边觑,

| – △

试把花卜归期,

+ + + | – –

才簪又重数。

+ – | | – △

罗帐灯昏,

+ | – –

哽咽梦中语。

+ | | – △

是他春带愁来,

+ – + | – –

春归何处,

+ – – △

却不解、

| + |

带将愁去。

+ – – △

 

五九、南浦(春暮) 程垓

 

金鸭懒薰香,

+ | | – –

向晚来,

| | –

春酲一枕无绪。

– – + | – △

浓绿涨瑶窗,

+ | | – –

东风外,

– – |

吹尽乱红飞絮。

+ | | – – △

无言伫立,

– – | |

断肠惟有流莺语。

+ – + | – – △

碧云欲暮,

| – | △

空惆怅韶华,

– + | – –

一时虚度。

+ – – △

 

追思旧日心情,

– – | | – –

记题叶西楼,

| – | – –

吹花南浦。

+ – – △

老去觉欢疏,

+ | | – –

伤春恨、

– – |

都付断云残雨。

+ | | – – △

黄昏院落,

– – | |

问谁犹在凭栏处。

| – – | – – △

可堪杜宇,

+ – | △

空只解声声,

+ | | – –

催他春去。

+ – – △

 

六十、齐天乐(蟋蟀)

姜夔

 

庾郎先自吟愁赋,

| – + | – – △

凄凄更闻私语。

– – | – – △

露湿铜铺,

| | – –

苔侵石井,

– – | |

都是曾听伊处。

+ | + – – △

哀音似诉,

– – | △

正思妇无眠,

| + | – –

起寻机杼。

| – – △

曲曲屏山,

| | – –

夜凉独自甚情绪。

| – + | | – △

 

西窗又吹暗雨。

– – | – | △

为谁频断续,

| – – | |

相和砧杵。

– | – △

候馆吟秋,

| | – –

离宫吊月,

– – | |

别有伤心无数。

+ | – – – △

豳诗漫与,

– – | △

笑篱落呼灯,

| + | – –

世间儿女。

| – – △

写入琴丝,

| | – –

一声声更苦。

| – – | △

 

六一、沁园春(有感)

陆游

 

孤鹤归飞,

+ | – –

再过辽天,

| | – –

换尽旧人。

+ | + ○

念累累枯冢,

| + – + |

茫茫梦境,

+ – + |

王侯蝼蚁,

+ – + |

毕竟成尘。

+ | – ○

载酒园林,

+ | – –

寻花巷陌,

+ – + |

当日何曾轻负春。

+ | – – + | ○

流年改,

– – |

叹围腰带剩,

+ – – | |

点鬓霜新。

| | – ○

交亲散落如云。

– – | | – ○

又岂料而今余此身。

| + | – – + | ○

幸眼明身健,

| + – + |

茶甘饭软,

+ – + |

非惟我老,

+ – + |

更有人贫。

+ | – ○

躲尽危机,

+ | – –

消残壮志,

+ – + |

短艇湖中闲采莼。

+ | – – + | ○

吾何恨,

– – |

有渔翁共醉,

| – – | |

溪友为邻。

+ | – ○

 

六二、醉太平(闺情)

刘过

 

情高意真,

– – | ○

眉长鬓青。

– – | ○

小楼明月调筝,

+ – + | – ○

写春风数声。

| – – | ○

 

思君忆君,

– – | ○

魂牵梦萦。

– – | ○

翠销香暖云屏,

+ – + | – ○

更那堪酒醒。

| – – | ○

 

六三、喜迁莺(闰元宵)

礼之

 

银蟾光彩,

+ – – △

喜稔岁闰正,

| + | + –

元宵还再。

– – – △

乐事难并,

+ | – –

佳时罕遇,

+ – + |

依旧试灯何碍。

+ | | – – △

花市又移星汉,

+ | | – – |

莲炬重芳人海。

– | – – – △

尽勾引,

| + |

遍嬉游宝马,

| – – + |

香车喧隘。

+ – – △

 

晴快,

– △

天意教、

– | –

人月更圆,

– | | –

偿足风流债。

+ | – – △

媚柳烟浓,

+ | – –

夭桃红小,

+ – + +

景物迥然堪爱。

+ | | – – △

巷陌笑声不断,

+ | | – – |

襟袖余香仍在。

+ | + – – △

待归也,

| – |

便相期明日,

| – – + |

踏青挑菜。

+ – – △

 

六四、双双燕(本意)

史达祖

 

过春社了,

+ – | |

度帘幕中间,

| + | – –

去年尘冷。

| – – △

差池欲住,

+ – + |

试入旧巢相并。

+ | | – – △

还相雕梁藻井,

+ | – – | △

又软语、

| + |

商量不定。

– – + △

飘然快拂花梢,

– – | | – –

翠尾分开红影。

| | – – – △

 

芳径,

– △

芹泥雨润。

– – | △

爱贴地争飞,

| + | – –

竞夸轻俊。

| – – △

红楼归晚,

+ – – |

看足柳昏花暝。

| | | – – △

应是栖香正稳,

+ | – – | △

便忘了、

| + |

天涯芳信。

– – + △

愁损翠黛双蛾,

– + | | – –

日日画栏独凭。

| | + – + △

 

 

六五、换巢鸾凤(春情)

史达祖

 

人若梅娇,

+ | – ○

正愁横断坞,

| – – | |

梦绕溪桥。

+ | – ○

倚风融汉粉,

+ – – | |

坐月怨秦箫。

| | | – ○

相思因什到纤腰。

+ – + | | – ○

定知我今、

| – | –

无魂可销。

– – | ○

佳期晚,

– – |

谩几度、

| + |

泪痕相照。

| – – △ (换仄韵)

 

人悄,

– △

天渺渺。

– | △

花外语香,

– | + –

时透郎怀抱。

+ | – – △

暗握荑苗,

+ | – –

乍尝樱颗,

+ – – |

犹恨侵阶芳草。

+ | + – – △

天念王昌忒多情,

– | – – | – –

换巢鸾凤教偕老。

+ – + | – – △

温柔乡,

– – –

醉芙蓉、

| – –

一帐春晓。

+ | – △

 

六六、瑞鹤仙(风怀)

史达祖

 

杏烟娇湿鬓,

+ – – | △

过杜若汀洲,

| + | – –

楚衣香润。

+ – – △

回头翠楼近,

– – | – △

指鸳鸯沙上,

| – – – |

暗藏春恨。

+ – – △

归鞭隐隐,

– – | △

便不念、

| + |

芳痕未稳。

– – | △

自箫声、

| – –

吹落云东,

+ | – –

再数故园花信。

+ | | – – △

 

谁问,

– △

听歌窗罅,

+ – – |

倚月钩栏,

| | – –

旧家轻俊。

| – – △

芳心一寸,

+ – + △

相思后,

– – |

总灰尽。

| – △

奈春风多事,

| – – – |

吹花摇柳,

+ – – |

也把幽情唤醒。

+ | – – | △

对南溪、

| – –

桃萼翻红,

+ | – –

又成瘦损。

| – | △

 

六七、风入松(春园)

吴文英

 

听风听雨过清明,

+ – + | | – ○

愁草瘗花铭。

+ | | – ○

楼前绿暗分携路,

+ – | | – – |

一丝柳、

| – +

一寸柔情。

+ | – ○

料峭春寒中酒,

+ | + – + |

迷离晓梦啼莺。

+ – + | – ○

 

西园日日扫林亭,

+ – + | | – ○

依旧赏新晴。

+ | | – ○

黄蜂频扑秋千索,

+ – + | – – |

有当时、

| – +

纤手香凝。

+ | – ○

惆怅双鸳不到,

+ | + – + |

幽阶一夜苔生。

+ – + | – ○

 

六八、一剪梅(春思)

蒋捷

 

一片春愁带酒浇。

+ | – – | | ○

江上舟摇,

+ | – ○

楼上帘招,

+ | – ○

秋娘容与泰娘娇。

+ – + | | – ○

风又飘飘,

+ | – ○

雨又潇潇。

+ | – ○

 

何日云帆卸浦桥。

+ | – – | | ○

银字筝调,

+ | – ○

心字香烧,

+ | – ○

流光容易把人抛。

+ – + | | – ○

红了樱桃,

+ | – ○

绿了芭蕉。

+ | – ○

 

六九、永遇乐(绿阴)

蒋捷

 

清逼池亭,

+ | – –

润侵山阁,

+ + – + |

云气凝聚。

+ | + △

未有蝉前,

+ | – –

已无蝶后,

+ – + |

花事随流水。

+ | – – △

西园支径,

+ – – |

今朝重到,

+ – + |

半碍醉筇吟袂。

+ | | – – △

除非是、

+ – |

莺身瘦小,

– – | |

暗中引雏穿去。

+ – | – – △

 

梅檐滴溜,

+ – + |

风来吹断,

+ – – |

放得斜阳一缕。

| | – – + △

玉子敲枰,

+ | – –

香绡落翦,

+ – + |

声度深几许。

+ | – + △

层层离恨,

+ – – |

凄迷如此,

+ – + |

点破漫烦轻絮。

+ | | – – △

应难认、

+ – |

争春旧馆,

– – | |

倚红杏处。

+ – | △

 

七十、瑶台聚八仙(寄兴)     

张炎

 

秋月娟娟,

+ | – ○

人正远、

– + |

鱼雁待拂吟笺。

– | | | – ○

也知游事,

| – – |

多在第二桥边。

– | | | – ○

花底鸳鸯深处睡,

+ | – – – | |

柳阴淡隔里湖船。

+ – | | | – ○

路绵绵。

| – ○

梦吹旧曲,

| – | |

如此山川。

– | – ○

 

平生几两谢屐,

– – + – | |

便放歌自得,

| + – | |

直上风烟。

| | – ○

峭壁谁家,

| | – –

长啸竟落松前。

– | | | – ○

十年孤剑万里,

+ – + | | |

又何似、

| + |

畦分抱瓮泉。

– – + | ○

中山酒、

– – |

且醉餐石髓,

| | – – |

白眼青天。

+ | – ○

 

七一、水龙吟(白莲)

张炎

 

仙人掌上芙蓉,

– – + | – –

涓涓犹滴金盘露。

+ – + | – – △

轻妆照水,

+ – | |

纤裳玉立,

+ – | |

飘飘似舞。

+ – | △

几度消凝,

+ | – –

满湖烟月,

+ – – |

一汀鸥鹭。

+ – – △

记小舟夜悄,

| + – + |

波明香远,

+ – + |

浑不见、

+ | |

花开处。

– – △

 

应是浣纱人妒,

+ | + – – △

褪红衣、

| – –

被谁轻误。

+ – – △

闲情淡雅,

+ – | |

冶姿清润,

+ – – |

凭娇待语。

+ – | △

隔浦相逢,

+ | – –

偶然倾盖,

+ – – |

似传心素。

+ – – △

怕湘皋佩解,

| – – | |

绿云十里,

+ – + |

卷西风去。

| – – △

 

七二、绮罗香(红叶)

张炎

 

万里飞霜,

| | – –

千山落木,

– – | |

寒艳不招春妒。

+ | | – – △

枫冷吴江,

+ | – –

独客又吟愁句。

+ | | – – △

正船舣、

| + +

流水孤村,

+ | – –

似花绕、

| + |

斜阳芳树。

+ – – △

甚荒沟、

| – –

一片凄凉,

| | – –

载情不去载愁去。

+ – + | | – △

 

长安谁问倦旅,

– – – | | △

羞见衰颜借酒,

– | – – + |

飘零如许。

+ – – △

漫倚新妆,

+ | – –

不入洛阳花谱。

+ | | – – △

为回风、

| + +

起舞樽前,

+ | – –

尽化作、

| + |

断霞千缕。

+ – – △

记阴阴、

| – –

绿遍江南,

| | – –

夜窗听暗雨。

| – – | △

 

七三、疏影(梅影)

张炎

 

黄昏片月,

– – | △

似碎阴满地,

| – – | |

还更清绝。

+ | – △

枝北枝南,

+ | – –

疑有疑无,

+ | – –

几度背灯难折。

+ + | + – △

依稀倩女离魂处,

– – | | – – |

缓步出、

| | |

前村时节。

+ – – △

看夜深、

| | +

竹外横斜,

| | – –

应妒过云明灭。

+ | | – – △

 

窥镜蛾眉淡扫,

+ | – – | |

为容不在貌,

| – + | |

独抱孤洁。

+ | – △

莫是花光,

+ | – –

描取春痕,

+ | – –

不怕丽谯吹彻。

+ | | – – △

还惊海上燃犀去,

– – | | – – |

照水底、

+ | |

珊瑚疑活。

+ – – △

做弄得、

| | +

酒醒天寒,

+ | – –

空对一庭香雪。

+ | | – – △

 

七四、采桑子(春暮)

朱藻

 

幛泥油壁人归后,

+ – + | – – |

满院花阴,

+ | – ○

楼影沉沉,

+ | – ○

中有伤春一片心。

+ | – – + | ○

 

闲穿绿树寻梅子,

+ – + | – – |

斜日笼明,

+ | – ○

团扇风轻,

+ | – ○

一径黄花不避人。

+ | – – + | ○

 

七五、荆州亭(题柱)

吴城小龙女

 

帘卷曲栏独倚,

+ | + – + △

江展暮云无际。

+ | + – + △

泪眼不曾晴,

+ | | – –

家在吴头楚尾。

+ | + – + △

 

数点雪花乱委,

+ | + – + △

扑漉沙鸥惊起。

+ | + – + △

诗句欲成时,

+ | | – –

没入苍烟丛里。

+ | + – + △

 

七六、醉花阴(重九)

李清照

 

薄雾浓云愁永昼,

+ | + – – | △

瑞脑销金兽。

+ | – – △

佳节又重阳,

+ | | – –

宝枕纱厨,

+ | – –

昨夜凉初透。

+ | – – △

 

东篱把酒黄昏后,

+ – + | – – △

有暗香盈袖。

+ | – – △

莫道不销魂,

+ | | – –

帘卷西风,

+ | – –

人比黄花瘦。

+ | – – △

 

七七、凤凰台上忆吹箫(别情) 李清照

 

香冷金猊,

+ | – –

被翻红浪,

+ – + |

起来慵自梳头。

+ – + | – ○

任宝奁尘满,

| | – – |

日上帘钩。

+ | – ○

生怕离怀别苦,

+ | + – + |

多少事、

– + |

欲说还休。

+ | – ○

新来瘦,

– – |

非干病酒,

– – | |

不是悲秋。

+ | – ○

 

休休。

– ○

这回去也,

+ – | |

千万遍阳关,

+ | | – –

也则难留。

+ | – ○

念武陵人远,

| + – – |

烟锁秦楼。

+ | – ○

惟有楼前流水,

+ | + – + |

应念我、

– + |

终日凝眸。

+ | – ○

凝眸处,

– – |

从今又添,

– – | +

一段新愁。

+ | – ○

 

 

七八、声声慢(秋情)

李清照

 

寻寻觅觅,

– – | |

冷冷清清,

| | – –

凄凄惨惨戚戚。

– – | | – △

乍暖乍寒时候,

+ | + – + |

最难将息。

+ – – △

三杯两盏淡酒,

– – | – + |

怎敌他、

| | –

晚来风急。

| – – △

雁过也,

| | |

正伤心、

| – –

却是旧时相识。

+ | + – + △

 

满地黄花堆积。

+ | + – + △

憔悴损,

– | |

而今有谁堪摘。

+ + | – + △

守着窗儿,

| | – –

独自怎生得黑。

+ | + – + △

梧桐更兼细雨,

– – | – + |

到黄昏、

| – –

点点滴滴。

| – – △

这次第,

| | |

怎一个、

| | |

愁字了得。

– | | △

 

七九、南乡子(春闺)

孙道绚

 

晓日压重檐,

+ | | – ○

斗帐春寒起未□。

+ | – – | | ○

天气困人梳洗懒,

+ | + – – | |

眉尖,

– ○

淡画春山不喜添。

+ | – – | | ○

 

闲把绣丝□,

+ | | – ○

认得金针又倒拈。

+ | – – | | ○

陌上游人归也未,

+ | + – – | |

恹恹,

– ○

满院杨花不卷帘。

+ | – – | | ○

 

八十、生查子(元夕)

朱淑真

 

去年元夜时,

+ – – | –

花市灯如昼。

+ | – – △

月上柳梢头,

+ | | – –

人约黄昏后。

+ | – – △

 

今年元夜时,

+ – – | –

月与灯依旧。

+ | – – △

不见去年人,

+ | | – –

泪湿春衫袖。

+ | – – △

 

八一、鹧鸪天(别情)

聂胜琼

 

玉惨花愁出凤城,

+ | – – | | ○

莲花楼下柳青青。

+ – + | | – ○

尊前一唱阳关曲,

+ – + | – – |

别个人人第五程。

+ | – – | | ○

 

寻好梦,梦难成,

– | | | – ○

有谁知我此时情。

+ – + | | – ○

枕前泪共阶前雨,

+ – + | – – |

隔个窗儿滴到明。

+ | – – | | ○

 

八二、人月圆(有感)

吴激

 

南朝千古伤心事,

+ – + | – – |

还唱后庭花。

+ | | – ○

旧时王谢,

+ – + |

堂前燕子,

– – | |

飞向谁家。

+ | – ○

 

恍然一梦,

+ – + |

天姿胜雪,

– – + |

宫鬓堆鸦。

+ | – ○

江州司马,

+ – + |

青衫泪湿,

– – | |

同是天涯。

+ | – ○

 

八三、望海潮(凯旋舟次)  

折元礼

 

地雄河岳,

+ – – |

疆分韩晋,

– – + |

潼关高压秦头。

+ – + | – ○

山倚断霞,

+ | | –

江吞绝壁,

– – | |

野烟萦带沧洲。

+ – + | – ○

虎旆拥貔貅,

+ | | – ○

看阵云截岸,

| + – + |

霜气横秋。

+ | – ○

千雉严城,

+ | – –

五更残角月如钩。

| – – | | – ○

西风晓入貂裘。

– – | | – ○

恨儒冠误我,

| – – + |

却羡兜牟。

+ | – ○

六郡少年,

+ | | –

三关老将,

– – | |

贺兰烽火新收。

+ – + | – ○

天外岳莲楼,

– | | – –

挂几行雁字,

| + – + |

指引归舟。

+ | – ○

正好黄金换酒,

+ | – – | |

羯鼓醉凉州。

| | | – ○

 

八四、玉漏迟(咏怀)

元好问

 

浙江归路杳,

| – – | △

西南却羡,

– – | |

投林高鸟。

+ – – △

升斗微官,

+ | – –

世累苦相萦绕。

| + | – – △

不似麒麟殿里,

+ | – – + |

又不与、

| + |

巢由同调。

– – – △

时自笑,

– | |

虚名负我,

+ – | |

半生吟啸。

| – – △

 

扰扰马足车尘,

+ + | | – –

被岁月无情,

| + | – –

暗消年少。

+ – – △

钟鼎山林,

+ | – –

一事几时曾了。

+ | | – – △

四壁秋虫夜雨,

+ | – – | |

更一点、

+ | |

残灯斜照。

– – – △

清镜晓,

– | |

白发又添多少。

+ | | – – △

 

八五、点绛唇(闺情)

曾允元

 

一夜东风,

| | – –

枕边吹散愁多少。

+ – + | – – △

数声啼鸟,

| – – △

梦转纱窗晓。

+ | – – △

 

来是春初,

+ | – –

去是春将老。

+ | – – △

长亭道,

– – △

一般芳草,

| – – △

只有归时好。

+ | – – △

 

八六、满江红(金陵怀古)

萨都拉

六代豪华,

+ | – –

春去也、

+ + |

更无消息。

+ – + △

空怅望,

+ + |

山川形胜,

+ – + |

已非畴昔。

| – – △

王谢堂前双燕子,

+ | + – – | |

乌衣巷口曾相识。

+ – + | – – △

听夜深寂寞打孤城,

| + – + | | – –

春潮急。

– – △

 

思往事,

– + |

愁如织。

– – △

怀故国,

– + |

空陈迹。

– – △

但荒烟衰草,

| + – – |

乱鸦斜日。

| – – △

玉树歌残秋露冷,

+ | + – – | |

胭脂井坏寒烟泣。

+ – + | – – △

到如今只有蒋山青,

| + – + | | – –

秦淮碧。

– – △

 

八七、念奴娇(石头城)

萨都拉

 

石头城上,

| – – |

望天低、

| – –

吴楚眼空无物。

+ | | – – △

指点六朝形胜地,

+ | + – – | |

惟有青山如壁。

+ | + – – △

蔽日旌旗,

+ | – –

连云樯橹,

– – + |

白骨纷如雪。

+ | – – △

一江南北,

+ – – |

消磨多少豪杰。

+ – + | – △

 

寂寞避暑离宫,

+ | + | – –

东风辇路,

– – + |

芳草年年发。

+ | – – △

落日无人松径冷,

+ | + – – | |

鬼火高低明灭。

+ | + – – △

歌舞尊前,

+ | – –

繁华镜里,

+ – + |

暗换青青发。

+ | – – △

伤心千古,

+ – – |

秦淮一片明月。

+ – – | – △

 

八八、陌上花(有怀)

张翥

 

关山梦里,

+ – | |

归来还又,

+ – + |

岁华催晚。

+ – – △

马影鸡声,

+ | – –

谙尽倦邮荒馆。

– | | – – △

绿笺密记多情事,

+ – + | – – |

一看一回肠断。

+ | | – – △

待殷勤寄与,

| + – | |

旧游莺燕,

+ – – |

水流云散。

| – – △

 

满罗衫是酒,

| – – | |

香痕凝处,

+ – + |

唾碧啼红相半。

+ | + – – △

只恐梅花,

+ | – –

瘦倚夜寒谁暖。

+ | | – – △

不成便没相逢日,

+ – + | – – |

重整钗鸾筝雁。

– | + – – △

但何郎纵有,

| + – | |

春风词笔,

+ – – |

病怀浑懒。

| – – △

 

八九、东风第一枝(忆梅)

张翥

 

老树浑苔,

| | – –

横枝未叶,

– – | |

青春肯误芳约。

– – | | – △

背阴未返冰魂,

+ – | | – –

阳梢已含红萼。

+ – | – + △

佳人寒怯,

– – + |

谁惊起、

+ + |

晓来梳掠。

+ – – △

是月斜、

| | +

花外么禽,

+ | – –

霜冷竹间幽鹤。

+ | | – – △

云淡淡,

– | |

粉痕渐薄。

| – | △

风细细,

– | |

冻香又落。

| – | △

叩门喜伴金樽,

| – | | – –

倚栏怕听画角。

+ – | – + △

依稀梦里,

– – + |

记半面、

+ + |

浅窥珠箔。

+ – – △

恁时得、

| – +

重写鸾笺,

+ | – –

去访旧游东阁。

+ | | – – △

 

九十、摸鱼儿(送春)

张翥

涨西湖、

| – –

半篙新雨,

+ – – |

麴尘波外风软。

+ – – | – △

兰舟同上鸳鸯浦,

– – + | – – |

天气嫩寒轻暖。

+ | + – – △

帘半卷,

– | △

度一缕歌云、

+ | | – –

不碍桃花扇。

+ | – – △

莺娇燕婉,

– – | △

任狂客无肠,

| + | – –

王孙有恨,

+ – + |

莫放酒杯浅。

+ | | – △

 

垂杨岸,

– – |

何处红亭翠馆。

+ | – – | △

如今游兴全懒。

+ – – | – △

山容水态依然好,

– – + | – – |

惟有绮罗云散。

+ | | – – △

君不见,

– | △

歌舞地、

+ | |

青芜满目成秋苑。

– – + | – – △

斜阳又晚,

– – | △

正落絮飞花,

| + | – –

将春欲去,

+ – + |

目送水天远。

+ | | – △

 

九一、多丽(西湖) 张翥

 

晚山青,

| – ○

一川云树冥冥。

| – + | – ○

正参差、

| – –

烟凝紫翠,

+ – + |

斜阳画出南屏。

+ – + | – ○

馆娃归、

| – –

吴台游鹿,

+ – + |

铜仙去、

+ + |

汉苑飞萤。

+ | – ○

怀古情多,

+ | – –

凭高望极,

+ – + |

且将樽酒慰飘零。

+ – + | | – ○

自湖上、

| + |

爱梅仙远,

+ – + |

鹤梦几时醒。

+ | | – ○

空留得、

– – |

六桥疏柳,

+ – + |

孤屿危亭。

+ | – ○

 

待苏堤、

| – –

歌声散尽,

+ – + |

更须携妓西泠。

+ – + | – ○

藕花深,

| – –

雨凉翡翠,

+ – + |

菰蒲软、

+ + |

风弄蜻蜓。

+ | – ○

澄碧生秋,

+ | – –

闹红驻景,

+ – + |

采菱新唱最堪听。

+ – + | | – ○

见一片,

| + |

水天无际,

+ – + |

渔火两三星。

+ | | – ○

多情月,

– – |

为人留照,

+ – + |

未过前汀。

+ | – ○

 

九二、夺锦标(七夕)

张野

凉月横舟,

+ | – –

银潢浸练,

– – | |

万里秋容如拭。

| | – – – △

冉冉鸾骖鹤驭,

| | – – + |

桥倚高寒,

– | – –

鹊飞空碧。

| – – △

问欢情几许,

| – – | |

早收拾、

| – +

新愁重织。

– – – △

恨人间、

| – –

会少离多,

| | – –

万古千秋今夕。

| | – – – △

 

谁念文园病客。

+ | – – | △

夜色沉沉,

| | – –

独抱一天岑寂。

| | – – – △

忍记穿针亭榭,

| | – – + |

金鸭香寒,

– | – –

玉徽尘积。

| – – △

凭新凉半枕,

| – – | |

又依稀、

| – +

行云消息。

– – – △

听窗前、

| – –

泪雨浪浪,

| | – –

梦里檐声犹滴。

| | – – – △

 

九三、眼儿媚(秋闺)

刘基

 

萋萋烟草小楼西,

+ – + | | – ○

云压雁声低。

+ | | – ○

两行疏柳,

+ – + |

一丝残照,

+ – + |

万点鸦栖。

+ | – ○

 

春山碧树秋重绿,

+ – + | – – |

人在武陵溪。

+ | | – ○

无情明月,

+ – + |

有情归梦,

+ – + |

同到幽闺。

+ | – ○

 

九四、误佳期(闺怨)

汪懋麟

 

寒气暗侵帘幕,

+ | + – – △

孤负芳春小约。

+ | + – | △

庭梅开遍不归来,

+ – + | | – –

直恁心情恶。

| | – – △

 

独抱影儿眠,

+ | | – –

背看灯花落。

+ | – – △

待他重与画眉时,

+ – + | | – –

细数郎轻薄。

| | – – △

 

九五、柳梢青(纪游)

朱彝尊

 

障羞罗扇,

| – – △

花时犹记,

+ – – |

这边曾见。

+ – – △

曲录栏干,

+ | – –

玲珑窗户,

+ – – |

也都寻遍。

+ – – △

 

两峰依旧青青,

+ – + | – –

但不比、

| + |

眉梢平远。

+ – – △

第一难忘,

+ | – –

重来崔护,

+ – – |

去年人面。

+ – – △

 

九六、解佩令(自题词集)

朱彝尊

 

十年磨剑,

+ – + |

五陵结客,

+ – + |

把平生、

| – –

涕泪都飘尽。

+ | – – △

老去填词,

+ | – –

一半是、

| + +

空中传恨。

+ – – △

几曾围,

+ – –

燕钗蝉鬓。

+ – + △

 

不师秦七,

+ – + |

不师黄九,

+ – + |

倚新声、

| – –

玉田差近。

| – – △

落拓江湖,

+ | – –

且分付、

| + |

歌筵红粉。

+ – – △

料封侯、

| – –

白头无分。

| – + △

 

九七、暗香(咏红豆)

朱彝尊

凝珠吹黍,

+ – – △

似早梅乍萼,

| + – | |

新桐初乳。

+ – – △

莫是珊瑚,

| | + –

零乱敲残石家树。

– | – – | – △

记得南中旧事,

+ | – – | |

金齿屐、

+ | |

小鬟蛮女。

+ – – △

向两岸、

| | |

树底盈盈,

+ | – –

素手摘新雨。

+ | | – △

 

延伫。

– △

碧云暮。

| – △

休逗入茜裙,

+ | | + –

欲寻无处。

| – – △

唱歌归去,

| – + △

先向绿窗饲鹦鹉。

– | + – | – △

惆怅檀郎终远,

+ | – – + |

待寄与、

+ | |

相思犹阻。

+ – – △

烛影下,

| | |

开玉合,

– | |

背人偷数。

| – – △

 

九八、庆春泽(纪恨)

朱彝尊

 

桥影流虹,

+ | – –

湖光映雪,

– – | |

翠帘不卷春深。

+ – + | – ○

一寸横波,

+ | – –

断肠人在楼阴。

+ – + | – ○

游丝不系羊车住,

+ – + | – – |

倩何人、

| – –

传语青禽。

+ | – ○

最难禁,

| – ○

倚遍雕栏,

+ | – –

梦遍罗衾。

+ | – ○

 

重来已是朝云散,

– – | | – – |

怅明珠佩冷,

| – – + |

紫玉烟沉。

+ | – ○

前度桃花,

+ | – –

依然开满江浔。

+ – + | – ○

钟情怕到相思路,

+ – + | – – |

盼长堤、

| – –

草尽红心。

+ | – ○

动愁吟,

| – ○

碧落黄泉,

+ | – –

两处谁寻。

+ | – ○

 

九九、春风袅娜(游丝)

朱彝尊

倩东君着力,

| – – + |

系住韶华。

| | – ○

穿小径,

– | |

漾晴沙。

| – ○

正阴云笼日,

| – – + |

难寻野马,

+ – + |

轻霜染草,

– – | |

细绾秋蛇。

| | – ○

燕蹴还低,

| | – –

莺衔忽溜,

– – + |

惹却黄须无数花。

| | – – – | ○

纵许悠扬度朱户,

| | – – | – |

终愁人影隔窗纱。

– – – | | – ○

 

惆怅谢娘池阁,

+ | + – + |

湘帘乍卷,

– – | |

凝斜盼、

+ – |

近拂檐牙。

| | – ○

疏篱畔,

– – |

短垣遮。

| – ○

微风别院,

– – | |

好景谁家。

+ | – ○

红袖招时,

+ | – –

偏随罗扇,

+ – + |

玉鞭堕处,

+ – | |

又逐香车。

| | – ○

休憎轻薄,

– – + |

笑多情似我,

| – – + |

春心不定,

– – | |

飞梦天涯。

+ | – ○

 

一百、翠楼吟(魂)

黄之隽

 

月魄荒唐,

| | – –

花灵仿佛,

– – | |

相携最无人处。

– – | – – △

栏干芳草外,

+ – – | |

忽惊转、

| – |

几声啼宇。

+ – – △

飘零何许,

– – + △

似一缕游丝,

| | | – –

因风吹去。

– – + △

浑无据,

– – △

想应凄断,

| – – |

路旁酸雨。

| – – △

 

日暮,

| △

渺渺愁予,

– | – –

觉黯然销却,

| | – – |

别情离绪。

| – – △

春阴楼外远,

+ – – | |

入烟柳、

| – |

和莺私语。

+ – – △

连江暝树,

– – + △

欲打点幽香,

| | | – –

随郎黏住。

– – + △

能留否,

– – △

只愁轻绝,

| – – |

化为飞絮。

| – – △

D.做散曲必备的韵书《中原音韵》

曲韵常用字表

 

《中原音韵》(1324年出版,周德清著)是代表近代官话的一部韵书。

中原音韵

指《中原音韵》(1324)一书所反映的语音系统。《中原音韵》是中国最早出现的一部曲韵著作

。作者元代周德清(1277~1365),江西高安人。“工乐府,善音律”,对于元代盛极一时的北曲的创作和演唱了解得很深。他感到当时作曲、唱曲的人都不大讲究格律,艺坛上出现了不少混乱现象。他认为要使北曲发挥更高的艺术效果,就必须使它的体制、音律、语言都具有明确的规范,

特别是语音的规范更为重要。于是他根据自己的亲身体验,在理论上进行了一番总结,完成了这部划时代的著作。

《中原音韵》的内容分为两大部分:第一部分是以韵书的形式,把曲词里常用作韵脚的5866个字,按字的读音进行分类,编成一个曲韵韵谱。韵谱分为19韵:东钟、江阳、支思、齐微、鱼模、皆来、真文

、寒山、桓欢、先天、萧豪、歌戈、家麻、车遮、庚青、尤侯、侵寻、监咸、廉纤。每一个韵里面又分为平声阴、平声阳、入声作平声阳、上声 、入声作上声、去声

、入声作去声等类。每一类里面以“每空是一音”的体例,分别列出同音字组,共计1586组。第二部分称做《正语作词起例》,是关于韵谱编制体例、审音原则的说明,关于北曲体制、音律、语言以及曲词的创作方法的论述等。

考订《中原音韵》音的方法,《中原音韵》所代表的语音系统,主要反映在它的韵谱里,韵谱已经划分出了同音字组,至于这些同音字组各读什么音,韵谱本身不能回答,必须经过一番考订,才能了解清楚。考订的基本方法是以韵谱的音韵分类为基础,参考《中原音韵?正语作词起例》的有关说明,比照同期的音韵资料,如黄公绍、熊忠《古今韵会举要》(1297),《古今韵会举要》转录的《七音三十六母通考》,朱宗文校订本《蒙古字韵》(1308),卓从之《中州乐府音韵类编》等,构拟整个音韵系统。

[编辑本段]曲韵常用字表

一、东钟:

平 声、阴

东冬钟中忠 衷终通松嵩 冲充舂种忡 憧雍邕空宗 风枫丰封蜂 峰锋烽匆葱

聪囱纵枞穹 倾工公功攻 弓蚣躬恭宫 供宫龚烘轰 薨胸凶兄翁 壅泓崩绷烹

平 声、阳

同铜童桐筒 峒瞳潼戎绒 蓉龙隆窿穷 蛩邛胧笼珑 砻聋咙脓农 浓重虫慵鳙

崇冯逢缝丛 琮熊雄容溶 蓉佣镛墉庸 融荣蒙朦盲 萌红虹洪鸿 宏弘横嵘从

蓬彭篷鹏棚

上 声

董懂肿踵种 冢孔恐桶统 汞陇垅拢耸 竦拱巩珙勇 涌踊佣永猛 蜢艋懵捧宠

去 声

洞栋动冻凤 奉讽缝共供 贡宋送弄砻 控空讼诵颂 瓮痛众中仲 重种纵从综

孟梦用咏莹 哄横粽迸

二、江阳:

平声、阴

江姜僵疆杠 邦梆帮桑丧 霜孀双章樟 漳獐张璋商 伤殇觞汤浆 将庄装桩妆

冈钢缸刚纲 扛亢康糠光 胱当挡荒肓 香乡相箱湘 襄镑滂羌腔 蜣鸯央殃秧

泱方芳坊肪 妨昌猖娼阊 汤镗抢锵匡 筐眶汪仓苍 疮窗臧脏

阳:

阳扬样羊佯 洋徉茫忙邙 芒粮良凉梁 量忘亡郎廊 榔螂琅狼浪 杭航颃行昂

床幢撞旁傍 房庞防长肠 场常裳尝偿 唐糖塘搪堂 翔祥详墙樯 嫱戕黄簧潢

篁皇凰惶藏 强娘降王狂 囊

上 声:

讲锵港养痒 鞅奖奖蒋两 魉想莽蟒爽 响享飨夯敞 氅昶放仿肪 仿网罔辋枉

往嗓榜倘党 掌长朗慌谎 仰广强抢赏 晌

去 声:

绛降虹强相 象亮辆谅量 养怏殃漾恙 样状壮撞尚 上氅昶帐胀 涨丈杖障瘴

巷向项匠酱 将唱倡畅怅 创忘望妄旺 王放访荡当 宕挡浪阆傍 谤蚌棒藏葬

亢抗炕旷圹 纩晃幌况酿 仰丧胖行怆 盎饯钢汤

三、支思:

平声 阴:

支肢枝栀卮 氏之芝脂胝 孳孜滋兹资 咨淄姿差施 诗师蓍尸狮 斯撕思司私

厮丝鸶蛳雌

阳:

儿而瓷慈磁 疵茨匙时词 祠辞

上 声:

纸砥咫址底 旨指止趾芷 祉徵尔迩耳 饵珥此使驶 弛史矢豕始 子紫姊梓死 齿仔

入声做上声:

涩瑟塞

去 声:

是氏市柿士 侍弑仕谥嗜 使示施恃事 试视噬似巳 赐姒嗣汜饲 祀伺俟寺食

思四肆泗驷 刺次字渍自 恣志至二贰 饵翅厕

四、齐微:

平声 阴:

几机矶玑讥 肌饥基箕鸡 姬奇稽羁归 圭龟闺规齑 挤跻斋虽绥 尿妥雎低氐

堤羝妻栖凄 萋西犀嘶灰 挥辉晖晖麾 徽悲卑碑陂 追骓锥威煨 隈飞非扉绯

菲妃霏溪骑 欺希稀曦羲 熹嘻僖牺熙 衣依伊猗漪 医臆吹炊推 披批邳丕呸

醅胚魁盔亏 窥奎瑰痴蚩 笞螭鸱崔催 衰堆知蜘梯

阳:

微维薇唯离 黎犁篱藜璃 骊鹂丽狸蜊 厘漓泥尼梅 枚莓嵋糜媒 煤眉湄楣累

雷檑赢随隋 齐脐回徊围 韦闱桅帏逶 危为肥淝奇 骑祁萁祈其 耆祗芪岐蕲

琪绮期旗麒 歧髻奚兮携 蹊移倪霓猊 嶷姨夷沂宜 仪彝贻怡饴 眙圯颐遗提

蹄题啼醍梯 垂锤陲裴陪 培皮葵馗夔 逵池弛迟持 墀颓脾疲罴 疲比迷弥谁 摧

入声作平声:阳:

实十什石射 食拾蚀直值 侄秩掷疾嫉 集寂夕习席 袭荻狄敌笛 及极惑逼贼

去声作平声:

上 声:

迤尾倚椅蚁 已矣苡以拟 美己几纪耻 痞否鬼轨癸 桅悔毁卉比 匕妣礼醴里

李鲤娌理履 挤济底邸诋 洗玺徙屣起 启岂绮杞米 眯弥你旎祢 彼鄙喜委猥

伟唯苇垒磊 蕾儡体腿蕊 髓水馁

入声作上声:

只质炙织汁 七戚漆刺匹 劈僻吉击激 棘戟急汲给 笔北室失识 适拭饰释轼

湿积唧稷绩 迹脊鲫必壁 璧毕碧筚吸 隙檄昔惜息 锡淅吃尺赤 叱的滴嫡得

德涤踢剔乞 泣讫国黑一

去 声:

未味胃谓渭 卫慰纬秽魏 畏位贵柜跪 桧愧悸桂绘 吠沸费肺废 芾会晦诲惠

蕙讳慧溃翠 脆淬悴萃异 裔义议谊艺 毅易意气器 弃憩契霁祭 济际替剃涕

嚏帝缔谛弟 第娣背贝狈 倍被焙婢备 避辈币臂帔 利唳俐莉例 离历砺丽荔

妻砌细醉罪 最对队兑计 记寄系继妓 技髻忌季骑 既闭蔽庇嬖 毙比秘陛谜

睡税说瑞退 蜕岁祟隧遂 彗碎粹邃燧 穗坠赘缒缀 制置雉滞稚 治帜智质世

势逝誓累泪 擂类来佩配 沛悖妹昧媚 魅袂寐瑁戏 系泥腻锐芮 蚋吹内

入声作去声:

日入觅蜜密 墨立粒笠历 厉沥力栗雳 易逸译驿溢 镒益一掖液 役疫逆射乙

揖邑忆翼勒 肋剧匿

五、鱼摸:

平声 阴:居裾琚车驹俱 诸猪珠朱姝 株蛛诛侏苏 酥枢粗刍梳 蔬疏嘘墟虚

吁蛆趋疽雎 狙沮孤姑鸪 沽蛄辜觚枯 刳于迂纡呜 污乌书舒输 区躯驱岖须

胥需夫肤孚 莩麸趺桴敷 呼初都租

阳:

庐闾驴萎茹 如儒嚅濡无 芜巫诬摸谟 模谋徒图途 荼涂屠奴驽 卢芦颅鲈泸

炉鱼渔虞余 于竽与舆妤 欤誉盂愚禺 隅臾榆谀腴 愉俞逾渝瑜 吴吾蜈梧娱

雏锄殊茱洙 铢渠衢瞿除 滁蜍厨储蹰 扶夫芙凫蚨 符浮蒲脯湖 胡糊壶瑚鹕

弧乎徐

入声作平声:

读独渎牍毒 犊突复佛袱 伏服斛鹄鹘 属赎秫述术 俗续逐轴族 镞仆局淑蜀

孰熟塾

上 声:

语雨与圄御 愈羽宇禹庾 吕侣旅缕偻 主煮拄翥墅 汝乳鼠黍暑 阻处杵楮褚

杼数所组祖 舞武鹉侮土 吐鲁卤橹虏 睹堵赌古沽 诂牯股蛊贾 鼓估五伍忤

午邬坞虎浒 补圃浦普谱 溥甫斧抚脯 俯腑父否母 牡某亩姥楚 础举矩榉莒

努弩许诩取 苦咀女屿伛 去

入声作上声:

谷骨毂缩谡 速复福幅蝠 拂腹覆卜不 局菊忽筑烛 竹粥粟宿屈 曲哭酷窟出

黜畜叔菽督 暴扑触束簇 足促秃卒蹙 屋兀沃

去 声:

御芋驭妪谕 遇裕誉预豫 虑滤屡句锯 惧踞讵炬苣 据巨屦拒具 树恕庶戍竖

暑曙趣觑娶 注住著柱铸 炷驻贮数疏 絮序叙绪茹 孺杜蠹肚度 渡赴父釜辅

付仆富傅赋 讣妇附阜负 户岵怙扈获 戽务雾戊鹜 素诉塑暮慕 墓募路鹭露

潞赂故固顾 锢雇误悟恶 污寤布怖部 哺簿捕步醋 错措做诅兔 吐怒铺互去 聚助

入声作去声:

禄鹿漉麓 木沐穆睦没目 录绿陆戮律 物勿辱入褥 玉狱欲浴 育郁鹆

六、皆来:

平声:阴

皆阶街楷偕 该垓陔哉栽 灾钗差台胎 邰骀哀唉埃 挨猜衰腮歪 开揩齐乖筛 揣

阳:

来莱鞋谐骸 牌排俳怀槐 淮埋霾皑孩 柴豺侪崖捱 才材财裁台 苔抬能

入声作平声:

白舶帛宅泽 画划

上 声:

海诒给骇蟹 宰载彩采蔼 霭乃奶蒯凯 铠拐揣摆矮 解楷买改

入声作上声:

拍珀魄册策 跚栅测伯百 柏迫骼革隔 格客刻责帻 摘侧窄仄谪 色穑索掴摔 吓则

去 声:

懈械獬寨债 态泰太汰丐 盖爱艾捱隘 奈耐害亥戴 带怠待代袋 大黛岱戒诫

解界芥届外 快哙块再在 载迈卖赖籁 拜败稗湃惫 菜蔡晒洒煞 塞赛坏慨派 帅率

入声作去声:

麦陌蓦脉额 厄搦

七、真文:

平声 阴:

分纷芬汾嗔 昏婚晕因姻 殷菌申绅身 伸春椿询荀 吞暾谆根跟 欣忻昕氲真

珍振甄新薪 辛宾滨彬坤 君军均钧臻 榛醺薰勋曛 昆鲲温瘟孙 荪莘尊樽敦

墩奔贲巾斤 筋村亲遵恩 喷津

阳:

邻辚粼鳞磷 麟贫频颦濒 民仁人伦纶 抡轮沦群裙 勤芹们扪论 文纹闻蚊银

龈垠寅鄞盆 陈臣尘辰晨 宸嗔趁秦唇 淳醇纯鹑巡 旬驯循云芸 纭耘匀坟焚

魂浑臀豚饨 屯神存蹲痕 纫娠

上 声:

轸疹诊肯恳 垦龈紧槿谨 瑾隐引蚓尹 闵悯敏泯准 吻刎笋允殒 陨狁畚本壶

悃蜃哂品很 狠不忍盾损 蠢稳瞬衮

去 声:

震阵振赈镇 信讯迅烬尽 进晋刃认仞 吝蔺磷鬓殡 膑肾慎运恽 蕴酝愠晕韵

忿分粪奋近 觐印孕峻浚 殉逊俊骏舜 顺闰润问紊 顿钝盾遁囤 沌闷懑奔训

郡困喷论混 寸嫩褪诨趁

八、寒山:

平声 阴:

山潸删丹单 殚箪干竿肝 乾安鞍奸间 艰菅刊看关 纶拴鳏班般 扳颁弯湾滩

摊番蕃藩翻 反珊跚攀餐 殷

阳:

寒邯韩汗翰 阑兰栏斓拦 还环鬟寰圜 残闲鹇坛弹 檀烦繁帆樊 凡难蛮颜潺 顽

上 声:

反返坂板伞 散晚挽简拣 产铲赶秆竿 坦袒罕侃懒 绾盏眼

去 声:

旱悍汉鼾翰 瀚汗旦诞弹 但惮万蔓曼 叹炭案岸按 干灿粲璨栈 绽盼馔渲慢

谩惯赞瓒患 幻宦豢谏间 涧讪汕疝办 瓣扮绊饭贩 范畈泛犯限 晏看灿篡散 难腕

九、恒欢:

平声 阴:

官冠棺观搬 般欢獾潘端 豌蜿酸狻宽 钻撺

阳:

峦鸾栾銮滦 瞒谩漫缦馒 镘桓丸完纨 抟团盘瘢弁 磐般蟠胖攒

上 声:

馆管满暖浣 卵短

去 声:

唤换焕奂涣 缓玩腕惋幔 镘漫窜撺蹿 断锻段蒜算 判拼贯冠观 灌鹳裸半伴

绊畔泮钻乱

十、先天:

先仙鲜跹煎 笺溅坚肩甄 颠癫巅鹃涓 娟边编鞭鳊 暄喧萱煽扇 膻专砖千阡

迁芊轩掀烟 燕胭咽嫣牵 骞愆篇扁偏 蹁翩渊冤宛 蜿鸳诠荃悛 宣揎川穿圈 天

阳:

连莲怜绵眠 然燃缠禅蝉 钱前填田阗 畋钿贤弦舷 悬玄延研研 焉言沿蜓缘

乾虔元圆员 园袁猿辕原 源垣援捐铅 全泉权旋璇 还船传椽拳 权颧鬈骈胼

便联挛年涎

上 声:

苑远阮畹兖 堰偃演衍鼹 卷鲜跣冼铣 筅藓癣腆殄 剪翦碾辗辇 琏孪脔转啭

贬扁匾沔眄 免冕喘舛阐 典显犬浅展 遣软

去 声:

院愿怨远援 劝券见建健 件绢现献县 宪绚殿电甸 靛佃钿填阗 奠燕砚谚唁

咽堰彦宴缘 掾眷倦绢圈 绻面片骗变 便遍辩辫卞 弁汴线羡霰 川穿钏扇善

煽单擅禅鳞 荐箭煎贱溅 饯践牮旋选 诞传砖篆战 颤缠谴牵练 炼恋楝

十一、萧豪:

平声 阴:

萧潇绡消销 宵霄魈硝蛸 刁貂凋枭嚣 骁枵捎梢筲 娇骄焦蕉椒 樵标膘腰飙

杓交茭蛟郊 胶教咬包苞 胞嘲抓碉高 膏篙羔糕皋 槔刀叨骚搔 臊缫艘遭糟

鏖朝招昭夭 邀幺腰妖要 飘漂抛脬胞 掏饕叨滔韬 橇哮敲抄坳 凹蒿薅烧褒

掏超锹操

阳:

豪毫号嚎濠 辽寮僚聊鹩 饶荛挠苗描 毛茅猫旄髦 铙猱呶挠牢 劳涝捞醪迢

髫调蜩条跳 佻潮朝韶遥 摇谣瑶窑尧 姚樵谯瞧嗷 鳌敖獒遨骜 乔荞桥翘侨

爻肴淆袍炮 咆庖跑匏桃 逃陶萄淘涛 曹漕嘈螬槽 巢瓢

入声作平声:

浊镯濯擢铎 度踱箔薄泊 博学缚鹤涸 凿锅著芍

上 声:

小筱皎缴桥 矫袅鸟了燎 蓼杳夭舀绕 娆扰眇渺杪 藐悄宝保堡 褓葆卯昴狡

搅娇铰绞茭 姥老獠撩潦 脑恼嫂扫漂 殍剽枣早藻 澡蚤倒岛捣 祷缟镐槁袄

懊媪考栲挑 窕沼少表巧 晓饱爪炒讨 草好挠咬稍

入声作上声:

脚角觉捉卓 琢酌斫灼缴 烁铄雀鹊拓 托魄索朔郭 廓剥驳爵削 作柞错阁各

壑绰谑戳

去 声:

笑啸肖眺跳 钓吊调掉抱 报暴鲍皂灶 造躁漕料廖 疗镣傲鏊赵 兆照诏召肇

少绍邵烧号 皓好灏昊浩 道盗导悼到 稻蹈焘要耀 曜鹞叫轿噍 醮造操糙峭

俏诮鳔孝效 校窖教校觉 较酵徼罩棹 笊拗乐凹冒 帽貌耄茂泡 炮告诰劳涝

郜燥噪扫庙 妙闹奥澳钞 尿哨窍覆

入声作去声:

岳乐药约跃 钥诺末幕漠 寞莫沫落络 烙洛珞酪鳄 萼恶愕弱略 掠虐

十二、歌戈:

平声 阴:

歌哥柯科窠 蝌珂轲戈锅 过砂蓑唆梭 娑挲搓磋蹉 瘥他拖佗诧 阿窝涡倭坡

颇波玻番呵 诃多么

阳:

罗萝箩锣螺 骡楞蠹摩蘑 魔挪那禾和 何河荷苛驼 陀沱跎驮哦 鹅峨蛾俄娥

婆鄱皤讹

入声作平声:

合盒鹤盍跋 魃缚拂活获 箔勃薄泊渤 度铎浊濯镯 夺凿着

上 声:

锁琐果裹蜾 裸赢躲娜那 荷可坷轲颇 叵跛簸我左 妥火伙

入声作上声:

葛割鸽阁蛤 钵拔跋泼粕 括渴撮脱抹

去 声:

贺荷左佐坐 座舵惰堕剁 大驮挫磋锉 祸货和逻簸 播磨么卧懦 糯那个饿些

过课唾破嗑

入声作去声:

乐岳跃钥月 幕末沫莫寞 诺弱若落洛 络烙酪乐鄂 萼鳄鹗垩恶 掠略虐疟

十三、家麻:

平声 阴:

加笳家葭痂 珈袈迦佳嘉 巴疤芭笆蛙 洼娲蜗沙砂 纱裟鲨查楂 喳抓鸦丫呀

叉杈差夸虾 葩花瓜

阳:

麻蟆华划骅 牙芽涯衙霞 瑕遐琶杷爬 茶搽槎拿咱 达挞踏沓滑 猾狎辖侠峡

匣洽乏伐筏 罚拔杂闸

上 声:

妈马雅哑洒 寡

入声作上声:

塔獭榻霎杀 扎札匝砸插 察法发甲胛 夹答搭嗒撒 飒萨笈瞎八 掐恰

去 声:

嫁稼价架假 凹胯跨髁亚 迓讶砑诧姹 咤帕怕诈乍 榨下夏吓暇

厦化画话桦 华那罢霸坝 靶钯卦挂骂

入声作去声:

蜡腊拉辣错 粝纳衲压押 鸭抹刷

十四、车遮:

平声 阴:

嗟奢赊车遮 爹靴些

阳:

爷耶呆斜邪 蛇佘瘸徕

入声作平声:

协穴撷侠杰 碣竭叠迭谍 牒喋垤蝶跌 凸撅镢折舌 涉捷睫截别 绝

上 声:

野也冶者赭 泻写舍惹若 诺哆姐且

入声作上声:

薛屑泄绁亵 燮切窃妾沏 结劫颊荚怯 挈客节接楫 血歇蝎阕缺 阙决诀蕨谲

餮铁贴帖撇 瞥鳖别拙辍 澈撤掣辙哲 摺褶浙折设 摄雪说

去 声:

舍社射麝赦 谢卸榭泻夜 射柘鹧蔗灸 借藉

入声作去声:

聂啮镊捏臬 蹑蔑篾灭咽 谒叶烨拽业 邺额裂冽猎 列鬣月悦阅 说越刖樾钺 热劣

十五、庚青:

平声 阴:

京庚赓耕羹 更粳泾惊荆 经兢矜精睛 旌菁晶生甥 牲笙猩筝争 丁钉仃征正

蒸贞祯兵冰 并灯登轰薨 增曾憎罾铮 狰铛撑瞠称 秤柽蛏英瑛 应樱璎婴鹦

膺缨萦轻倾 铿坑卿馨兴 清青鲭升声 胜听厅汀星 醒惺腥崩僧 哼兄泓烹

阳:

评平萍瓶枰 凭屏娉冯盟 名明铭鸣螟 冥溟暝灵棂 令零聆龄蛉 翎苓伶铃菱

绫瓴陵凌朋 鹏棚楞层曾 能狞藤腾疼 滕誊茎恒赢 盈瀛萤茔营 迎蝇凝擎鲸

行形刑邢衡 情黥亭停婷 廷庭蜓霆琼 澄呈成城诚 承丞乘惩塍 盛荧盲氓萌

甍横宏弘嵘 橙荣宁仍绳

上 声:

儆景警境颈 梗更绠哽顷 丙炳秉饼屏 醒惺省影郢 颖瘿矿蜢艋 整拯茗酩皿

骋逞岭领鼎 酊顶挺艇町 冷井请等永

去 声:

敬径镜竞竟 獍更劲应凝 硬庆磬罄磐 命暝请倩诤 挣邓凳磴镫 正政郑证莹

并病柄凭令 凌胜圣剩盛 乘姓性娉聘 泞倭宁净静 靖清杏幸兴 行胫称秤定

订钉赠听孟 横撑亘

十六、尤候:

平声 阴:

阄鸠啾湫搜 飕邹驺鲰陬 休咻讴鸥瓯 欧沤区钩勾 沟篝兜秋楸 鳅尤幽优修

羞馐抽周啁 洲舟丘偷彪 收抠

阳:

尤攸疣蚰由 游邮牛猷犹 悠侯喉猴篌 刘留瘤榴流 骝柔揉蹂鞣 矛眸牟蝥楼

娄搂髅泅囚 稠绸俦踌仇 酬筹畴惆求 裘球逑仇虬 酋遒投头骰 愁

入声作去声:

轴 逐 熟

上 声:

有酉友牖莠 诱黝柳狃纽 钮忸丑九韭 久玖纠灸疚 首手守薮叟 斗蚪陡抖狗

垢苟枸偶藕 耦呕欧搂篓 肘酎朽酒剖 吼走否揉口

入声作去声:

竹烛粥宿

去 声:

又右佑宥幼 囿侑袖昼咒 胄纣宙舅臼 旧咎救厩柩 究受授售绶 寿兽首狩秀

岫袖绣宿漱 嗽皱骤溜留 馏浏瘤扣寇 蔻侯后後堠 厚就鹫豆窦 斗逗勾遘媾

诟购彀辏凑 漏陋镂瘘谬 缪臭嗅瘦逅 奏透贸懋

入声作去声:

肉褥六

十七、侵寻:

平声 阴:

针箴砧斟椹 金今衿襟禁 浸深簪森参 郴琛音喑阴 心歆钦衾侵

阳:

林淋琳霖临 任壬妊寻鲟 浔吟淫琴芩 禽擒噙岑沉 涔忱湛堪

上 声:

懔凛稔衽荏 沈审婶锦噤 枕饮您怎寝

去 声:

朕沈枕鸠甚 衽荏任禁噤 荫窨饮恁沁 临淋渗赁

十八、监咸:

平声 阴:

庵鹌谙担耽 儋眈湛监缄 堪戡龛三甘 柑泔杉衫贪 探参憨酣簪 嵌搀

阳:

南楠男喃咸 衔函烂蓝婪 篮岚覃谭谈 昙潭痰惭蚕 含涵邯谗馋 岩

上 声:

敢感览揽胆 惨喊毯减碱 砍坎昝俺黯 斩腩

去 声:

绀赣淦憾撼 颔淡啖担陷 馅槛滥缆阚 瞰嵌站蘸湛 赚鉴监暂錾 暗三探惨忏

十九、廉纤:

平声 阴:

沾瞻詹占兼 鹣缣淹腌恹 阉纤尖歼渐 拈谦添佥

阳:

帘奁廉拈粘 鲇铃黔蟾盐 炎阎檐严甜 恬髯潜嫌

上声:

掩靥奄崦琰 魇剡拣脸染 冉髯闪陕舔 忝险点

去声:

艳焰厌餍滟 验酽苫赡欠 芡歉店垫玷 殓潋敛念剑 俭渐堑茜染 占

(以上共十九个韵类,不常用的字没有录入)《中原音韵》是一部切合实用的北曲用韵谱,是作北曲者所共同的音韵规范。

中原音韵继承了《切韵》等韵书的传统。因为隋朝和元朝之间汉语语音发生了变化,必须对韵书进行修改,以符合当代实际的语音系统。

从13世纪中叶到14世纪末,北曲在此时迅速发展。散曲作家周德清对北曲进行了深入地研究,认为北曲的创作存在很多问题,例如不讲究格律。他认为要使北曲获得更好的发展,必须作出一定的规范,尤其语言的规范更为重要。於是他根据自己的创作经验,总结出了一套北曲的创作方法和演唱规律,写成了《中原音韵》。

周德清在《中原音韵》中第一部分是编制曲韵韵谱。他把当时曲子里常用作韵脚的5866个字按照当时使用的官话语音(他称为「中原之音」)分成19个韵部,每个韵部再分为平声阴、平声阳、上声、去声等类,入声则按照当时曲子里行腔的念法归入以上各类中,按照「每空是一音」的方式列出同音字组,称为「小韵」,共1627个小韵,而不用反切注音。周德清对曲韵的归纳主要以元曲四大家的作品为依据,他认为他们的作品「韵共守自然之音,字能通天下之语」,同时也扬弃了他们用韵不规范的地方。

《中原音韵》後半部分称作《正语作词起例》,用各种实例来详细说明韵谱的使用方法,以及北曲的创作规范等问题。

影响和评价

《中原音韵》对於当时以及以後的北曲创作起过很好的指导作用,而且以後的许多曲韵著作大多以它为样板,在他的基础上进行诠释,或者沿袭它的体例进行改编。直到南曲兴盛时这本著作仍然具有很大的影响力。

《中原音韵》对於中国戏曲史以及汉语史的研究来说,都是非常有价值的资料。

 

 

C.填词必备的韵书《辞林正韵》

词 林 正 韵

《词林正韵》为清嘉庆年间江苏吴县人戈载所撰。戈世其家学,尤擅倚声之业。他弃官不做,以词学终老,所撰《词林正韵》为世所重,为清中叶以后词家奉为圭臬。此书从道光元年至光绪十七年五次刊印。解放后上海古籍出版社1981年出过影印本,2004年古籍出版社《中华韵典》载有除序言和凡例(说明)外的全部分韵部分。

 

第 一 部

平声:一东二冬通用

【一东】东同童僮铜桐峒筒瞳中[中间]衷忠盅虫冲终忡崇嵩[崧]菘戎绒弓躬宫穹融雄熊穷冯风枫疯丰充隆窿空公功工攻蒙濛朦瞢笼胧栊咙聋珑砻泷蓬篷洪荭红虹鸿丛翁嗡匆葱聪骢通棕烘崆

【二冬】冬咚彤农侬宗淙锺钟龙茏舂松淞冲容榕蓉溶庸佣慵封胸凶匈汹雍邕痈浓脓重[重复]从[服从]逢缝峰锋丰蜂烽葑纵[纵横]踪茸蛩邛筇跫供[供给]蚣喁

仄声:上声一董二肿

去声一送二宋通用

【一董】董懂动孔总笼[东韵同]拢桶捅蓊蠓汞

【二肿】肿种[种子]踵宠垅[陇]拥冗重[轻重]冢捧勇甬踊涌俑蛹恐拱竦悚耸巩怂奉

【一送】送梦凤洞众瓮贡弄冻痛栋恸仲中[击中]粽讽空[空缺]控哄赣

【二宋】宋用颂诵统纵[放纵]讼种[种植]综俸供从缝重共

 

 

 

第 二 部

平声:三江七阳通用

【三江】江缸窗邦降[降伏]双泷庞撞豇扛杠腔梆桩幢蛩[冬韵同]

【七阳】阳扬杨洋羊徉佯芳妨方坊防肪房亡忘望[漾韵同]忙茫芒妆庄装奘香乡湘厢箱镶芗相[相互]襄骧光昌堂唐糖棠塘章张王常长[长短]裳凉粮量[衡量]梁粱良霜藏[收藏]肠场尝偿床央鸯秧殃郎廊狼榔踉浪[沧浪]浆将[持也送也]疆僵姜缰觞娘黄皇遑惶徨煌仓苍舱沧伤殇商帮汤创[创伤]疮强[刚强]墙樯嫱蔷康慷[养韵同]囊狂糠冈刚钢纲匡筐荒慌行[行列]杭航桁翔详祥庠桑彰璋漳獐猖倡凰邙臧赃昂丧[丧葬]阊羌枪锵抢[突也]蜣跄篁簧璜潢攘瓤亢吭[漾养韵并同]旁傍[侧也]孀驦当[应当]裆铛珰泱炀蝗隍怏肓汪鞅滂螂怆[漾韵同]缃琅颃怅螳

仄声:上声三讲二十二养

去声:三绛二十三漾通用

【三讲】讲港项棒蚌耩

【二十二养】养痒象像橡仰朗桨奖蒋敞氅厂枉往颡强[勉强]惘两曩丈杖仗[漾韵同]响掌党想鲞榜爽广享向飨幌莽纺长[长幼]网荡上[上升]壤赏仿罔谠倘魍魉谎蟒漭嗓盎恍脏<肮脏>吭沆慷襁镪抢肮犷

【三绛】绛降[升降]巷撞[江韵同]戆

【二十三漾】漾上[上下]望[阳韵同]相[卿相]将[将帅]状帐唱让浪[波浪]酿旷壮放向忘仗[养韵同]畅量[数量]葬匠障瘴谤尚涨饷样藏[库藏]舫访贶嶂当[适当]抗桁妄怆宕怅创酱况亮傍[依傍]丧[丧失]恙谅胀鬯脏<内脏>吭砀伉圹纩桄挡旺炕亢[高亢]阆

 

 

第 三 部

平声:四支五微八齐十灰[半]通用

【四支】支枝肢移(竹移)为[施为]垂吹陂碑奇宜仪皮儿离施知驰池规危夷师姿迟龟眉悲之芝时诗棋旗辞词期祠基疑姬丝司葵医帷思滋持随痴维卮麾墀弥慈遗肌脂雌披嬉尸狸炊湄篱兹差[参差]疲茨卑亏蕤骑[跨马]歧岐谁斯澌私窥熙欺疵赀羁彝髭颐资糜饥衰锥姨夔祗涯[佳、麻韵同]伊追缁萁箕治[治国]尼而推[灰韵同]匙陲魑锤缡璃骊羸帔罴糜蘼脾芪畸牺羲曦欹漪猗崎崖萎筛狮蛳鸱绥虽 粢瓷椎饴嫠痍惟唯机耆逵岿 丕毗枇貔楣霉辎蚩嗤媸飔埘莳鲥鹚笞漓怡贻禧噫其琪祺麒嶷螭栀鹂累踟琵嵋

【五微】微薇晖辉徽挥韦围帏违闱霏菲 [芳菲]妃飞 非扉肥威祈畿机几[微也、如见几]讥玑稀希衣[衣服]依归饥[支韵同]矶欷诽绯晞葳巍沂圻颀

【八齐】齐黎犁梨妻[夫妻]萋凄堤低题提蹄啼鸡稽兮倪霓西栖犀嘶撕梯鼙赍迷泥溪蹊圭闺携畦嵇跻奚脐醯黧蠡醍鹈奎批砒睽荑篦齑藜猊鲵羝

【十灰[半]】灰恢魁隈回徊槐 [佳韵同] 梅枚玫媒煤雷颓崔催摧堆陪杯醅嵬推[支韵同]诙裴培盔偎煨瑰茴追胚徘坯桅傀儡[贿韵同]莓

仄声:上声四纸五尾八荠十贿[半]去声四(宀真)五未八霁九泰[半]十一队[半]通用

【四纸】纸只咫是靡彼毁委诡髓累技绮觜此泚蕊徙尔弭婢侈弛豕紫旨指视美否[否泰]痞兕几姊比水轨止徵市喜已纪跪妓蚁鄙晷子仔梓矢雉死履垒癸趾址以已似耜祀史驶耳使[使令]里理李起杞圯跂士仕俟始齿矣耻麂枳峙鲤迩氏玺巳滓苡倚匕迤逦旖旎舣蚍秕芷拟你企诔捶屣棰揣豸祉恃

【五尾】尾苇鬼岂卉几伟斐菲[菲薄]匪篚娓悱榧韪炜虺玮虮

【八荠】荠礼体米启陛洗邸底抵弟坻柢涕悌济澧醴诋眯娣棨递昵睨蠡

【十贿[半]】贿悔罪馁每块汇猥璀磊蕾傀儡腿

【四置】事地意志思[名词]泪吏赐自字义利器位戏 至次累[连累]伪寺瑞智记异致备肆翠骑[车骑,名词]使[使者]试类弃饵媚鼻易辔坠醉议翅避笥帜炽粹莳谊帅厕寄睡忌贰萃穗二臂嗣吹[鼓吹,名词]遂恣四骥季刺驷寐魅积[积蓄]被懿觊冀愧匮恚馈蒉篑柜暨庇豉莉腻秘比[近也]鸷毖啻示嗜饲伺遗[馈遗]薏祟值惴屣眦詈企渍譬跛挚燧隧悴尿稚雉莅悸肄泌识[记也]侍踬为

【五未】未味气贵费沸尉畏慰蔚魏纬胃汇谓渭卉[尾韵同]讳毅既衣[着衣,动词]蜚溉[队韵同]翡诽

【八霁】霁制计势世丽岁济[渡也]第艺惠慧币弟滞际涕[荠韵同] 厉契[契约]敝弊毙帝蔽髻锐戾裔袂系祭卫隶闭逝缀翳替细桂税婿 例誓筮蕙诣砺励瘗噬继脆睿毳曳蒂睇妻[以女妻人]递逮蓟蚋薜荔 唳捩粝泥[拘泥]媲嬖彗(目卑)睨剂嚏谛缔剃屉悌俪锲贳掣羿棣蟪 (艹雉)娣说[游说]赘憩鳜彘呓谜挤

【九泰[半]】会旆最贝沛霈绘脍荟狈侩桧蜕酹外兑

【十一队[半]】队内辈佩退碎背秽对废悔诲晦昧配妹喙溃吠肺耒块碓刈悖焙淬敦[盘敦]

 

 

 

 

 

 

第 四 部

平声:六鱼七虞通用

【六鱼】鱼渔初书舒居裾琚车[麻韵同]渠蕖余予誉舆胥狙锄疏蔬梳虚嘘墟徐猪闾庐驴诸储除滁蜍如(上余下田)淤妤 苴菹沮徂龉茹榈於祛蘧疽蛆醵纾樗躇[药韵同]欤据[拮据]

【七虞】虞愚娱隅无芜巫于衢癯瞿氍儒襦濡须需朱珠株诛硃铢蛛殊俞瑜榆愉逾渝窬谀腴区躯驱岖趋扶符凫芙雏敷麸夫肤纡输枢厨俱驹模谟摹蒲逋胡湖瑚乎壶狐弧孤辜姑觚菰徒途涂荼图屠奴吾梧吴租卢鲈炉芦颅垆蚨孥帑苏酥乌污[污秽]枯粗都茱侏姝禺拘嵎蹰桴俘臾萸吁滹瓠糊醐呼沽酤泸舻轳鸬驽匍葡铺[铺盖]菟 诬呜迂盂竽趺毋孺酴鸪骷刳蛄晡(艹捕)葫呱蝴劬殂猢郛孚

仄声:上声  六语七虞

去声  六御七遇通用

【六语】语圉圄吕侣旅杼伫与予渚煮暑鼠汝茹[食也]黍杵处贮女许拒炬距所楚础阻俎沮叙绪序屿墅巨去苣举讵溆浒钜醑咀诅苎抒楮

【七(上鹿下吴)】(上鹿下吴)雨宇舞府鼓虎古股贾[商贾]估土吐 圃庾户树[种植,动词]煦诩努辅组乳弩补鲁橹睹腐数[动词]簿竖普侮斧聚午伍釜缕部柱矩武五苦取抚浦主杜坞祖愈堵扈父甫禹羽怒[遇韵同]腑拊俯罟赌卤姥鹉拄莽[养韵同]栩窭脯妩庑否[是否]麈褛篓偻酤牡谱怙肚踽虏孥诂瞽牯(羊殳)祜沪雇仵缶母某亩蛊琥

【六御】御处[处所]去虑誉 [名词]署据驭曙助絮著 [显著]箸豫恕与[参与]遽疏[书疏]庶预语[告也]踞倨蓣淤锯(虚见)狙[鱼韵同]翥薯

【七遇】遇路辂赂露鹭树[树木]度[制度]渡赋布步固素具务雾鹜数[数量]怒[(上鹿下吴)韵同]附兔故顾句墓慕暮募注住注驻炷祚裕误悟寤戍库护屦诉妒惧趣娶铸绔傅付谕喻妪芋捕哺互孺寓赴冱吐[(上鹿下吴)韵同]污[动词]恶[憎恶]晤煦酤讣仆[偃仆]赙驸婺锢蛀飓怖铺[店铺]塑愫蠹溯镀璐雇瓠迕妇负阜副富[宥韵同]醋措

 

第 五 部

平声:九佳(半)十灰(半)通用

【九佳(半)】佳街鞋牌柴钗差[差使]崖涯[支麻韵同]偕阶皆谐骸排乖怀淮豺侪埋霾斋槐[灰韵同]睚崽楷秸揩挨俳

【十灰(半)】开哀埃台苔抬该才材财裁栽哉来莱灾猜孩徕骀胎唉垓挨皑呆腮

仄声:上声九蟹十贿(半)

去声九泰(半)十卦(半)十一队(半)通用

【九蟹】蟹解洒楷[佳韵同]拐矮摆买骇

【十贿(半)】海改采彩在宰醢铠恺待殆怠乃载[岁也]凯(门岂)倍蓓迨亥

【九泰(半)】泰太带外盖大[个韵同]濑赖籁蔡害蔼艾丐奈柰汰癞霭

【十卦(半)】懈廨邂隘卖派债怪坏诫戒界介芥械薤拜快迈败稗晒瀣湃寨疥届蒯篑蒉喟聩块惫

【十一队(半)】塞[边塞]爱代载[载运]态菜碍戴贷黛概岱溉慨耐在[所在]鼐玳再袋逮埭赉赛忾暧咳嗳睐

 

第 六 部

平声:十一真十二文十三元(半)通用

【十一真】真因茵辛新薪晨辰臣人仁神亲申身宾滨槟缤邻鳞麟珍(目真)尘陈春津秦频(艹频)颦濒银垠筠巾(囗禾)民岷泯[轸韵同] 珉贫莼淳醇纯唇伦轮沦抡匀旬巡驯钧均榛遵循甄宸纶椿鹑嶙辚磷呻伸绅寅姻荀询峋氤恂嫔彬皴娠闽纫湮肫逡菌臻豳

【十二文】文闻纹蚊云分[分离]氛纷芬焚坟群裙君军勤斤筋勋薰曛醺芸耘芹欣氲荤汶汾殷雯贲纭昕熏

【十三元(半)】魂浑温孙门尊[樽]存敦墩炖暾蹲豚村屯囤[囤积]盆奔论[动词]昏痕根恩吞荪扪(衤军)昆鲲坤仑婚阍髡馄喷狲饨臀跟瘟飧

仄声:上声十一轸十二吻十三阮(半)

去声十二震十三问十四愿(半)通用

【十一轸】轸敏允引尹尽忍准隼笋盾[阮韵同]闵悯菌[真韵同]蚓牝殒紧蠢陨哂诊疹赈肾蜃膑黾泯窘吮缜

【十二吻】吻粉蕴愤隐谨近忿(扌文)刎(温左换扌)槿瑾恽韫

【十三阮(半)】混棍阃悃捆衮滚鲧稳本畚笨损忖囤遁很沌恳垦龈

【十二震】震信印进润阵镇刃顺慎鬓晋骏闰峻衅振俊舜赆吝烬讯仞迅汛趁衬仅觐蔺浚赈[轸韵同]龀认殡摈缙躏廑谆瞬韧浚殉馑

【十三问】问闻[名誉]运晕韵训粪忿[吻韵同]酝郡分[名分]紊愠 近[动词](扌文)拼奋郓捃靳

【十四愿(半)】论[名词]恨寸困顿遁[阮韵同]钝闷逊嫩溷诨巽褪喷[元韵同]艮(温左换扌)

 

第 七 部

平声:十三元(半)十四寒十五删一先通用

【十三元(半)】元原源沅鼋园袁猿垣烦蕃樊喧萱暄冤言轩藩媛援辕番繁翻幡(王番)鸳(宛鸟)蜿(氵爰)爰掀燔圈谖

【十四寒】寒韩翰[翰韵同]丹单安鞍难[艰难]餐檀坛滩弹残干肝竿阑栏澜兰看[翰韵同]刊丸完桓纨端湍酸团攒官观[观看]鸾銮峦冠[衣冠]欢宽盘蟠漫[大水貌]叹[翰韵同]邯郸摊(王干)拦珊狻鼾杆跚姗殚箪瘅谰獾倌棺剜潘拼[问韵同](上般下木)般蹒瘢磐瞒谩馒鳗钻抟邗汗[可汗]

【十五删】删潸关弯湾还环鬟寰班斑蛮颜奸攀顽山闲艰间[中间]悭患[谏韵同]孱潺擐圜菅般[寒韵同]颁(鬟下换曼)疝讪斓娴鹇鳏殷[赤黑色]纶[纶巾]

【一先】先前千阡笺天坚肩贤弦烟燕[地名]莲怜连田填巅鬈宣年颠牵妍研[研究]眠渊涓捐娟边编悬泉迁仙鲜[新鲜]钱煎然延筵毡旃蝉缠廛联篇偏绵全镌穿川缘鸢旋船涎鞭专圆员乾[乾坤]虔愆权拳椽传焉嫣鞯褰搴铅舷跹鹃筌痊诠悛(檀木换辶)禅婵躔颛燃涟琏便[安也]翩骈癫阗钿[霰韵同]沿蜒胭芊鳊胼滇佃畋咽湮狷蠲蔫骞 膻扇棉拴荃籼砖挛儇欢璇卷[曲也]扁[扁舟]单[单于]溅[溅溅]犍

仄声:上声十三阮(半)十四旱十五潸十六铣

去声:十四愿(半)十五翰十六谏十七霰通用

【十三阮(半)】阮远[远近]晚苑返反饭[动词]偃蹇琬沅宛婉畹菀 蜿绻(山献)挽堰

【十四旱】旱暖管(王官)满短馆[翰韵同]缓盥[翰韵同]碗懒伞伴卵散[散布]伴诞罕瀚[浣]断[断绝]侃算[动词]款但坦袒纂缎拌懑谰莞

【十五潸】潸眼简版板阪盏产限绾柬拣撰馔赧皖汕铲羼(木柬)栈

【十六铣】铣善[善恶]遣[遣送]浅典转[霰韵同]衍犬选冕辇免展茧辨篆勉剪卷显饯[霰韵同]践喘藓软蹇[阮韵同]演兖件腆跣缅缱鲜[少也]殄扁匾蚬岘畎燹隽键变泫癣阐颤膳鳝舛娩辗(檀木换辶)[先韵同]脔辫捻

【十四愿(半)】愿怨万饭[名词]献健建宪劝蔓券远[动词]侃键贩畈曼挽<挽联>瑗媛圈[猪圈]

【十五翰】翰[寒韵同]瀚岸汉难[灾难]断[决断]乱叹[寒韵同]观 [楼观]干<树干,干练>散[解散]旦算[名词]玩烂贯半案按炭汗赞漫[寒韵同。又副词,独用]冠[冠军]灌爨窜幔粲灿璨换焕唤涣悍弹[名词]惮段看[寒韵同]判叛绊鹳伴畔锻腕惋馆旰捍疸但罐盥婉缎缦侃蒜钻谰

【十六谏】谏雁患涧间[间隔]宦晏慢盼篆栈[潸韵同]惯串绽幻瓣苋办谩讪[删韵同]铲绾孪篡裥扮

【十七霰】霰殿面县变箭战扇煽膳传[传记]见砚院练链燕宴贱馔荐绢彦掾便[便利]眷倦羡奠遍恋啭眩钏倩卞汴片禅[封禅]谴溅饯善[动词]转[以力转动]卷[书卷]甸电咽茜单念<念书>眄淀靛佃钿 [先韵同]镟漩拣缮现狷炫绚绽线煎选旋颤擅缘[衣饰]撰唁谚媛忭弁援研[磨研]

 

第 八 部

平声:二萧三肴四豪通用

【二萧】萧箫挑貂刁凋雕迢条髫调[调和]蜩枭浇聊辽寥撩寮僚尧宵消霄绡销超朝潮嚣骄娇蕉焦椒饶硝烧[焚烧]遥徭摇谣瑶韶昭招镳瓢苗猫腰桥乔娆妖飘逍潇(号鸟)骁祧鹪鹩缭獠嘹夭[夭夭]幺邀要[要求]姚樵谯憔标飚嫖漂[漂浮]剽佻龆苕(上山下召)噍哓跷侥了<明了>魈(山尧)描钊轺桡铫鹞翘枵侨窑礁

【三肴】肴巢交郊茅嘲钞包胶苞梢姣庖匏坳敲胞抛蛟崤(交鸟)鞘抄蝥咆哮凹淆教[使也]跑艄捎爻咬铙茭炮[炮制]泡鲛刨抓

【四豪】豪劳毫操[操持]髦绦刀萄猱褒桃糟旄袍挠[巧韵同]蒿涛皋号[号呼]陶鳌曹遭羔糕高搔毛艘滔骚韬缫膏牢醪逃濠壕饕洮淘叨啕篙熬遨翱嗷臊嗥尻鏖螯獒敖牦漕嘈槽掏唠涝捞痨(艹毛)

仄声:上声十七筱十八巧十九皓

去声十八啸十九效二十号通用

【十七筱】筱小表鸟了<未了,了得>晓少 [多少]扰绕绍杪沼眇矫 皎杳窈窕袅挑[挑拨]掉[啸韵同]肇缥缈渺淼茑赵兆缴缭[萧韵同]夭[夭折]悄舀侥蓼娆硗剿晁藐秒殍了<了望>

【十八巧】巧饱卯狡爪鲍挠[豪韵同]搅绞拗咬炒吵佼姣[肴韵同] 昴茆獠[萧韵同]

【十九皓】皓宝藻早枣老好[好丑]道稻造[造作]脑恼岛倒[跌到]祷[号韵同]捣抱讨考燥扫[号韵同]嫂保鸨稿草昊浩镐杲缟槁堡皂瑙媪燠袄懊葆褓(艹毛)澡套涝蚤拷栲

【十八啸】啸笑照庙窍妙诏召邵要[重要]曜耀调[音调]钓吊叫眺少[老少]诮料疗潦掉[筱韵同]峤徼跳嘹漂镣廖尿肖鞘悄[筱韵同]峭哨俏醮燎[筱韵同]鹩鹞轿骠票铫[萧韵同]

【十九效】效教[教训]貌校孝闹豹罩棹觉[寤也]较窖爆炮[枪炮]泡[肴韵同]刨[肴韵同]稍钞[肴韵同]拗敲[肴韵同]淖

【二十号】号[号令]帽报导操[操行]盗噪灶奥告[告诉]诰到蹈傲暴[强暴]好[爱好]劳[慰劳]躁造[造就]冒悼倒[颠倒]燥犒靠懊瑁燠[皓韵同]耄糙套[皓韵同]纛[沃韵同]潦耗

 

第 九 部

平声:五歌[独用]

【五歌】歌多罗河戈阿和[和平]波科柯陀娥蛾鹅萝荷[荷花]何过[经过]磨[琢磨]螺禾珂蓑婆坡呵哥轲沱鼍拖驼跎佗[他]颇[偏颇]峨俄摩么娑莎迦疴苛蹉嵯驮箩逻锣哪挪锅诃窠蝌髁倭涡窝讹陂鄱 皤魔梭唆骡(扌妥)靴瘸搓哦瘥酡

仄声:上声二十(上加下可)

去声二十一个通用

【二十(上加下可)】(上加下可)火舸(享单)舵我拖娜荷[负荷]可左果裹朵锁琐堕惰妥坐[坐立]裸跛颇[稍也]夥颗祸桠婀逻卵那坷爹[麻韵同]簸叵垛哆硪么[歌韵同]峨[歌韵同]

【二十一个】个贺佐大[泰韵同]饿过[歌韵同。又过失,独用]座 和[唱和]挫课唾播破卧货簸轲[(车感)轲]驮髁[歌韵同]磋作做剁磨[磨磐]懦糯缚锉(扌妥)些[楚些]

 

第 十 部

平声:九佳(半)六麻通用

【九佳(半)】佳涯[支麻韵同]娲蜗蛙娃哇

【六麻】麻花霞家茶华沙车[鱼韵同]牙蛇瓜斜邪芽嘉瑕纱鸦遮叉奢涯[支佳韵同]巴耶嗟遐加笳赊槎差[差错]蟆骅虾葭袈裟砂衙呀琶耙芭杷笆疤爬葩些[少也]佘鲨查楂渣爹挝咤拿椰珈跏枷迦痂茄桠丫哑划哗夸胯抓洼呱

仄声:上声二十一马

去声:十卦(半)二十二祃通用

【二十一马】马下[上下]者野雅瓦寡社写泻夏[华夏]也把厦惹冶贾[姓贾]假[真假]且玛姐舍喏赭洒嘏剐打耍那

【十卦(半)】卦挂画[图画]

【二十二(礻马)】(礻马)驾夜下[降也]谢榭罢夏[春夏]霸暇灞嫁赦籍[凭籍]假[休假]蔗化舍[庐舍]价射骂稼架诈亚麝怕借卸帕坝靶鹧贳炙嗄乍咤诧(亻宅)罅吓娅哑讶迓华[姓华]桦话胯[遇韵同]跨衩柘

 

 

 

第 十 一 部

平声:八庚九青十蒸通用

【八庚】庚更[更改]羹盲横[纵横]觥彭亨英烹平枰京惊荆明盟鸣荣莹兵兄卿生甥笙牲擎鲸迎行[行走]衡耕萌甍宏闳茎罂莺樱泓橙争筝清困晴精睛菁晶旌盈楹瀛嬴赢营婴缨贞成盛[盛受]城诚呈程酲声征正[正月]轻名令[使令]并[并州]倾萦琼峥嵘撑粳坑铿撄鹦黥蘅澎膨棚浜坪苹钲伧檠嘤轰铮狰宁狞瞪绷怦璎砰氓鲭侦柽蛏茔(赤贞)茕赓黉瞠

【九青】青经泾形陉亭庭廷霆蜓停丁仃馨星腥醒[醉醒]惺俜灵龄玲铃伶零听[径韵同]冥溟铭瓶屏萍荧萤荣扃(炯左换土)蜻硎苓聆瓴翎娉婷宁暝瞑螟猩钉疔叮厅町泠棂囹羚蛉咛型邢

【十蒸】蒸(丞灬)承丞惩澄陵凌绫菱冰膺鹰应[应当]蝇绳升缯凭乘[驾乘,动词]胜[胜任]兴[兴起]仍兢矜征[征求]称[称赞]登灯僧憎增曾(矢曾)层能朋鹏肱薨腾藤恒罾崩滕誊(陵左换山)(山曾)(女亘)塍冯症簦瞢凝[径韵同]棱楞

仄声:上声二十三梗二十四迥

去声:二十四敬二十五径通用

【二十三梗】梗影景井岭领境警请饼永骋逞颖颍顷整静省幸颈郢猛丙炳杏秉耿冷靖哽绠荇艋蜢皿儆悻婧阱狰[庚韵同]靓惺打瘿并<合并>犷眚憬鲠

【二十四迥】迥炯茗挺艇梃醒[青韵同]酩酊并<并行,并且>等鼎顶肯拯謦刭溟

【二十四敬】敬命正[正直]令[命令]证性政镜盛[茂盛]行[学行]圣咏姓庆映病柄劲竞靓净竟孟诤更[更加]并<梗韵同>聘硬炳泳迸横[蛮横]摒阱檠迎郑獍

【二十五径】径定听胜[胜败]罄磬应[答应]赠乘[名词]佞邓证秤称[相称]莹[庚韵同]孕兴[兴趣]剩凭[蒸韵同]迳甑宁胫暝[夜也]钉[动词]订(饣丁)锭謦泞瞪蹭蹬亘[亘古]镫[鞍镫]滢凳磴泾

 

第 十 二 部

平声:十一尤[独用]

【十一尤】尤邮优尤流旒留骝榴刘由油游猷悠攸牛修羞秋周州洲舟酬雠柔俦畴筹稠丘邱抽瘳遒收鸠搜驺愁休囚求裘仇浮谋牟眸侔矛侯喉猴讴鸥楼陬偷头投钩沟幽纠啾楸蚯踌绸惆勾娄琉疣犹邹兜呦咻貅球蜉蝣(车舟) 帱阄瘤硫浏庥湫泅酋瓯啁飕鍪篌抠篝诌骰偻沤[水泡,名词]蝼髅搂欧彪掊虬揉蹂(扌不)不[与有韵“否”通]瓿缪[绸缪]

仄声:上声  二十五有

去声:二十六宥通用

【二十五有】有酒首口母[(上鹿下吴)韵同]妇[(上鹿下吴)韵同]後柳友斗狗久负[(上鹿下吴)韵同]厚手叟守否[(上鹿下吴)韵同]右受牖偶走阜[(上鹿下吴)韵同]九后咎薮吼帚垢舅纽藕朽臼肘韭亩[(上鹿下吴)韵同]剖诱牡[(上鹿下吴)韵同]缶酉苟丑糗扣叩某莠寿绶玖授蹂[尤韵同]揉[尤韵同]溲纣钮扭呕殴纠耦掊瓿拇姆擞绺抖陡蚪篓黝赳取[(上鹿下吴)韵同]

【二十六宥】宥候就售[尤韵同]寿[有韵同]秀绣宿[星宿]奏兽漏 富[遇韵同]陋狩昼寇茂旧胄宙袖岫柚覆复[又也]救厩臭佑右囿豆(饣豆)窦瘦漱咒究疚谬皱逅嗅遘溜镂逗透骤又侑幼读[句读]堠仆副[遇韵同]锈鹫绉(口朱)灸籀酎诟蔻僦构扣购彀戊懋贸袤嗽凑鼬(上秋下瓦)沤[动词]

 

 

第 十 三 部

平声:十二侵[独用]

【十二侵】侵寻浔临林霖针箴斟沈心琴禽擒衾钦吟今襟[衿]金音阴岑簪[覃韵同]壬任[负荷]歆森禁[力所胜任](浸左换礻)喑琛涔(侵左换马)参[参差]忱淋妊掺参<人参>椹郴芩檎琳(虫覃)(忄音) 喑黔(上山下钦)

仄声:上声二十六寝

去声:二十七沁通用

【二十六寝】寝饮[饮食]锦品枕[枕衾]审甚[沁韵同]廪衽稔凛懔 沈[姓氏]朕荏婶沈<沈阳>葚禀噤谂怎恁饪覃

【二十七沁】沁饮[使饮]禁[禁令]任[信任]荫浸谮谶枕[动词]噤甚[寝韵同]鸩赁喑渗窨妊

 

第 十 四 部

平声:十三覃十四盐十五咸通用

【十三覃】覃潭参[参考]骖南楠男谙庵含涵函[包函]岚蚕探贪耽眈龛堪谈甘三酣柑惭蓝担簪[侵韵同]谭昙坛婪戡颔痰篮褴蚶憨泔聃邯(虫覃)[侵韵同]

【十四盐】盐檐廉帘嫌严占[占卜]髯谦奁纤签瞻蟾炎添兼缣沾尖 潜阎镰黏淹钳甜恬拈砭詹蒹歼黔钤佥觇崦渐鹣腌(衤詹)阉

【十五咸】咸函[书函]缄岩谗衔帆衫杉监[监察]凡馋芟搀喃嵌掺 (搀左换山)

仄声:上声二十七感二十八俭二十九(豆兼)

去声:二十八勘二十九艳三十陷通用

【二十七感】感览揽胆澹[淡,勘韵同]啖坎惨敢颔[覃韵同]撼毯糁湛菡萏罱椠喊嵌[咸韵同]橄榄

【二十八俭】俭焰敛[艳韵同]险检脸染掩点簟贬冉苒陕谄俨闪剡忝[艳韵同]琰奄歉芡崭堑渐[盐韵同]罨捡(合廾)崦玷

【二十九(豆兼)】(豆兼)槛范减舰犯湛(搀左换山)[咸韵同]斩黯范

【二十八勘】勘暗滥啖担憾暂三[再三]绀憨澹[咸韵同]瞰淡缆

【二十九艳】艳剑念验堑赡店占[占据]敛[聚敛]厌焰[俭韵同]垫欠僭酽潋滟俺砭坫

【三十陷】陷鉴泛梵忏赚蘸嵌站馅

 

第 十 五 部

入声:一屋二沃通用

【一屋】屋木竹目服福禄谷熟肉族鹿漉腹菊陆轴逐苜蓿宿[住宿]牧伏夙读[读书]犊渎牍椟黩毂复[恢复]粥肃碌(马肃)鬻育六缩哭幅斛戮仆畜蓄叔淑倏独卜馥沐速祝麓辘镞蹙筑穆睦秃(觳角换系)覆辐瀑郁<忧郁,郁郁葱葱>舳掬(掬左换足)蹴(足局)茯袱(服鸟)鹆髑槲扑匐簌蔟煜复<复杂>蝠菔孰塾矗竺曝鞠嗾谡簏国[职韵同]副

【二沃】沃俗玉足曲粟烛属录辱狱绿毒局欲束鹄蜀促触续浴酷躅褥旭欲笃督赎渌纛碡北[职韵同]瞩嘱勖溽缛梏

 

第 十 六 部

入声:三觉十药通用

【三觉】觉[知觉]角桷榷岳乐[音乐]捉朔数[频数]卓啄琢剥驳雹璞朴壳确浊擢濯渥幄握学龌龊槊搦镯喔邈荦

【十药】药薄恶[善恶]作乐[哀乐]落阁鹤爵弱约脚雀幕洛壑索郭错跃若酌托削铎凿箔鹊诺萼度[测度]橐钥龠瀹着著虐掠获<收获>泊搏藿嚼勺(讠虐)廓绰霍镬莫箨缚貉各略骆寞膜鄂博昨柝格拓轹铄烁灼疟(艹弱)箬芍躇却噱矍攫醵踱魄酪络烙珞膊粕簿柞漠摸酢怍涸郝垩谔鳄噩锷颚缴扩椁陌[陌韵同]

 

第 十 七 部

入声:四质十一陌十二锡十三职十四缉通用

【四质】质日笔出室实疾术一乙壹吉秩率律逸佚失漆栗毕恤密蜜桔溢瑟膝匹述黜弼跸七叱卒[终也]虱悉戌嫉帅[动词]蒺侄踬怵蟋筚篥必泌荜秫栉唧帙溧谧昵轶聿诘耋垤(扌卒)茁(上咸下角)鹬窒(艹必)

【十一陌】陌石客白泽伯迹宅席策册碧籍[典籍]格役帛戟璧驿麦额柏魄积[积聚]脉夕液尺隙逆画[动词]百辟赤易革脊翮屐获<猎获>适索厄隔益窄核舄掷责坼惜癖僻掖腋释译峄择摘弈奕迫疫昔赫瘠谪亦硕貊跖(脊鸟)碛(足脊)只炙[动词]踯斥穸鬲骼舶珀吓磔拆喀蚱舴剧檗擘栅啧帻箦扼划蜴辟帼蝈刺嵴汐藉螫蓦摭襞虢哑[笑声]绎射[音亦]

【十二锡】锡壁历枥击绩(责力)笛敌滴镝檄激寂觌溺觅狄荻幂戚(益鸟)涤的吃沥雳霹惕剔砾翟籴倜析晰淅蜥劈甓嫡轹栎阋(艹的)踢迪皙裼逖(倪左换虫)阒汨[汨罗江]

【十三职】职国德食[饮食]蚀色力翼墨极殛息熄直值得北黑侧贼饰刻则塞[闭塞]式轼域蜮殖植敕亟棘惑忒默织匿慝亿忆臆薏特勒肋幅仄昃稷识[知识]逼克即唧[质韵同]弋拭陟恻测翊洫啬穑鲫抑或匐[屋韵同]

【十四缉】缉辑戢立集邑急入泣湿习给十拾袭及级涩楫[叶韵同] 粒汁蛰执笠隰汲吸絷挹(氵邑)悒岌熠葺什芨廿揖煜[屋韵同]歙笈[叶韵同]圾褶翕

 

 

第 十 八 部

入声:五物六月七曷八黠九屑十六叶通用

【五物】物佛拂屈郁<馥郁,郁郁乎文哉>乞掘[月韵同]吃[口吃]讫绂弗勿迄不怫绋沸(艹弗)厥倔黻崛尉蔚契屹熨[未韵同]绂

【六月】月骨发阙越谒没伐罚卒[士卒]竭窟笏钺歇突忽袜曰阀筏鹘[黠韵同]厥[物韵同]蹶蕨殁橛掘[物韵同]核蝎勃渤悖[队韵同]孛揭[屑韵同]碣粤樾鳜脖饽鹁(扌卒)[质韵同]猝惚兀讷[呐]羯凸咄[曷韵同](石乞)

【七曷】曷达末阔钵脱夺褐割沫拔[挺拔]葛闼渴拨豁括抹遏挞跋撮泼秣掇[屑韵同]聒獭[黠韵同]刺喝磕蘖瘌袜活鸹斡怛钹捋

【八黠】黠拔[拔擢]八察杀刹轧戛瞎刮刷滑辖铩猾捌叭札扎帕茁鹘揠萨捺

【九屑】屑节雪绝列烈结穴说血舌洁别缺裂热决铁灭折拙切悦辙诀泄锲咽[呜咽]轶噎彻澈哲鳖设啮劣玦截窃孽浙孑桔颉拮撷揭褐[曷韵同]缬碣[月韵同]挈抉亵薛拽[曳](艹热)冽瞥迭跌阅餮耋垤捏页阕觖谲鴂撇蹩篾楔惙辍啜缀撤绁杰桀涅霓蜺齐批

【十六叶】叶帖贴牒接猎妾蝶叠箧惬涉鬣捷颊楫[缉韵同]聂摄慑镊蹑协侠荚挟铗浃睫厌靥蹀躞燮摺辄婕谍堞霎嗫喋碟鲽捻晔躐笈 [缉韵同]

 

第 十 九 部

入声:十五合十七洽通用

【十五合】合塔答纳榻(门合)杂腊匝阖蛤衲沓鸽踏拓拉盍塌咂盒 卅搭褡飒磕(木盍)遢蹋蜡溘邋趿

【十七洽】洽狭峡法甲业邺匣压鸭乏怯劫胁插锸押狎夹恰蛱硖掐(答刂)袷眨胛呷歃闸霎[叶韵同]

B.用普通话写格律诗必备的《中华新韵》

中 华 新 韵

(中华诗词学会 2005年5月颁布)

 

前 言

中华诗词学会《21世纪初期中华诗词发展纲要》指出:“为促进声韵改革和推行新声新韵,很有必要组织学者、专家尽快编出新韵书。新韵书可先出简本,以应急需,然后在简本试行的基础上再出繁本。”

中华诗词学会会长孙轶青在今年8月第十七届中华诗词研讨会及9月中华诗词学会浏阳工作会议的主题报告中指出:“《21世纪中华诗词发展纲要》提出以普通话作基础,实行声韵改革。这是从语言发展现状出发,获得最大诗词效果,深受广大群众欢迎的必要措施。《中华诗词》杂志去年公布了两种声韵改革简表,一边试行,一边听取意见,准备经过认真研究,综合为一种试行简表。”

据此,《中华诗词》编辑部组织力量,对去年公布的两种简表以及诗词界传用的几种简表,进行了分析、研究、比较和归纳,征求了一些诗词作者的意见,经过集体讨论,整理出了《中华新韵(十四韵)简表》(以下简称《简表》)。在此基础上,又邀请全国著名语言学家、音韵学家专门进行座谈,听取了他们的意见。参考和借鉴了现代音韵学家对普通话音韵的研究成果。现将《简表》正式公布试行。

下面,对于这个简表制定时所考虑、所参照、所依据的几个原则性的问题,向读者做一简要的说明。

1.韵部划分的依据——普通话

以普通话为读音的依据,以《新华字典》的注音为读音的依据。将汉语拼音的35个韵母,划分为14个韵部:麻波皆开微豪尤,寒文唐庚支齐姑。为了便于记忆,可用两句七言韵语来代表14个韵部:中华诗国开新岁,又谱江涛写玉篇。

2.韵部划分的标准——同身同韵

用《汉语拼音》注音,韵母可分为韵头、韵腹、韵尾三个部分。 韵母中开头的i、u、ǖ,称为韵头;韵头后面的元音部分称为韵腹,它是韵母发音的主部;韵腹后面的辅音部分,即n、ng,称为韵尾。韵腹和韵尾合称韵身。

有的韵母没有韵头,只有韵身。有的韵母没有韵尾,韵腹即是韵身。显然,韵身相同的字,发音取同一收势,读起来是和谐统一的,因而是押韵的。
所谓“同身同韵”,即是将韵身相同的字,归于同一韵部。这样就使音韵划分有了明确的可操作的标准和尺度,从而使其建立在科学的基础之上。考虑到汉语拼音使用英文字母时的具体情况,在判字“同身”时,对个别具体情况有所调整。

用《注音字母》注音,韵头称为介母,没有韵尾,韵母即是韵身。韵母相同,自然同韵,同身等韵就更是理所当然的了。

3.平仄区分的原则——只分平仄,不辨入声

每个韵部中发音为阴平、阳平的字,即为平声字;发音为上声、去声的字,即为仄声字。不再区分入声字。

这样,每个韵部实际上自然分成了平声、仄声两个部分。用入声韵的词牌曲牌,用新韵时改用仄声。

为了同时使用《平水韵》时更加方便,在每个韵部的后面标出该韵部平声字中所含的原入声字。仄声部分中的原入声字不再标出。

4.多音字的归属原则——音随意定,韵依音归

对于多音字,根据其不同的读音,分别归属于相应的韵部。在使用时,根据该字在句子中的具体含义确定其读音,从而确定其所属韵部及其平仄划分。

5.与旧韵书的关系——倡今知古,双轨并行;今不妨古,宽不碍严
创作旧体诗,提倡使用新韵,但不反对使用旧韵,如《平水韵》。但在同一首诗中,对于新旧韵的不同部分不得混用。为了便于读者欣赏、便于编者审稿,使用新韵的诗作,一般应加以注明。

一般说来,新韵比旧韵要简单、宽泛,且容量大,这对于繁荣诗词创作应该是有促进作用的。但这并不妨碍继续使用旧韵,这就是“今不妨古”的原则。 而且,即使使用新韵,也可以使用比《中华新韵》更严、更细的韵目,这就是“宽不碍严”的原则。

我们认为,声韵改革是一件大事,不是一蹴而就的。《简表》并不是十全十美的,通过一个阶段的试行,还要进行修订和完善。希望这个《简表》能够对广大诗词作者和爱好者起到一定的帮助作用,希望诗坛能够涌现出一大批使用新声韵的好诗,这是我们公布这个简表的根本目的。

 

关于几个具体问题的说明

e、o 同韵。

e 与 o 在汉语拼音中发音的区别,是依赖于声母的,当其与 b、p、m、f 相拚时,发 o 音,与其它声母相拚时,发 e 音。它两个其实是一个韵母,只是与不同的声母相拚时,才造成了读音的微小差别。《平水韵》同归五歌,《十三辙》同入“梭波”,说明古时差别更小。《注音字母》中用ㄛ、ㄜ表示,采用两个形近的字母,正是反映了读音的实际情况。因此,把 e、o 归入同一韵部,是在实际发音上是不违反“同身同韵”的标准的。

eng、ong 同韵。

韵母 ong 的使用,只是《汉语拼音方案》的特殊处理。从音韵学角度上讲,ong、iong 的韵腹都不是 o,而是 e,即应为 ueng、ǖeng,其韵身都是 eng 。《汉语拼音方案》中还有一个韵母 ueng,与 ong 同音,可见 ong 与 ueng 是等效的。 在《注音字母》中,ong、iong 即为ㄨㄥ、ㄩㄥ。介母不同,韵母同为ㄥ,其与 eng 同身同韵的状况,更是一目了然。《平水韵》分为一东二冬八庚九青十蒸,至《十三辙》统归中东,反映出古人已经认识到它们可以是同韵的。

ie、ue 的韵身不是 e,而是 ê。

我们所说的“同身同韵”的标准,是以字的实际读音为依据的。《汉语拼音方案》为了简便,对个别字母的使用做了调整。比如,ie、ue 中的 e 实际应是 ê,即《注音字母》中的ㄝ,为了简便,以 e 代之。注音时是简便了,划韵时却增加了一层假而具。必须抛开假而具,按照其实际读音划韵。因此 ie、ue 不应与 e 同韵,而应自成一韵。《平水韵》中,此二韵杂于九佳六麻,《十三辙》始辟“乜斜”,反映出读音的发展分化状况。

an、en 不同韵。

这两个韵母的字,有一部分在古代读音是相同或相近的,因而《平水韵》把它们归入同一个韵部(十三元)。现在有些地方方言中还保留着这种坊音,但普通中已明显的区别出来了。这两个韵母虽然都是以鼻音n做为韵尾,但做了韵腹的主元音不同,因而韵身不同。按照“同身同韵”的标准,不应同韵。

en、eng 不通押。

古人多有 en、eng 通押现象,多见于词。现在有的地方方言中,仍有 en、eng 不分的现象,即是古音的残留。普通话中,它们的读音差别是非常明显的,不能通押。且新韵只有十几个韵部,字量大,余地大,用韵再无放宽的必要。因此,不论从“同身同韵”的标准来说,还是从具体操作的尺度来说,这两个韵部都不应再通押。

注:为简便起见,本文所举旧韵部仅为平声韵部,对其仄声韵部,根据“同身同韵”的标准,读者用者自会解决其韵部归属,兹不赘。

 

韵 部 表

一、 麻 a . ia .ua

二、 波 o .e.uo

三、 皆 ie.ǖe

四、 开 ai .uai

五、 微 ei.ui

六、 豪 ao .iao.

七、 尤 ou.iu.

八、 寒 an.ian.uan.ǖan .

九、 文 en.in.un.ǖn

十、 唐 ang.iang.uang.

十一、庚 eng.ing. ong.iong

十二、齐 i.er.ǖ

十三、支 -i

十四、姑 u

 

中华新韵(十四韵)常用字简表

 

一麻 a,ia,ua ㄚ,ㄧㄚ,ㄨㄚ

阳 平

啊腌扒叭巴芭岜疤笆粑豝嚓叉杈差咖瓜胍哈花哗加茄(又皆韵阳平)迦痂枷耞珈袈嘉佳家傢葭豭咖夸姱啦妈摩嬷趴葩杉沙挲莎(又波韵阴平)痧鲨纱砂他她它哇洼蛙娲虾丫呀鸦哑桠查楂喳呱欻旮呵笳拉蓝吗蚂仨裟砂趿渣揸馇挝(又波韵阴平)

派入阴平的入声字:

阿(又波韵阴平)八捌擦插锸耷哒嗒鎝褡发(又去声入)夹嘎刮括栝鸹拉邋抹掐袷葜撒杀刹铩煞(又去声入)刷趿塌溻禢踏挖呷瞎鸭压押扎匝咂拶吒哳浃聒撒答

阳 平

啊茶查搽嵖猹槎楂碴(米查)苴垞蛤华哗骅铧麻嘛蟆拿扒杷爬钯耙筢琶娃霞遐瑕暇(又去声)牙伢芽岈玡蚜崖涯睚衙

派入阳平的入声字:

拔茇菝跋魃察檫达鞑沓怛妲笪靼答跶乏伐茷垡砝阀罚嘎滑划猾夹浃郏荚铗蛱恝戛颊旯拉匣狎挟柙侠峡狭硖辖黠杂砸扎札轧炸闸铡喋(又读dié)剳

上 声

把靶礤叉衩(又去声)蹅镲打剐寡哈贾假瘕卡佧咔咯侉城喇俩马吗玛码蚂哪卡洒傻耍瓦佤苴哑扠雅砟咋诈鲊爪

派入上声的入声字:

法磕甲钾岬胛撒靸塔獭鳎眨

去 声

坝把弝爸耙罢霸灞汊衩(又上声)岔侘鲅诧差姹大尬卦诖挂絓褂罣化划华画话桦价驾髂架假嫁稼挎胯落跨蚂祃骂那娜怕下夏嗄厦(又音shà)罅暇亚讶迓娅咤乍蚱痄氩挜炸榨瓦砑
派入去声的入声字:

刹发(又阴平入)珐划剌腊蜡瘌辣镴呐纳肭衲钠捺帕恰洽袷卅飒萨唼歃煞(又阴平入)箑霎拓沓跶挞闼嗒遢榻鳎漯踏鞳蹋袜腽吓轧压揠栅

二波 o, e,uo ㄛ,ㄜ,ㄨㄛ

阴 平

波播菠玻嶓搓磋蹉瑳多哆呙锅过埚涡坡颇陂莎唆娑梭挲睃嗦嗍蓑拖它挞莴倭唷涡窝蜗踒阿婀痾哥歌戈呵科蝌柯疴苛珂窠轲颗屙菏棵髁的了么呢车奢赊畲遮仡猞
派入阴平的入声字:

拨鱿趵钵般嶓饽剥逴踔戳撮咄剟掇裰郭崞聒蝈豁劐擢捋泊泼钹说缩托侘脱喔拙捉苛桌倬涿焯作嘬鸽割搁喝磕瞌榼

阳 平

脖嵯痤瘥锉鹾罗萝啰逻脶猡锣椤箩骡螺谟无(又姑韵阳平)馍馍摹模麽摩 磨嬷蘑磨魔那挪娜傩婆鄱繁(又寒韵阳平)皤驮佗陀坨驼柁砣鸵酡跎蛇祭鼍鹅蛾娥莪俄峨哦讹和禾何河荷阇膜婆皤沱渮哪挼

派入阳平的入声字:

孛荸伯驳帛瓝泊柏勃钹铂毫舶博鹁浡渤搏箔魄(又去声)膊踣薄(又去声)馞欂襮礴夺度(又姑韵去)铎踱怫佛掇咄裰剟国掴帼漍腘虢馘活橐灼彴茁踔卓斫浊酌浞诼着凿啄琢(又音zúo)椓缴蠋擢濯镯躅勺昨作笮阁葛(又上声入)蛤颌合涸盒膜拙棁捽貉曷盍阖壳德得额阁葛蛤盒合涸阖貉曷盍鹖则晢蜇革格鬲隔嗝槅膈滆塥鎘骼纥劾阂核翮壳咳颏舌则责择咋泽啧帻舴箦赜折(又音shé)哲辄蛰谪摺磔辙翟宅

上 声

跛簸(又去声)脞朵垛躲锤果菒蜾裹火伙夥裸瘰叵颇笸所唢锁琐妥椭我倭左佐坷可砢舸蓏尺(又齐韵上声入)扯恶惹舍者赭哿岢喏

派入上声的入声字:

椁抹索撮葛(又阳平入)渴庹

去 声

薄(又阳平入)簸(又上声)播措错剉厝挫锉堕剁舵惰跺垛过货祸和磨蓦懦糯破偌些唾卧涴硪坐座阼怍柞胙做酢祚饿哦那个贺荷课驮社舍射赦麝这柘蔗鹧箇贺锞猞厍
派入去声的入声字:

檗擘错娖啜惙婼婥毫绰辍龊歠或获惑霍漍豁嚄雘镬藿蠖矱謋扩括栝适蛞筈阔廓鞟落泺荦酪烙抹袜蓦嚜嗍喔凿怍酢柞洛骆络珞硌跞雒漯万(又寒韵去声)末没殁沫陌冒脉莫眜秣貊漠寞靺貘墨镆瘼默纆茉诺搦朴迫珀粕魄弱若箬蒻爇偌勺妁烁铄朔硕蒴搠数槊芍蟀拓柝萚箨跅魄(又阳平入)沃偓握幄渥斡龌作恶垩鄂谔萼遏崿愕腭咄咄怪事鍔噩鳄各喝壑鹤溘嗑属乐(又豪韵去声)虼熇赫策册测侧厕恻彻坼掣撤澈拆厄頞扼呃轭恶虼赫吓掘客刻克可缂勒肋泐讷热色瑟塞涩穑设涉摄慑特慝忒忑螣仄昃浙跖侧埒褐郝榼垃唶这崱

三皆 ie,ǖe,ㄧㄝ,ㄩㄝ

阴 平

爹阶皆喈嗟街湝乜咩些靴耶倻椰楷偕掖

派入阴平的入声字:

瘪憋鳖跌节疖结接秸揭噘撅捏撇瞥切缺阙贴怗贴帖楔歇蝎削薛噎曰约

阳 平

瘸斜邪偕谐鞋携爷耶茄伽鲑踅椰
派入阳平的入声字:

别蹩迭垤昳絰瓞谍堞耋揲喋牒叠碟蝶艓蹀孑节讦劫劼杰诘拮洁结桔桀捷偈玦觉绝倔桷掘崛脚觖厥劂谲獗蕨橛噱爵蹶矍嚼爝攫钁协胁挟絜颉撷勰襭穴学噱(又音jié)

上 声

瘪姐解(又去声)咧且写也冶野苤

派入上声的入声字

噘咧撇血雪铁帖

去 声

界介届戒诫芥疥借卸藉解(xiè)械谢解(又上声)榭薤獬邂澥瀣曳夜蚧趄蟹懈炧

派入去声的入声字:

倔列劣冽埒捩烈鬣裂猎趔躐略掠灭蔑蠛陧聂臬涅啮嗫嵲镊颞蹑蘖孽糵虐疟切妾怯窃挈惬慊朅锲箧却悫雀确阕鹊阙榷餮帖泄泻绁屑亵渫燮媟契躞血谑咽晔烨掖曳邺液谒腋饁靥业页叶月乐刖軏抈玥岳栎钥说(又音yùe)钺阅悦跃越粤龠瀹爚樾

四开 ai,uai ㄞ,ㄨㄞ

阴 平

开哎哀埃挨娭唉欸掰偲钗差揣呆该陔垓荄赅乖揩腮毸鳃筛酾(又齐韵去声)衰(又微韵阴平)摔(又上声)苔(又阳平)台(又阳平)胎歪灾哉栽甾斋

派入阴平的入声字:

拍摘拆塞

阳 平

挨骏皑癌才财材裁侪柴豺还(又寒韵阳平)孩骸徊怀淮槐踝来莱崃徕涞埋霾俳排徘牌簰台(又阴平)邰苔(又阴平)抬骀炱鲐

派入阳平的入声字:

白宅翟(又齐韵入)

上 声

嗳矮蔼霭捭摆采彩睬踩揣逮歹傣改海醢剀凯垲闿恺铠慨楷锴蒯买乃艿奶氖迺甩摔(又阴平)崴载宰崽拐窄

派入上声的入声字:

百柏伯佰

去 声

艾(又齐韵去)爱僾隘碍嗳嗌瑷叆暧败拜稗呗采菜蔡縩虿瘥踹膪嘬大代岱迨绐骀玳带殆贷待怠埭袋逮叇戴黛丐芥钙盖溉概欬怪亥骇害坏忾会块快侩郐哙狯浍脍筷鲙徕赍睐赖濑癞籁劢迈卖奈柰萘耐鼐褦派湃塞赛晒帅率(又齐韵去入)太汰态泰钛外再在载债砦祭寨瘵拽

派入去声的入声字:

麦脉塞
五微 ei,ui(uei) ㄟ,ㄨㄟ

阴 平

微欸陂杯卑背悲碑鹎衰(又开韵阴平)崔催摧縗吹榱炊堆敦诶飞妃非菲啡騑绯馡蜚扉霏鲱归圭龟(又尤、文韵平声)妫规邽扳闺硅黑嘿傀瘣瑰鲑灰诙虺挥咴恢袆珲豗晖辉翬麾徽亏刲岿勒悝盔窥胚呸绥衃醅尿(又豪韵去声)虽荽睢濉忒推危委萎威逶偎隈葳椳煨溦巍蝛薇佳追骓锥椎

阳 平

欸垂陲捶椎槌棰倕锤诶箽肥淝腓回茴徊洄蛔奎逵馗隗葵揆骙暌魁戣睽蝰累雷嫘缧擂檑礌镭羸罍虆玫枚眉莓脢梅嵋猸湄邳媒楣煤酶镅霉糜陪培赔没裵蕤绥隋随遂谁颓韦为圩贼违围帏沩桅唯帷惟薇维嵬巍潍闱

上 声

北欸璀诶匪悱棐菲诽榧斐篚翡蜚给轨匦氿宄庋佹垝诡鬼姽癸晷悔虺毁傀跬累耒诔垒磊蕾儡藟癗美镁每浼馁蕊水髓腿伟纬苇唯玮炜洧韪尾娓委诿萎痿痏猥嘴

派入上声的入声字:

去 声

欸贝狈钡邶吹备背褙被辈孛悖倍焙蓓血块煹鞁鞴碚褙鐾臂萃脺啐淬綷悴瘁粹翠脆毳对怼憝敦诶碓兑队芾肺沸狒痱废吠柜刽桧刿贵桂跪鳜会惠哕秽诲晦慧蟪彗篲噦靧卉汇蕙阓讳恚贿喙烩绘荟浍桧嘒匮蒉喟馈溃愦愧聩泪类累颣肋酹擂妹昧寐魅瑁痗袂媚内沛霈旆帔佩配辔芮枘锐瑞睿蚋涔睡税说帨岁祟谇繐遂碎睟隧燧穗邃退侻蜕未味胃谓猥熨畏喂渭尉蔚慰卫位遗(又齐韵阳平)魏为坠缀惴缒赘醊最罪醉蕞晬槜

六豪 ao,iao ㄠ,ㄧㄠ

阴 平

坳凹熬包苞胞孢剥龅煲褒标彪骠镖瘭飙操糙藨镳瀌膘杓猋骉摽操抄怊钞超剿(又上声)刀叨忉刁汈蛁雕貂叼碉凋鲷高皋羔槔睾膏篙糕蒿薅嚆交艽郊茭浇娇姣矣胶椒蛟焦蕉教跤僬鲛嶕礁噍鹪盗轇尻捞撩(又阳平)猫喵孬抛脬泡剽漂慓飘缥螵僄悄(又上声)磽磽锹劁敲雀橇缲搔骚缫臊捎烧梢稍筲艄蛸叨涛绦掏滔韬弢饕慆佻祧肖枭枵哓骁嘐逍虓鸮消宵绡萧硝销削蠨蛸翛箫潇霄魈歊嚣哮幺约夭吆妖要喓腰邀遭糟钊招照嘲啁着朝

派入阴平的入声字:

约剥削

阳 平

豪敖璈遨嗷廒獒熬隞嶅聱翱鳌鏖螯骜薄雹曹槽螬漕嘈晃巢朝嘲潮捡捯号嗥毫壕濠貉嚎蠔嚼劳崂痨牢捞唠醪聊辽疗撩(又阴平)僚漻寥嘹獠寮缭嫽燎憭髎毛矛茅牦旄酕锚髦蝥蟊苗描瞄饶挠饶蛲猱呶刨咆狍庖炮袍匏跑嫖朴瓢薸乔侨荞峤桥硚翘谯荍鞽憔樵瞧荛桡蛲饶娆桡蛲饶娆苕韶勺咷梼逃洮桃陶萄梼啕淘綯醄鼗条岹苕调笤齠蜩迢髫岧鲦崤淆洨爻尧侥肴淆轺峣陶姚窑谣摇徭遥猺瑶飖鳐鹞轺凿着

上 声

袄媪拗饱宝保鸨葆堡褓表俵婊裱草懆吵炒导岛捣倒祷梼蹈果搞缟槁暠镐稿藁好郝侥佼挢狡饺绞铰湫皎搅角脚剿(又阴平)儌徼缴考拷栲烤老佬姥栲潦了蓼燎憭卯峁泖昴铆核潜艇邈眇秒淼渺缈藐舀恼脑瑙鸟茑嬲袅跑殍漂摽缥瞟巧悄(又阴平)雀愀扰绕娆扫嫂少讨挑窕黊小晓筱杳舀咬夭窈早枣蚤澡璪藻爪找沼

派入上声的入声字:

去 声

岙坳燠拗奡傲奥骜慠澳懊骜鏊报刨抱趵豹鲍暴瀑曝爆鳔操猋耖到悼帱倒盗帱道稻吊铞钓窎调掉铫窎藋告诰好号昊耗浩滈淏皓镐皞颢灏叫峤觉校轿罗教窑酵噍挢爝噭嚼徼蕌铐犒靠涝唠络酪落烙耢嫪尥料燎撂廖狊钌镣茂冒贸耄袤帽帽媢瑁貌瞀懋妙庙缪闹淖尿(又微韵阴平)溺泡爆炮疱票傈漂剽骠俏诮峭窍翘撬鞘绕扫臊埽瘙少邵劭绍哨潲稍套跳朓粜孝哮肖笑效校啸要鹞钥瀹靿曜耀乐(又波韵去入)皂灶造慥糙噪簉燥唣躁召兆诏笊赵棹旐照罩召肇曌
七尤 ou,iu(iou) ㄡ,ㄧㄡ

阴 平

抽掐紬瘳丢都兜蔸勾句佝沟枸(又上声)钩缑篝鞲齁勼纠鸠究赳阄湫揪啾蝤轇芤抠眍溜熘搂喽哞妞区讴沤瓯欧殴呕鸥丘邱龟(又微、文韵平声)秋蚯湫楸鹙鳅鞦收搜嗖锼馊廋溲飕艘偷修脩休咻文件柜羞鸺貅馐髹优攸忧悠呦幽麀舟州谄侜周洲粥啁赒輈诪邹郰緅驺诹陬鲰
派入阴平的入声字:

阳 平

儔帱畴筹踌惆绸稠禂仇愁雠侯喉猴篌瘊糇流留榴骝刘浏瘤琉硫旒鹠遛镏飗瘤鎏娄楼偻蒌喽耧蝼髅牟眸谋蛑缪鍪牛抔掊裒囚仇犰求虬泅俅璆酋逑球遒赇裘璆蝤柔揉糅煣蹂鞣头投骰尤犹疣鱿莸铀由邮油柚游猷繇蝣

派入阳平的入声字:

妯轴(又姑韵阳平入)

上 声

丑瞅斗抖蚪陡枓否缶苟岣狗枸(又阴平)吼笱犼九久玖韭灸酒口柳绺搂嵝篓某纽钮扭忸杻狃偶呕藕掊糗手首守叟瞍薮擞嗾朽宿(又去声)友有酉卣莠牖黝羑帚肘走

去 声

臭凑辏腠豆逗痘读窦斗脰垢构购勾縠诟够媾逅后候厚堠臼桕舅就僦鹫疚旧咎救厩柩叩扣筘寇蔻溜馏遛陋镂瘘漏露谬缪拗耨沤怄受授寿狩售绶瘦擞嗽透秀绣锈岫袖臭嗅溴宿(又上声)又右幼有佑侑柚囿宥诱釉蚴鼬咒纣宙绉胄昼皱甃骤籀酎奏揍
派入去声的入声字:

肉兽六(又姑韵去入)

八寒 an,ian,uan,ǖan ㄢ,ㄧㄢ,ㄨㄢ,ㄩㄢ

阴 平

安氨唵桉庵谙鹌鞍盦扳班颁斑攽般搬瘢癍参骖餐觇搀幨襜川穿氽撺镩丹担单眈酖耽郸聃禅儋殚瘴箪端帆番蕃幡藩翻干(又去声)甘杆玕肝柑竿疳尴关观(又去声)纶官冠矜(又文韵阴平)倌棺瘝鳏顸酣憨鼾欢讙獾驩刊看勘龛堪戡宽髋颟囡番潘攀三叁山芟杉删衫姗珊栅舢扇跚煽潸膻闩拴栓酸坍贪摊滩瘫湍弯剜湾蜿豌糌簪占沾毡旃粘詹谵邅瞻专砖颛钻(又去声)躜边砭萹笾编煸蝙鯿箯鞭参(又文韵阴平)骖餐掂傎癫滇颠巅戋尖奸歼坚间肩艰监兼菅笺渐溅犍湔缄蒹煎缣鹣搛熸鞬鳒机韉捐涓娟朘圈鹃镌蠲拈蔫片扁偏篇犏翩千仟阡芊扦迁佥钎牵铅悭谦签愆鹐骞搴磏諐褰圈悛棬弮天添黇仙先纤氙忺籼掀铦酰跹锨鲜暹骞轩宣谖萱揎喧瑄煖禤暄儇懁咽恹殷胭烟焉崦阉阏奄淹腌湮鄢嫣燕鸢眢鸳冤渊鹓箢

阳 平

寒残蚕惭单鋋馋谗婵禅孱缠蝉廛僝潺澶镡蟾镵巉躔传船遄椽攒凡矾烦墦蕃攀樊璠燔繁(又波韵阳平)蘩邗汗邯含函琀焓晗涵韩还(又开韵阳平)环桓圜阛寰缳鬟郇荁洹貆澴轘兰岚拦栏婪阑蓝谰澜褴篮斕镧峦娈孪挛鸾脔滦銮蛮谩蔓馒瞒鞔鳗鬘男南难喃楠爿胖(又唐韵去声)般盘磻磐蹒蟠蚺然燃髯坛昙倓郯谈弹(又去声)覃谭痰潭檀团抟咱丸纨完玩顽刓汍抚烷奁连怜帘莲涟联裢鲢廉濂鐮鬑磏眠绵棉年粘黏鲇便(又去声)骈胼蹁钤前虔钱钳乾掮潜黔犍权全佺诠荃泉辁拳铨痊惓筌蜷醛鳈鬈颧田佃畋恬钿甜湉填阗闲贤弦咸挦涎娴衔舷痫鹇嫌玄悬旋漩璇延蜒严言芫妍岩炎沿铅研盐阎筵颜檐元园员(又文韵阳平) 沅垣湲袁原圆鼋援媛(又去声)缘猿塬嫄源羱辕橼

上 声

俺铵唵埯揞坂板版钣蝂舨惨黪产刬浐啴谄铲阐舛喘胆亶疸掸短反返杆秆赶敢感橄擀澉鳡莞馆琯筦管罕喊缓坎侃砍欿莰槛顑款窾览揽缆榄罱漤壈懒卵满螨赧腩蝻暖冉苒染阮软朊伞散糁馓闪陕掺忐坦钽袒毯疃宛莞挽娩菀晚脘惋婉绾琬皖碗拶昝噆攒趲斩飐盏展崭展转纂贬窆扁匾藊碥褊典点碘踮拣茧柬俭检捡笕研减剪睑锏简趼谫戬碱翦蹇謇卷锩琏敛脸免丐免沔黾勉娩冕偭渑湎缅靦腼捻辇碾撵浅遣谴缱犬畎绻忝殄淟餂觍腆舔洗显险蚬崄毨猃筅跣铣鲜藓燹选晅烜癣奄兖俨衍弇掩剡黡郾蝘縯眼琰演偃鼹远

去 声

犴岸按胺案韂暗黯办半扮伴拌绊湴瓣灿掺粲孱忏颤串钏窜簒爨石(又齐韵阳平入)旦担但诞萏啖淡惮弹(又阳平)氮蛋髧贉禫瘴澹段断塅缎椴煅碫锻簖犯饭范贩梵泛畈干(又阴平)旰绀淦骭赣惯观(又阴平)贯冠掼涫祼盥灌瓘鹳罐汉扞汗旱垾捍菡颔翰撼憾悍焊瀚幻换奂宦涣唤浣患焕痪豢擐轘漶睆看崁嵌墈阚瞰烂滥曼谩蔓幔墁漫慢嫚缦熳镘乱难判拚泮盼叛畔袢鋬散讪汕苫钐疝单赸剡掸扇掞善禅骟鄯墡缮擅膳嬗赡蟮鳝涮蒜算叹炭探碳彖万忨腕蔓馔暂錾赞占栈战站绽湛颤(又音chàn)蘸传钻(又阴平)转(又上声)啭赚(又音zuàu)撰篆馔攥卞弁昪抃汴忭苄变便(又阳平)遍辨辩辫缏电佃甸阽店玷垫钿淀惦奠殿靛簟癜见件间饯建荐健牮贱剑涧监舰渐楗瞷谏践锏毽腱溅鉴键槛僭箭卷隽倦狷绢桊鄄圈眷练炼恋殓链楝潋面眄廿念埝片骗欠纤綪椠芡茜倩堑嵌慊歉劝券掭县岘现宪苋限线陷馅羡線献腺霰券泫昡炫绚眩旋渲楦碹厌砚咽彥艳晏唁宴验谚堰雁焰焱滟酽餍鷃谳燕赝嬿苑怨院垸媛(又阴平)椽瑗愿

九文 en,in(ien),un(uen),ǖn(ǖen) ㄣ,ㄧㄣ,ㄨㄣ,ㄩㄣ

阴 平

奔(又去声)贲锛玢宾彬傧斌滨缤槟濒豳参(又寒韵阴平)抻郴伧琛嗔瞋春椿蝽村皴踆惇吨墩礅敦蹲恩分芬吩纷玢氛棻雰根跟昏劳阍惛婚巾斤今紷金津衿矜(又寒韵阴平)筋禁襟军均龟(又微、尤韵平)君钧皲麋坤昆崑裈堃焜琨髡鹍锟鲲抡拎闷喷拼姘钦侵亲衾駸嵚囷逡森申伸身呻砷侁诜参绅珅莘娠深糁燊孙荪狲飧吞暾温瘟心芯辛忻昕欣炘锌新歆薪馨鑫勋埙熏薫獯曛醺窨(又去声)因阴茵洇裀荫音姻氤殷堙喑闉愔禋晕缊氲煴赟贞针侦浈珍帧胗真桢砧祯蓁斟甄獉溱榛箴臻迍肫窀谆尊遵樽鳟

阳 平

岑涔臣橙尘辰沉忱陈宸晨谌纯莼唇淳鹑漘醇存蹲坟汾棼焚濆痕贲贲浑珲馄混哏魂邻林临淋琳粼磷潾嶙遴霖辚瞵鳞麟仑伦论抡沦纶轮门扪们民忞旻岷缗您盆湓贫频嫔颦芹芩矜秦琴覃禽勤懃擒噙螓裙群麜人壬仁任神什屯囤饨豚臀文纹炆闻蚊雯旬郇寻巡询洵荀荨峋当恂鲟循吟垠龈狺訚崟银淫寅蟫鄞夤嚚霪云匀芸员(又寒韵阴平)沄纭昀畇筠耘筼

上 声

本苯畚碜踸蠢刌忖盹趸粉衮绲滚磙鲧很狠仅尽卺紧堇锦谨馑瑾槿肯垦恳啃捆阃悃壶凛廩懔檀皿闵抿黾泯闽悯敏湣愍品榀锓寝忍荏稔损笋隼榫沈审婶哂矧吮刎抆吻紊稳尹引饮蚓殷隐瘾允狂欢陨殒怎诊枕轸轸疹袗缜准墩撙

去 声

奔(又阴平)坋笨倴摈殡膑有空摁衬疢龀称趁榇讥寸囤沌钝炖盾顿遁分份奋愤忿偾粪瀵亘艮棍恨诨圂混溷慁仅溷妗尽进近劲荩晋赆烬浸琎唫祲靳禁缙觐殣噤俊菌郡峻馂浚骏焌竣裉困吝赁淋蔺躏闷焖懑恁嫩论喷牝(又齐韵上声)聘吣沁亲刃认仞任纫韧饪妊纴褈润闰肾甚渗椹葚蜃慎顺舜瞬问汶璺揾囟信衅训迅汛讯驯徇逊殉浚巽蕈噀印饮荫胤窨孕运郓晕酝慍缊韫韵蕴熨谮圳阵鸩振朕赈揕震镇

十唐 ang,iang,uang ㄤ,ㄧㄤ,ㄨㄤ

阴 平

肮邦帮梆浜仓耸苍沧鸧舱昌倡菖猖阊娼伥创疮窗当珰铛(又音chēng)裆筜方坊芳枋邡钫冈岗(又上声)找刚杠矼肛纲钢缸釭罡堽光咣桃胱夯荒肓塃慌江将姜豇浆僵螀缰疆康慷糠匡劻诓恇筐牤乒雱滂膀枪戗戕将跄腔蜣铰镪嚷丧桑伤汤殇商觞墒熵双泷霜孀孀骦鹴汤铴耥嘡镗蹚汪乡芗相香厢湘缃箱襄骧镶央湍殃鸯身鞅赃脏臧张章獐彰嫜璋樟蟑妆庄桩装
阳 平

卬昂藏长场(又上声)苌肠尝常偿徜裳嫦床幢防坊忍肪鲂房行(又庚韵阳平)吭迒杭絎航颃皇黄凰隍喤遑徨湟惶粕锽潢璜蝗篁磺蟥簧鳇扛狂诳鵟郞狼阆琅榔桹琅廊嫏樃硠锒稂鎯螂良俍莨凉梁椋量粮粱踉邙芒忙杧盲氓茫硭铓牻嚢馕娘彷庞逄旁蒡膀磅螃强(又上声)墙蔷嫱樯蘘灢禳瓤唐堂棠塘搪糖溏瑭樘膛赯螗螳鄌亡王(又去声)详降庠祥翔扬阳羊玚飏炀杨旸佯疡徉洋

上 声

绑榜膀厂场昶惝敞鼈闯挡党谠仿访彷纺昉舫岗(又阴平)港广犷怳恍晃谎幌讲奖浆蒋耩膙良朋两俩魉莽蟒漭曩攮抢强(又阳平)镪襁壤攘嚷嗓搡磉颡垧晌赏爽塽帑倘淌惝傥躺网枉罔往惘魍享响饷飨想鲞仰养氧痒驵长涨(又去声)掌奘(又去声)
去 声
盎蚌棒傍谤蒡搒镑磅稖怅畅唱创怆当宕荡垱挡砀档菪放杠筻戆逛沆巷晃滉榥匠降虹将学徒工张弶强酱犟糨亢伉抗闶炕圹纩旷况邝矿贶框眶浪莨阆凉悢谅辆靓量晾喨踉攮酿胖(又寒韵阳平)呛戗籽跄让瀼丧上(又上声)尚绱烫趟忘王妄望量向项巷相象像橡怏样恙烊漾(又音shàng)脏奘(又上声)葬藏丈仗杖账帐涨胀障幛嶂瘴壮状僮撞幢

十一庚 eng,ing(ieng),ong(ueng),iong(eng) ㄥ,ㄧㄥ,ㄨㄥ,ㄩㄥ

阴 平

庚并伻崩祊绷嘣冰兵槟(又音bīn)屏柽琤称蛏铛赪撑噌瞠灯登噔蹬镫丁仃叮玎盯钉疔酊靪丰风封枫疯峰烽葑锋蜂更庚耕赓鹒羹亨哼精茎惊京经睛泾荆菁旌晶粳兢鲸坑吭硁铿蒙抨怦砰烹嘭乒俜娉青轻氢倾卿圊清蜻鲭扔僧升生声牲胜(又去声)笙甥鼪厅汀听翁嗡兴星狚惺腥应英莺婴撄嘤罂缨璎樱鹦媖瑛膺鹰曾增憎缯罾正(又去声)争征怔挣峥狰钲症烝睁铮稳东冲充忡翀舂惮艟匆苁囱枞葱骢璁聪熜冬咚鸫工弓公功攻供肱宫恭蚣躬龚觥哼轰哄訇烘薨埛駉扃空倥崆屄箜忪松凇菘嵩漆恫通(又去声)嗵瘑凶兄芎匈汹恟胸佣痈拥邕鄘雍墉镛壅臃鳙中忪忠终钟盅衷螽宗综棕踪鬃

阳 平

层曾嶒成丞呈枨诚承城宬乘盛程惩裎塍梧澄(又去声)橙冯逢缝(又去声)恒姮桁珩横衡蘅楞棱伶灵苓蛉囹泠玲令(又上去声)瓴铃鸰凌陵聆菱棂暹舲翎羚绫棱零龄鲮酃氓虻萌蒙盟甍瞢幪濛曚矇朦艨檬名茗明鸣冥铭洺蓂溟暝瞑螟能棕拧咛狞柠凝芃朋膨堋澎彭棚蓬硼鹏篷鬅平冯评坪苹凭枰洴帡屏瓶萍勍情晴檠擎黥绳渑疼腾誊螣藤廷亭放过停蜓婷霆弄行(又唐韵阴平)形邢陉型荥盈萤莹营萦楹滢蝇潆贏赢瀛虫重崇从丛尝悰琮弘红吰闳宏泓荭虹闳洪翃鸿黉龙茏咙泷珑眬胧昽聋笼隆癃窿农侬哝傢浓脓秾邛穷茕穹藭筇琼蛩跫戎茸荣绒容崂蓉溶瑢榕融同彤侗苘峒桐砼垌佟烔鲷峂樟僮铜童潼瞳朣曈艟雄熊喁颙

上 声

蓁瑧绷丙秉柄饼炳屏禀鞞逞骋等戥顶酊鼎讽唪埂耿哽绠梗鲠井阱刭颈景儆憬璟警冷令(又阳、去)岭领猛蜢艋蒙獴锰懵蠓酩捧顷请綮馨少眚町侹挺艇蓊滃醒擤影郢颍颖拯整宠董懂巩汞拱珙栱哄唝炅迥浻炯煚熲窘孔恐倥陇垄拢笼冗怂耸悚竦统捅桶筒永咏泳勇涌俑恿蛹踊肿种冢踵总偬(又去声)

去  声

泵迸绷(又上声)蚌蹦并病摒蹭秤牚邓凳嶝澄磴瞪镫蹬订钉定碇锭凤奉俸缝更横啈劲径净胫痉竞竟婧敬靖静净境獍镜另令(又阳、上)愣孟梦命宁佞拧泞椪碰庆凊箐磬罄圣胜晟乘盛剩瓮蕹兴杏幸性姓荇悻建兰应映硬媵综锃赠甑正(又阴平)证郑怔诤政挣症铮冲铳动冻侗栋洞恫胴胨垌硐共贡供讧哄澒空控鞚弄讼宋送诵颂通(又阴平)用佣中仲众种重纵粽

十二齐 i,er,ǖ ㄧ,ㄦ,ㄩ

阴 平

氐低羝堤提几(又上声)讥叽饥玑机乩肌矶鸡奇屐(又入声)剞笄姬基期赍犄嵇畸跻箕稽齑畿羁咪眯妮丕邳批纰坯披砒沏妻栖萋期攲梯蹊欺兮西溪希茜郗稀熙牺唏悕晞傒豨僖嘻奚嬉熹樨羲蹊粞犀曦醯巇鼳伊铱医衣依袆咿猗漪噫繄居车且苴拘驹俱狙罝疽据琚趄睢裾区岖佉驱祛蛆躯焌趋黢呈圩盱须虚嘘墟胥湑谞訏迂纡淤

派入阴平的入声字:

逼嘀滴圾芨唧积发动(又阴平)击缉激迹唧襀劈噼霹七柒戚缉喴漆剔踢夕吸汐昔析矽穸息悉蜥晰淅惜翕蜤锡晰熄噏膝螅歙螅腊窸蟋一壹揖曲屈掬鞠鋦离蛐欻戌

阳 平

厘狸离骊梨犁鹂喱蓠漓缡璃嫠孷藜黎鲡罹篱黧蠡弥迷眯猕谜糜麋靡(又上声)蘼醾尼泥坭呢妮輗怩倪霓猊鲵麑皮陂疲枇芘狓毗蚍陴埤啤琵脾裨蜱罴貔鼙齐祈圻芪岐荠祁其奇跂祈祇俟耆颀脐旂萁畦跛崎淇颈骑琪琦棋蛴祺錡綦旗蕲鳍麒鬐荑绨提啼鹈騠缇稊题醍蹄仪圮夷痍匜迤饴怡宜荑贻沂诒眙簃姨胰扅蛇移遗(又微韵去声)颐椸疑嶷彝儿而驴闾榈劬渠蕖瞿蘧氍癯衢蘧鸲徐于予妤玙余欤盂臾鱼竽舁俞谀娱萸雩渔隅揄喁畲逾腴渝愉瑜榆虞愚觎舆窬髃

派入阳平的入声字:

荸鼻锹迪的荻敌涤微嫡翟(又开韵阳平入)镝及伋吉岌汲级极即舍诘亟革芨急疾棘殛蕺集蒺楫辑嵴踖瘠藉籍脊习席觋袭媳嶍隰檄熄锡局桔菊焗跼橘曲(又上声入)

上 声

匕牝(又文韵去声)比沘妣秕彼醴俾鄙氐邸诋坻抵砥骶几己虮掎挤麂礼李里俚逦悝澧鲤理娌蠡米芈弭敉靡(又阳平)拟你旎圮仳否吡痞屺岂企启杞起绮棨晵稽体洗铣玺徙喜葸蓗屣禧蟢已以苡尾矣莒迤蚁倚椅旖踦尔耳迩饵珥柜咀沮莒枸矩举榉龃踽蒟吕侣铝旅屡偻缕膂褛履女取娶龋许诩栩湑糈醑与予屿伛宇羽雨俣禹语圄龉圉庾瘐窳瑀偊

派入上声和入声字:

笔给戟脊匹癖擗劈乞乙曲(又阴平入)

去 声

币闭庇詖閟泌駜毖陛毙狴庳敝婢睥薜蓖秘篦蔽脾裨痹弊髀避劈臂比费地弟的娣菂第帝谤蒂棣睇缔递计记伎纪芰技系忌际妓季剂垍荠洎济既觊继徛祭偈悸寄惎蓟跽骑髺霁鲚漈暨冀罽骥厉吏丽励利例疠砺猁欋隶戾唳荔俪俐疠莉莅粝詈痢泥昵腻睨屁睥媲气弃妻契砌器憩汽剃屉涕绨替悌裼嚏戏(又齐韵阴平)饩系细盻禊亿义艺呓刈忆艾(又开韵去声)议衣(又阴平)羿易率兵羿谊翌肄裔翊意臆毅薏劓翳翼癔懿瘗缢殪二贰巨句聚犋讵苣拒具炬沮钜俱倨据距惧飓锯踞屦遽瞿醵虑滤女趣支觑序叙酗绪溆絮煦婿与玉驭芋呈妪寸语预喻御寓裕愈豫谕滪遇誉饫

派入去声的入声字:

必嬖毕苾荜哗筚滗湢愊弼愎腷煏辟碧馝壁躄觱襞璧薜的迹寂绩稷鲫髺力历立呖沥枥栗砾瓅疠笠雳溧跞傈篥汩觅宓密蜜幂谧匿溺辟僻澼甓譬迄讫泣葺碛倜逖惕趯却阋舄隙瀹潟一壹弋仡屹亦杙抑邑佚役译逆易峄佾泆怿驿绎枻轶疫弈奕挹悒逸益嗌熠溢镒埸蜴剧律绿率氯(又开韵去声)恧衄阒旭畜蓄恤续蓿勖洫玉郁育昱狱钰浴域欲阈尉煜蜮毓鹆鹬燠鬻熨潏峪

十三支 (-i)零韵母

阴 平

哧蚩鸱絺眵笞瓻摛嗤痴媸螭魑呲差疵跐骴尸师诗鸤絁狮葹施著酾(又开韵阴平)司丝私咝鸶仂斯蛳幼飔厮罳澌撕嘶之知支氏芝吱枝肢栀胝祗脂蜘仔吱孜咨姿兹赀资訾(又上声)泑嗞缁辎赠给粢孳滋趑觜锱龇菑鲻

派入阴平的入声字:

吃失虱湿只汗织

阳 平

池弛驰迟坁持匙漦墀路篪词茈茨祠瓷辞慈磁雌慈糍时
派入阳平的入声字:
拾十石(又寒韵去声)实识食蚀仁浉执直侄值职填植殖絷跍摭踯

上 声

齿侈哆耻豉礼制此泚史使矢豖始驶屎死止直芷沚祉只枳咫问供旨指枉费抵纸轵咔徽子仔籽姊秭茈紫訾(又阴平)籽梓滓

派入上声的入声字:

尺(又波韵上声)

去 声

炽翅眙啻从未次伺刺赐士氏示世仁市式似事势侍试视贳柿拭是恃莳逝誓筮舐弑谥啫噬已四寺似姒汜兕伺鋦耜祀四俟食笥碀嗣至层识帜制轾治峙致智痣滞彘置雉稚踬自豸挚贽志质字瓷眦渍

派入去声的入声字:

彳叱斥赤饬敕拭饰适室释螫式轼郅帙质栉陟桎贽挚轾秩掷鸷炙蛭日

十四姑 u,ㄨ

阴 平
逋蜅初粗都阇嘟夫肤玞桧鄜孵敷估姑咕沽孤轱畈鸪罛菇菰蛄辜酤呱觚箍乎呼戏(又齐韵去声)糊刳矻枯骷撸噜铺痡殳书抒纾枢妷殊梳舒摴樗摅毹输疏蔬苏稣栈乌圬邬污呜於钨巫恶(又去声)朱洙侏诛茱珠株诸铢猪蛛槠潴橥租菹

派入阴平的入声字:

出督忽惚唿淴哭窟仆扑噗叔修辞菽淑窣突秃葖屋

阳 平

刍除厨锄滁蜍橱篨躇蹰雏徂殂凫扶孚罘苻莩俘浮蚨桴符涪蜉鞭郛狐弧和壶葫猢瑚糊蝴糊醐湖瓠鹕卢芦庐垆炉泸栌轳胪鸬颅舻鲈模奴孥驽匍莆燕脯葡酾蒲如茹儒薷嚅濡孺襦蠕图荼徒途涂菟屠酴无(又波韵阳平)毋芜吾吴捂唔梧蜈鼯

派入阳平的入声字:

醭毒独顿读渎椟牍默犊髑顿弗佛艴茀幅袱刜拂彿氟绋茀怫芾伏洑茯绂祓服菔匐福蝠辐幞襆囫斛觳鹘醭璞濮孰赎塾熟秫俗竹术(zhu)竺逐烛舳瘃躅足卒崒族镞

上 声

补捕哺堡(又豪韵上声)处杵础楮储楚褚肚堵赌睹父甫抚拊斧府俯釡辅脯頫腑腐簠古诂股牯贾罟蛄盅鼓嘏瞽虎浒唬苦鲁橹镥瞄掳卤母牡亩拇姆姥努弩胬埔圃浦溥普谱氆汝乳暑黍署鼠数薯曙土吐午五伍仵庑怃忤妩武侮捂牾鹉舞主拄渚煮褚麈诅阻组俎祖
派入上声的入声字:

卜笃谷骨鹄毂(又阴平入)榖鹘汩榾朴蹼辱属(又音zhǔ)蜀嘱瞩属

去 声

布怖步埔部埠蔀箁簿处醋杜肚妒妬度渡镀蠹父讣付负妇附咐阜驸赴服副蝜赋傅富鲋缚赙固故顾堌崮雇锢痼户护沪戽扈互冱岵怙瓠库裤绔路赂璐露鹭辂暮幕募墓慕怒铺戍树竖怒塑庶数墅漱澍腧素嗉愫诉溯愬兔吐堍唾菟务杌悟误晤雾恶坞鹜骛戊寤婺焐伫苎助住纻僇贮杼注驻柱炷著蛀铸翥箸

派入去声的入声字:

不亍畜矗触斶黜俶绌諔怵搐滀黜促簇蔟蹙蹴卒猝复腹蝮覆缚馥鳆笏梏喾酷六(又尤韵去入)陆录菉鹿渌绿琭禄碌睩蓼僇辘漉麓戮簏箓醁木目沐苜牧睦幕穆霂瀑曝入蓐缛褥溽沐怵术束述夙肃速宿骕粟谡蔌鹔觫缩簌物勿兀杌筑祝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古仄声(入声),今平声的字

 

一麻 a,ia,ua

派入阴平的入声字:阿(又波韵阴平)八捌擦插锸耷哒嗒鎝褡发(又去声入)夹嘎刮括栝鸹拉邋抹掐袷葜撒杀刹铩煞(又去声入)刷趿塌溻禢踏挖呷瞎鸭压押扎匝咂拶吒哳浃聒撒答

派入阳平的入声字:拔茇菝跋魃察檫达鞑沓怛妲笪靼答跶乏伐茷垡砝阀罚嘎滑划猾夹浃郏荚铗蛱恝戛颊旯拉匣狎挟柙侠峡狭硖辖黠杂砸扎札轧炸闸铡喋(又读dié)剳

二波 o, e,uo

派入阴平的入声字:拨鱿趵钵般嶓饽剥逴踔戳撮咄剟掇裰郭崞聒蝈豁劐擢捋泊泼钹说缩托侘脱喔拙捉苛桌倬涿焯作嘬鸽割搁喝磕瞌榼

派入阳平的入声字:孛荸伯驳帛瓝泊柏勃钹铂毫舶博鹁浡渤搏箔魄(又去声)膊踣薄(又去声)馞欂襮礴夺度(又姑韵去)铎踱怫佛掇咄裰剟国掴帼漍腘虢馘活橐灼彴茁踔卓斫浊酌浞诼着凿啄琢(又音zúo)椓缴蠋擢濯镯躅勺昨作笮阁葛(又上声入)蛤颌合涸盒膜拙棁捽貉曷盍阖壳德得额阁葛蛤盒合涸阖貉曷盍鹖则晢蜇革格鬲隔嗝槅膈滆塥鎘骼纥劾阂核翮壳咳颏舌则责择咋泽啧帻舴箦赜折(又音shé)哲辄蛰谪摺磔辙翟宅

三皆 ie,ǖe,

派入阴平的入声字:瘪憋鳖跌节疖结接秸揭噘撅捏撇瞥切缺阙贴怗贴帖楔歇蝎削薛噎曰约

派入阳平的入声字:别蹩迭垤昳絰瓞谍堞耋揲喋牒叠碟蝶艓蹀孑节讦劫劼杰诘拮洁结桔桀捷偈玦觉绝倔桷掘崛脚觖厥劂谲獗蕨橛噱爵蹶矍嚼爝攫钁协胁挟絜颉撷勰襭穴学噱(又音jié)

四开 ai,uai

派入阴平的入声字:拍摘拆塞

派入阳平的入声字:白宅翟(又齐韵入)

六豪 ao,iao

派入阴平的入声字:剥削

七尤 ou,iu(iou)

派入阴平的入声字:

派入阳平的入声字:妯轴(又姑韵阳平入)

十二齐 i,er,ǖ

派入阴平的入声字:逼嘀滴圾芨唧积击缉激迹唧襀劈噼霹七柒戚缉喴漆剔踢夕吸汐昔析矽穸息悉蜥晰淅惜翕蜤锡晰熄噏膝螅歙螅腊窸蟋一壹揖曲屈掬鞠鋦离蛐欻

派入阳平的入声字:荸鼻迪的荻敌涤微嫡翟(又开韵阳平入)镝及伋吉岌汲级极即诘亟革芨急疾棘殛蕺集蒺楫辑嵴踖瘠藉籍脊习席觋袭媳嶍隰檄熄锡局桔菊焗跼橘曲(又上声入)

十三支 (-i)零韵母

派入阴平的入声字:吃失虱湿只织

派入阳平的入声字:拾十石(又寒韵去声)实识食蚀浉执直侄值职植殖絷跍摭踯

十四姑  u

派入阴平的入声字:出督忽惚唿淴哭窟仆扑噗叔菽淑窣突秃葖屋

派入阳平的入声字:醭毒独读渎椟牍默犊髑弗佛艴茀幅袱刜拂彿氟绋茀怫芾伏洑茯绂祓服菔匐福蝠辐幞襆囫斛觳鹘醭璞濮孰赎塾熟秫俗竹术(zhu)竺逐烛舳瘃躅足卒崒族

 

A.写格律诗必备的《平水韵》

平 水 韵

上平

一东:东同童僮铜桐峒筒瞳中衷忠盅虫冲终忡崇嵩[崧]菘戎绒弓躬宫穹融雄熊穷冯风枫疯丰充隆窿空公功工攻蒙蒙朦瞢笼胧栊咙聋珑砻泷蓬篷洪荭红虹鸿丛翁嗡匆葱聪骢通棕烘崆

 二冬:冬咚彤农侬宗淙锺钟龙茏舂松淞冲容榕蓉溶庸佣慵封胸凶匈汹雍邕痈浓脓重从逢缝峰锋丰蜂烽葑纵[纵横]踪茸蛩邛筇跫供蚣喁

 三江:江缸窗邦降[降伏]双泷庞撞豇扛杠腔梆桩幢蛩

四支:支枝肢移为垂吹陂碑奇宜仪皮儿离施知驰池规危夷师姿迟龟眉悲之芝时诗棋旗辞词期祠基疑姬丝司葵医帷思滋持随痴维卮麋螭麾墀弥慈遗肌脂雌披嬉尸狸炊湄篱兹差疲茨卑亏蕤骑歧岐谁斯澌私窥熙欺疵赀羁彝髭颐资糜饥衰锥姨夔祗涯伊追蓍缁萁箕椎罴篪萎匙脾坻嶷治骊綦怡尼漪牺饴而鸱推陲魑锤缡璃羸帔蘼芪畸羲曦欹猗崎崖筛狮蛳绥虽粢瓷嫠痍惟唯机耆逵岿丕毗枇貔楣霉辎蚩嗤媸飔埘莳鲥鹚笞漓贻禧噫其琪祺麒栀鹂累踟琵祁骐訾咨睢馗胝鳍蛇陴淇丽厮氏僖嘻琦怩熹孜罹磁痿隋逶郦嵋椅 

五微:微薇晖辉徽挥韦围帏违闱霏菲妃飞非扉肥威祈畿机几讥玑稀希衣依归饥矶欷诽绯晞葳巍沂圻颀

六鱼:鱼渔初书舒居裾琚车渠蕖余予誉舆胥狙锄疏蔬梳虚嘘墟徐猪闾庐驴诸储除滁蜍如畲淤妤苴菹沮徂龉茹榈於祛蘧疽蛆醵纾樗躇欤据 

七虞:虞愚娱隅无芜巫于衢癯瞿氍儒襦濡须需朱珠株诛朱铢蛛殊俞瑜榆愉逾渝窬谀腴区躯驱岖趋扶符凫芙雏敷麸夫肤纡输枢厨俱驹模谟摹蒲逋胡湖瑚乎壶狐弧孤辜姑觚菰徒途涂荼图屠奴吾梧吴租卢鲈炉芦颅垆蚨孥帑苏酥乌污枯粗都茱侏姝禺拘嵎蹰桴俘臾萸吁滹瓠糊醐呼沽酤泸舻轳鸬驽匍葡铺菟诬呜迂盂竽趺毋孺酴鸪骷刳蛄晡蒱葫呱蝴劬殂猢郛孚

 八齐:齐黎犁梨妻萋凄堤低题提蹄啼鸡稽兮倪霓西栖犀嘶撕梯鼙赍迷泥溪蹊圭闺携畦嵇跻奚脐醯黧蠡醍鹈奎批砒睽荑篦齑藜猊蜺鲵羝

 九佳:佳街鞋牌柴钗差崖涯偕阶皆谐骸排乖怀淮豺侪埋霾斋槐睚崽楷秸揩挨俳

 上平十灰:灰恢魁隈回徊槐梅枚玫媒煤雷颓崔催摧堆陪杯醅嵬推诙裴培盔偎煨瑰茴追胚徘坯桅傀儡莓开哀埃台苔抬该才材财裁栽哉来莱灾猜孩徕骀胎唉垓挨皑呆腮

 十一真:真因茵辛新薪晨辰臣人仁神亲申身宾滨槟缤邻鳞麟珍瞋尘陈春津秦频苹颦濒银垠筠巾民岷泯[轸韵同]珉贫莼淳醇纯唇伦轮沦抡匀旬巡驯钧均榛莘遵循甄宸纶椿鹑屯呻粼嶙辚磷呻伸绅寅姻荀询峋氤恂嫔彬皴娠闽纫湮肫逡菌臻豳

 十二文:文闻纹蚊云分氛纷芬焚坟群裙君军勤斤筋勋薰曛醺芸耘芹欣氲荤汶汾殷雯贲纭昕熏

 十三元:元原源沅鼋园袁猿垣烦蕃樊喧萱暄冤言轩藩媛援辕番繁翻幡璠鸳鹓蜿湲爰掀燔圈谖魂浑温孙门尊存敦墩炖暾蹲豚村屯囤盆奔论昏痕根恩吞荪扪昆鲲坤仑婚阍髡馄喷狲饨臀跟瘟飧棔

十四寒:韩翰丹单安鞍餐檀坛滩弹残干肝竿阑栏澜兰看刊完桓纨端湍酸团攒官观鸾銮峦冠欢宽盘蟠漫叹邯郸摊玕拦珊狻鼾杆跚姗殚箪瘅谰獾倌棺剜潘拼盘般蹒瘢磐瞒谩馒鳗钻抟邗汗 

十五删:删潸关弯湾还环鬟寰班斑蛮奸攀顽山艰间悭患孱潺擐圜菅般颁鬘疝讪斓娴鹇鳏殷纶

 下平

一先:先前千阡笺天坚肩贤弦烟燕莲怜连田填巅鬈宣年颠牵妍研眠渊涓捐娟边编悬泉迁仙鲜钱煎然延筵毡旃蝉缠廛联篇偏绵全镌穿川缘鸢旋船涎鞭专圆员乾虔愆权拳椽传焉嫣鞯褰搴铅舷跹鹃筌痊诠悛先邅禅婵躔颛燃涟琏便翩骈癫阗钿沿蜒胭芊鳊胼滇佃畋咽湮狷蠲蔫骞膻扇棉拴荃籼砖挛儇璇卷扁单溅犍

二萧:萧箫挑貂刁凋雕迢条髫调蜩枭浇聊辽寥撩寮僚尧宵消霄绡销超朝潮嚣骄娇蕉焦椒饶硝烧遥徭摇谣瑶韶昭招镳瓢苗猫腰桥乔娆妖飘逍潇鸮骁祧鹪鹩缭獠嘹夭幺邀要姚樵谯憔标飚嫖漂剽佻龆苕岧噍哓跷侥了魈峣描钊轺桡铫鹞翘枵侨窑礁

 三肴:肴巢交郊茅嘲钞包胶苞梢姣庖匏坳敲胞抛蛟崤鵁鞘抄蝥咆哮凹淆教跑艄捎爻咬铙茭炮泡鲛刨抓

 四豪:豪劳毫操髦绦刀萄猱褒桃糟旄袍挠蒿涛皋号陶鳌曹遭羔糕高搔毛艘滔骚韬缫膏牢醪逃濠壕饕洮淘叨啕篙熬遨翱嗷臊嗥尻鏖螯獒敖牦漕嘈槽掏唠涝捞痨芼

 五歌:歌多罗河戈阿和波科柯陀娥蛾鹅萝荷何过磨螺禾珂蓑婆坡呵哥轲沱鼍拖驼跎佗颇峨俄摩么娑莎迦疴苛蹉嵯驮箩逻锣哪挪锅诃窠蝌髁倭涡窝讹陂鄱皤魔梭唆骡挼靴瘸搓哦瘥酡

 六麻:麻花霞家茶华沙车牙蛇瓜斜邪芽嘉瑕纱鸦遮叉奢涯巴耶嗟遐加笳赊槎差蟆骅虾葭袈裟砂衙呀琶耙芭杷笆疤爬葩些佘鲨查楂渣爹挝咤拿椰珈跏枷迦痂茄桠丫哑划哗夸胯抓洼呱

 七阳:阳杨扬香乡光昌堂章张王房芳长塘妆常凉霜藏场央泱鸯秧嫱床方浆觞梁娘庄黄仓皇装殇襄骧相湘箱缃创忘芒望尝偿樯枪坊囊郎唐狂强肠康冈苍匡荒遑行妨棠翔良航倡伥羌姜僵缰疆粮穰将墙桑刚祥详洋徉佯粱量羊伤汤鲂樟彰漳璋猖商防筐煌隍凰蝗惶璜廊浪当裆珰沧纲亢吭潢钢丧盲簧忙茫傍汪臧琅当庠裳昂障糖疡锵杭邙赃滂禳攘瓤抢螳踉眶炀阊彭蒋亡殃蔷镶孀搪彷胱磅膀螃

 八庚:庚更羹盲横觥彭亨英烹平枰京惊荆明盟鸣荣莹兵兄卿生甥笙牲擎鲸迎行衡耕萌甍宏闳茎罂莺樱泓橙争筝清情晴精睛菁晶旌盈楹瀛嬴赢营婴缨贞成盛城诚呈程酲声征正轻名令并倾萦琼峥嵘撑粳坑铿撄鹦黥蘅澎膨棚浜坪苹钲伧檠嘤轰铮狰宁狞瞪绷怦璎砰氓鲭侦柽蛏茔赪茕赓黉瞠

 九青:青经泾形陉亭庭廷霆蜓停丁仃馨星腥醒惺俜灵龄玲铃伶零听[径韵同]冥溟铭瓶屏萍荧萤荣扃垧蜻硎苓聆瓴翎娉婷宁暝瞑螟猩钉疔叮厅町泠棂囹羚蛉咛型邢

 十蒸:蒸烝承丞惩澄陵凌绫菱冰膺鹰应蝇绳升缯凭乘胜兴仍兢矜征称登灯僧憎增曾矰层能朋鹏肱薨腾藤恒罾崩滕誊崚嶒姮塍冯症簦瞢凝棱楞

 十一尤:尤邮优尤流旒留骝榴刘由油游猷悠攸牛修羞秋周州洲舟酬雠柔俦畴筹稠丘邱抽瘳遒收鸠搜驺愁休囚求裘仇浮谋牟眸侔矛侯喉猴讴鸥楼陬偷头投钩沟幽纠啾楸蚯踌绸惆勾娄琉疣犹邹兜呦咻貅球蜉蝣辀帱阄瘤硫浏庥湫泅酋瓯啁飕鍪篌抠篝诌骰偻沤蝼髅搂欧彪掊虬揉蹂抔不瓿缪

 十二侵:侵寻浔临林霖针箴斟沈心琴禽擒衾钦吟今襟金音阴岑簪壬任歆森禁祲喑琛涔骎参忱淋妊掺参椹郴芩檎琳蟫愔喑黔嵚

十三覃:覃潭参骖南楠男谙庵含涵函岚蚕探贪耽眈龛堪谈甘三酣柑惭蓝担簪[侵韵同]谭昙坛婪戡颔痰篮褴蚶憨泔聃邯蟫 

十四盐:盐檐廉帘嫌严占髯谦奁纤签瞻蟾炎添兼缣沾尖潜阎镰黏淹钳甜恬拈砭詹蒹歼黔钤佥觇崦渐鹣腌襜阉

 十五咸:咸函缄岩谗衔帆衫杉监凡馋芟搀喃嵌掺巉

上声

一董:董懂动孔总笼拢桶捅蓊蠓汞

 二肿:肿种踵宠垅拥冗重冢捧勇甬踊涌俑蛹恐拱竦悚耸巩怂奉

 三讲:讲港棒蚌项耩

 四纸:纸只咫是靡彼毁委诡髓累技绮觜此泚蕊徙尔弭婢侈弛豕紫旨指视美否痞兕几姊比水轨止徴市喜已纪跪妓蚁鄙晷子仔梓矢雉死履垒癸趾址以已似耜祀史驶耳使里理李起杞圯跂士仕俟始齿矣耻麂枳峙鲤迩氏玺巳滓苡倚匕迤逦旖旎舣蚍秕芷拟你企诔捶屣棰揣豸祉恃

 五尾:尾苇鬼岂卉几伟斐菲匪篚娓悱榧韪炜虺玮虮

 六语:语圉圄吕侣旅杼伫与予渚煮暑鼠汝茹黍杵处贮女许拒炬距所楚础阻俎沮叙绪序屿墅巨去苣举讵溆浒钜醑咀诅苎抒楮

 七麌:麌雨宇舞府鼓虎古股贾估土吐圃庾户树煦诩努辅组乳弩补鲁橹睹腐数簿竖普侮斧聚午伍釜缕部柱矩武五苦取抚浦主杜坞祖愈堵扈父甫禹羽怒腑拊俯罟赌卤姥鹉拄莽栩窭脯妩庑否麈褛篓偻酤牡谱怙肚踽虏孥诂瞽羖祜沪雇仵缶母某亩蛊琥

 八荠:荠礼体米启陛洗邸底抵弟坻柢涕悌济澧醴诋眯娣棨递昵睨蠡

 九蟹:蟹解洒楷拐矮摆买骇

 十贿:贿悔罪馁每块汇猥璀磊蕾傀儡腿海改采彩在宰醢铠恺待殆怠乃载凯闿倍蓓迨亥

 十一轸:轸敏允引尹尽忍准隼笋盾闵悯菌蚓牝殒紧蠢陨哂诊疹赈肾蜃膑黾泯窘吮缜

 十二吻:吻粉蕴愤隐谨近忿抆刎揾槿瑾恽韫

 十三阮:阮远晚苑返反饭偃蹇琬沅宛婉畹菀蜿绻巘挽堰混棍阃悃捆衮滚鲧稳本畚笨损忖囤遁很沌恳垦龈

 十四旱:旱暖管琯满短馆缓盥碗懒伞伴卵散伴诞罕瀚断侃算款但坦袒纂缎拌懑谰莞

 十五潸:潸眼简版板阪盏产限绾柬拣撰馔赧皖汕铲羼见楝栈

 十六铣:铣善遣浅典转衍犬选冕辇免展茧辨篆勉剪卷显饯践喘藓软蹇演兖件腆跣缅缱鲜殄扁匾蚬岘畎燹隽键变泫癣阐颤膳鳝舛娩辗邅脔辫捻

十七筱:筱小表鸟了晓少扰绕绍杪沼眇矫皎杳窈窕袅挑掉肇缥缈渺淼茑赵兆缴缭夭悄舀侥蓼娆硗剿晁藐秒殍了 

十八巧:巧饱卯狡爪鲍挠搅绞拗咬炒吵佼姣昴茆獠

 十九皓:皓宝藻早枣老好道稻造脑恼岛倒祷捣抱讨考燥扫嫂保鸨稿草昊浩镐杲缟槁堡皂瑙媪燠袄懊葆褓芼澡套涝蚤拷栲

二十哿:哿火舸亸舵我拖娜荷可左果裹朵锁琐堕惰妥坐裸跛颇夥颗祸桠婀逻卵那坷爹簸叵垛哆硪么峨 

二一马:马下者野雅瓦寡社写泻夏也把厦惹冶贾假且玛姐舍喏赭洒嘏剐打耍那

 二二养:养痒象像橡仰朗桨奖蒋敞氅厂枉往颡强惘两曩丈杖仗响掌党想鲞榜爽广享向飨幌莽纺长网荡上壤赏仿罔谠倘魍魉谎蟒漭嗓盎恍脏吭沆慷襁镪抢肮犷

 二三梗:梗影景井岭领境警请饼永骋逞颖颍顷整静省幸颈郢猛丙炳杏秉耿矿冷靖哽绠荇艋蜢儆悻婧阱皿狰靓惺打瘿并犷眚憬鲠

 二四迥:迥炯茗挺艇梃醒酩酊并等鼎顶肯拯謦刭溟

二五有:有酒首口母妇後柳友斗狗久负厚手叟守否右受牖偶走阜九后咎薮吼帚垢舅纽藕朽臼肘韭亩剖诱牡缶酉苟丑糗扣叩某莠寿绶玖授蹂揉溲纣钮扭呕殴纠耦掊瓿拇姆擞绺抖陡蚪篓黝赳取麌 

二六寝:寝饮锦品枕审甚廪衽稔凛懔沈朕荏婶沈葚禀噤谂怎恁饪覃

 二七感:感览揽胆澹啖坎惨敢颔[覃韵同]撼毯糁湛菡萏罱椠喊嵌橄榄

 二八俭:俭焰敛险检脸染掩点簟贬冉苒陕谄俨闪剡忝琰奄歉芡崭堑渐罨捡弇崦玷

 二九豏:豏槛范减舰犯湛巉斩黯范

去声

一送:送梦凤洞众瓮贡弄冻痛栋恸仲中粽讽空控哄赣

 二宋:宋用颂诵统纵讼种综俸供从缝重共

 三绛:绛降巷撞戆

 四寘:寘置事地意志思泪吏赐自字义利器位戏至次累伪寺瑞智记异致备肆翠骑使试类弃饵媚鼻易辔坠醉议翅避笥帜炽粹莳谊帅厕寄睡忌贰萃穗二臂嗣吹遂恣四骥季刺驷寐魅积被懿觊冀愧匮恚馈蒉篑柜暨庇豉莉腻秘比鸷毖啻示嗜饲伺遗薏祟值惴屣眦詈企渍譬跛挚燧隧悴尿稚雉莅悸肄泌识侍踬为

 五未:未味气贵费沸尉畏慰蔚魏纬胃汇谓渭卉讳毅既衣蜚溉翡诽

 六御:御处去虑誉署据驭曙助絮著箸豫恕与遽疏庶预语踞倨蓣淤锯觑狙翥薯

 七遇:遇路辂赂露鹭树度渡赋布步固素具务雾鹜数怒附兔故顾句墓慕暮募注住注驻炷祚裕误悟寤戍库护屦诉妒惧趣娶铸绔傅付谕喻妪芋捕哺互孺寓赴冱吐污恶晤煦酤讣仆赙驸婺锢蛀飓怖铺塑愫蠹溯镀璐雇瓠迕妇负阜副富醋措

八霁:霁制计势世丽岁济第艺惠慧币弟滞际涕厉契敝弊毙帝蔽髻锐戾裔袂系祭卫隶闭逝缀翳替细桂税婿例誓筮蕙诣砺励瘗噬继脆睿毳曳蒂睇妻

递逮蓟蚋薜荔唳捩粝泥

媲嬖彗睥睨剂嚏谛缔剃屉悌俪锲贳掣羿棣蟪剃娣说赘憩鳜彘呓谜挤

 九泰:泰太带外盖大濑赖籁蔡害蔼艾丐奈柰汰癞霭会旆最贝沛霈绘脍荟狈侩桧蜕酹外兑

 十卦:卦挂画懈廨邂隘卖派债怪坏诫戒界介芥械薤拜快迈败稗晒瀣湃寨疥届蒯篑蒉喟聩块惫

 十一队:队内辈佩退碎背秽对废悔诲晦昧配妹喙溃吠肺耒块碓刈悖焙淬敦塞爱代载[载运]态菜碍戴贷黛概岱溉慨耐在鼐玳再袋逮埭赉赛忾暧咳嗳睐

 十二震:震信印进润阵镇刃顺慎鬓晋骏闰峻衅振俊舜赆吝烬讯仞迅汛趁衬仅觐蔺浚赈[轸韵同]龀认殡摈缙躏廑谆瞬韧浚殉馑

 十三问:问闻运晕韵训粪忿酝郡分紊愠近抆拼奋郓捃靳

 十四愿:愿怨万饭献健建宪劝蔓券远侃键贩畈曼挽瑗媛圈论恨寸困顿遁钝闷逊嫩溷诨巽褪喷艮揾

 十五翰:翰瀚岸汉难断乱叹观干散旦算玩烂贯半案按炭汗赞漫冠灌爨窜幔粲灿璨换焕唤涣悍弹惮段看判叛绊鹳伴畔锻腕惋馆旰捍疸但罐盥婉缎缦侃蒜钻谰

 十六谏:谏雁患涧间宦晏慢盼篆栈惯串绽幻瓣苋办谩讪铲绾孪篡裥扮

 十七霰;霰殿面县变箭战扇煽膳传见砚院练链燕宴贱馔荐绢彦掾便眷倦羡奠遍恋啭眩钏倩卞汴片禅谴溅饯善转卷甸电咽茜单念眄淀靛佃钿镟漩拣缮现狷炫绚绽线煎选旋颤擅缘撰唁谚媛忭弁援研

十八啸:啸笑照庙窍妙诏召邵要曜耀调钓吊叫眺少诮料疗潦掉峤徼跳嘹漂镣廖尿肖鞘悄峭哨俏醮燎鹩鹞轿骠票铫 

十九效;效教貌校孝闹豹罩棹觉较窖爆炮泡刨稍钞拗敲淖

 二十号:号帽报导操盗噪灶奥告诰到蹈傲暴好劳躁造冒悼倒燥犒靠懊瑁燠耄糙套纛潦耗

二一个;个贺佐大饿过座和挫课唾播破卧货簸轲驮髁磋作做剁磨懦糯缚锉挼些 

二二祃:祃驾夜下谢榭罢夏霸暇灞嫁赦籍假蔗化舍价射骂稼架诈亚麝怕借卸帕坝靶鹧贳炙嗄乍咤诧侘罅吓娅哑讶迓华桦话胯跨衩柘

 二三漾:漾上望相将状帐唱让浪酿旷壮放向忘仗畅量葬匠障瘴谤尚涨饷样藏舫访贶嶂当抗桁妄怆宕怅创酱况亮傍丧恙谅胀鬯脏吭砀伉圹纩桄挡旺炕亢阆防

 二四敬:敬命正令证性政镜盛行圣咏姓庆映病柄劲竞靓净竟孟诤更并聘硬炳泳迸横摒阱檠迎郑獍

 二五径:径定听胜罄磬应赠乘佞邓证秤称莹孕兴剩凭迳甑宁胫暝钉订饤锭謦泞瞪蹭蹬亘镫滢凳磴泾

 二六宥:宥候就售寿秀绣宿奏兽漏富陋狩昼寇茂旧胄宙袖岫柚覆复救厩臭佑右囿豆饾窦瘦漱咒究疚谬皱逅嗅遘溜镂逗透骤又侑幼读堠仆副锈鹫绉咮灸籀酎诟蔻僦构扣购彀戊懋贸袤嗽凑鼬甃沤

 二七沁:沁饮禁任荫浸谮谶枕噤甚鸩赁喑渗窨妊

 二八勘:勘暗滥啖担憾暂三绀憨澹瞰淡缆

 二九艳:艳剑念验堑赡店占敛厌焰垫欠僭酽潋滟俺砭坫

 三十陷:陷鉴泛梵忏赚蘸嵌站馅

 一屋:屋木竹目服福禄谷熟肉族鹿漉腹菊陆轴逐苜蓿宿牧伏夙读犊渎牍椟黩毂复粥肃碌骕鬻育六缩哭幅斛戮仆畜蓄叔淑倏独卜馥沐速祝麓辘镞蹙筑穆睦秃縠覆辐瀑郁舳掬踘蹴跼茯袱鵩鹆髑槲扑匐簌蔟煜复蝠菔孰塾矗竺曝鞠嗾谡簏国副

 二沃:沃俗玉足曲粟烛属录辱狱绿毒局欲束鹄蜀促触续浴酷躅褥旭欲笃督赎渌纛碡北瞩嘱勖溽缛梏

 三觉:觉角桷榷岳乐捉朔数卓啄琢剥驳雹璞朴壳确浊擢濯渥幄握学龌龊槊搦镯喔邈荦

入声

质日笔出室实疾术一乙壹吉秩率律逸佚失漆栗毕恤密蜜桔溢瑟膝匹述黜弼跸七叱卒[终也]虱悉戌嫉帅蒺侄踬怵蟋筚篥必泌荜秫栉唧帙溧谧昵轶聿诘耋垤捽茁觱鹬窒苾

 五物:物佛拂屈郁乞掘吃讫绂弗勿迄不怫绋沸茀厥倔黻崛尉蔚契屹熨绂

 六月:月骨发阙越谒没伐罚卒竭窟笏钺歇突忽袜曰阀筏鹘厥蹶蕨殁橛掘核蝎勃渤悖[队韵同]孛揭碣粤樾鳜脖饽鹁捽猝惚兀讷羯凸咄矻

 七曷:曷达末阔钵脱夺褐割沫拔葛闼渴拨豁括抹遏挞跋撮泼秣掇聒獭[黠韵同]刺喝磕蘖瘌袜活鸹斡怛钹捋

 八黠:黠拔[拔擢]八察杀刹轧戛瞎刮刷滑辖铩猾捌叭札扎帕茁鹘揠萨捺

 九屑:屑节雪绝列烈结穴说血舌洁别缺裂热决铁灭折拙切悦辙诀泄锲咽轶噎彻澈哲鳖设啮劣玦截窃孽浙孑桔颉拮撷揭褐缬碣挈抉亵薛拽爇冽瞥迭跌阅餮耋垤捏页阕觖谲鴂撇蹩篾楔惙辍啜缀撤绁杰桀涅霓蜺批

 十药:药薄恶作乐落阁鹤爵弱约脚雀幕洛壑索郭错跃若酌托削铎凿箔鹊诺萼度橐钥龠瀹着著虐掠获泊搏藿嚼勺谑廓绰霍镬莫箨缚貉各略骆寞膜鄂博昨柝格拓轹铄烁灼疟蒻箬芍躇却噱矍攫醵踱魄酪络烙珞膊粕簿柞漠摸酢怍涸郝垩谔鳄噩锷颚缴扩椁陌

 十一陌:陌石客白泽伯迹宅席策册碧籍格役帛戟璧驿麦额柏魄积脉夕液尺隙逆画百辟赤易革脊翮屐获适索厄隔益窄核舄掷责坼惜癖僻掖腋释译峄择摘弈奕迫疫昔赫瘠谪亦硕貊跖鹡碛蹐只炙踯斥穸鬲骼舶珀吓磔拆喀蚱舴剧檗擘栅啧帻箦扼划蜴辟帼蝈刺嵴汐藉螫蓦摭襞虢哑绎射

 十二锡:锡壁历枥击绩绩笛敌滴镝檄激寂觌溺觅狄荻幂戚鹢涤的吃沥雳霹惕剔砾翟籴倜析晰淅蜥劈甓嫡轹栎阋菂踢迪皙裼逖蜺阒汨

十三职:职国德食蚀色力翼墨极殛息熄直值得北黑侧贼饰刻则塞式轼域蜮殖植敕亟棘惑忒默织匿慝亿忆臆薏特勒肋幅仄昃稷识逼克即唧弋拭陟恻测翊洫啬穑鲫抑或 

十四缉:缉辑戢立集邑急入泣湿习给十拾袭及级涩楫粒汁蛰执笠隰汲吸絷挹浥悒岌熠葺什芨廿揖煜歙笈圾褶翕

 十五合:合塔答纳榻閤杂腊匝阖蛤衲沓鸽踏拓拉盍塌咂盒卅搭褡飒磕榼遢蹋蜡溘邋趿

 十六叶:叶帖贴牒接猎妾蝶叠箧惬涉鬣捷颊楫聂摄慑镊蹑协侠荚挟铗浃睫厌靥蹀躞燮摺辄婕谍堞霎嗫喋碟鲽捻晔躐笈

 十七洽:洽狭峡法甲业邺匣压鸭乏怯劫胁插锸押狎夹恰蛱硖掐剳袷眨胛呷歃闸霎