J.用普通话创作的辅助资料《新声对韵》

新声对韵

 

一(yī)啊(ā)韵(yùn)a·ia·ua

 

冬(dōng)对(duì)夏(xià);雁(yàn)对(duì)鸭(yā)。落(luò)日(rì)对(duì)流(liú)霞(xiá)。廉(lián)洁(jié)对(duì)腐(fǔ)化(huà);乖(guāi)巧(qiǎo)对(duì)狡(jiǎo)猾(huá)。学(xué)枪法(qiāngfǎ);练(liàn)刺杀(cìshā)。海(hǎi)角(jiǎo)对(duì)天(tiān)涯(yá)。春(chūn)潮(cháo)催(cuī)战(zhàn)马(mǎ);冬(dōng)雪(xuě)傲(ào)梅(méi)花(huā)。玉(yù)树(shù)琼(qióng)楼(lóu)悬(xuán)壁(bì)画(huà);晴(qíng)空(kōng)碧(bì)野(yě)衬(chèn)农(nóng)家(jiā)。饮(yǐn)酒(jiǔ)喝(hē)茶(chá),交(jiāo)友(yǒu)人(rén)间(jiān)防(fáng)骗(piàn)诈(zhà);识(shí)真(zhēn)辨(biàn)假(jiǎ),淘(táo)金(jīn)水(shuǐ)底(dǐ)去(qù)泥(ní)沙(shā)。

 

多(duō)对(duì)寡(guǎ);减(jiǎn)对(duì)加(jiā)。奖(jiǎng)赏(shǎng)对(duì)惩(chéng)罚(fá)。通(tōng)关(guān)对(duì)设(shè)卡(qiǎ);绝(jué)壁(bì)对(duì)悬(xuán)崖(yá)。怜(lián)聋(lóng)哑(yǎ);敬(jìng)爸(bà)妈(mā)。红(hóng)蕊(ruǐ)对(duì)绿(lǜ)芽(yá)。灌(guàn)田(tián)须(xū)筑(zhù)坝(bà);点(diǎn)豆(dòu)带(dài)栽(zāi)瓜(guā)。菊(jú)遭(zāo)霜(shuāng)冻(dòng)尤(yóu)潇(xiāo)洒(sǎ);荷(hé)遇(yù)雨(yǔ)击(jī)更(gèng)奋(fèn)发(fā)。父(fù)爱(ài)堪(kān)夸(kuā),逗(dòu)子(zǐ)亏(kuī)他(tā)常(cháng)作(zuò)马(mǎ);母(mǔ)恩(ēn)无(wú)价(jià),倚(yǐ)门(mén)盼(pàn)我(wǒ)早(zǎo)归(guī)家(jiā)。

 

二(èr)鹅(é)韵(yùn)e·o·uo

 

强(qiáng)对(duì)弱(ruò);少(shǎo)对(duì)多(duō)。姻(yīn)弟(dì)对(duì)表(biǎo)哥(gē)。善(shàn)良(liáng)对(duì)凶(xiōng)恶(è);呆(dāi)板(bǎn)对(duì)灵(líng)活(huó)。迎(yíng)贵(guì)客(kè);娶(qǔ)娇(jiāo)娥(é)。豪(háo)饮(yǐn)对(duì)浅(qiǎn)酌(zhuó)。园(yuán)中(zhōng)花(huā)万(wàn)朵(duǒ);林(lín)里(lǐ)树(shù)千(qiān)棵(kē)。山(shān)上(shàng)攀(pān)枝(zhī)摘(zhāi)野(yě)果(guǒ);水(shuǐ)中(zhōng)拨(bō)叶(yè)赏(shǎng)娇(jiāo)荷(hé)。爱(ài)我(wǒ)中(zhōng)国(guó),豺(chái)狼(láng)岂(qǐ)许(xǔ)庭(tíng)前(qián)过(guò);论(lùn)人(rén)差(chā)错(cuò),言(yán)语(yǔ)不(bù)宜(yí)背(bèi)后(hòu)说(shuō)。

 

凉(liáng)对(duì)热(rè);浪(làng)对(duì)波(bō)。日月(rìyuè)对(duì)山河(shānhé)。徐(xú)行(xíng)对(duì)静(jìng)坐(zuò);进取(jìnqǔ)对(duì)拼搏(pīnbó)。途(tú)坎坷(kǎnkě),事(shì)曲折(qūzhé)。地利(dìlì)对(duì)人和(rénhé)。大海(dàhǎi)呈(chéng)蓝色(lánsè);高山(gāoshān)尽(jìn)绿(lǜ)坡(pō)。尧(yáo)天(tiān)瑞雪(ruìxuě)纷纷(fēnfēn)落(luò);舜(shùn)日(rì)农村(nóngcūn)处处(chùchù)歌(gē)。执(zhí)政(zhèng)兴(xīng)国(guó),大患(dàhuàn)小(xiǎo)忧(yōu)休(xiū)困(kùn)惑(huò);为(wéi)民(mín)掌(zhǎng)舵(duò),惊(jīng)涛(tāo)骇(hài)浪(làng)要(yào)沉(chén)着(zhuó)。

 

 

三(sān)耶(yē)韵(yùn)ie·üe

读(dú)对(duì)写(xiě);练(liàn)对(duì)学(xué)。爱护(àihù)对(duì)体贴(tǐtiē)。悲哀(bēiāi)对(duì)喜悦(xǐyuè);完整(wánzhěng)对(duì)残缺(cánquē)。檐(yán)下(xià)雀(què);草(cǎo)中(zhōng)蝶(dié)。搭档(dādàng)对(duì)配角(pèijué)。创业(chuàngyè)休(xiū)松懈(sōngxiè);守成(shǒuchéng)当(dāng)警觉(jǐngjué)。英雄(yīngxióng)战场(zhànchǎng)流(liú)鲜血(xiānxuè);勇士(yǒngshì)边防(biānfáng)入(rù)虎穴(hǔxué)。扶正(fúzhèng)祛(qū)邪(xié),妖魔鬼怪(yāomóguǐguài)全(quán)消灭(xiāomiè);扬(yáng)优(yōu)除(chú)劣(liè),黄(huáng)赌(dǔ)毒(dú)邪(xié)尽(jìn)拒(jù)绝(jué)。

 

陶(táo)对(duì)冶(yě);断(duàn)对接(duìjiē)。引诱(yǐnyòu)对(duì)威胁(wēixié)。三(sān)山(shān)对(duì)五岳(wǔyuè);特务(tèwù)对(duì)间谍(jiàndié)。玲珑(línglóng)榭(xiè);熙攘(xīrǎng)街(jiē)。清正(qīngzhèng)对(duì)奸邪(jiānxié)。深(shēn)眸(móu)加(jiā)浅(qiǎn)靥(yè);正视(zhèngshì)转(zhuǎn)斜(xié)瞥(piē)。尽力(jìnlì)倾心(qīngxīn)兴(xìng)伟业(wěiyè);奉公(fènggōng)克己(kèjǐ)保(bǎo)廉洁(liánjié)。誓(shì)做(zuò)贤(xián)杰(jié),眼(yǎn)亮(liàng)心(xīn)明(míng)如(rú)日(rì)月(yuè);莫(mò)当(dāng)霸(bà)蟹(xiè),路(lù)拦(lán)道(dào)占(zhàn)似(sì)蛇(shé)蝎(xiē)。

 

四、儿化韵(er

皮(pír)儿对(duì)馅(xiàr)儿;袋(dàr)儿对(duì)篮(lár)儿。蒜(suàn)臼(jiùr)儿对(duì)瓷(cí)盘(pár)儿。小(xiǎo)锅(guōr)儿对(duì)大(dà)碗(wǎr)儿;点(diǎn)火(huǒr)儿对(duì)冒(mào)烟(yār)儿。煎(jiān)蛋(dàn)卷(juǎr)儿;切(qiē)猪(zhū)肝(gār)儿。戒(jiè)指(zhir)儿对(duì)项(xiàng)链(liàr)儿。硬(yìng)座(zuò)铺(pū)棉(mián)垫(diàr)儿;软(ruǎn)床罩(chuángzhào)被(bèi)单(dār)儿。幼子(yòuzǐ)需(xū)和(hé)妈(mā)作(zuò)伴(bàr)儿;长(cháng)男(nán)要(yào)与(yǔ)爸(bà)齐(qí)肩(jiār)儿。步(bù)上门(shàngmén)台(tár)儿,听(tīng)唱(chàng)戏(xì)迷(mí)挤(jǐ)剧(jù)院(yuàr)儿;手(shǒu)拿(ná)折(zhé)扇(shàr)儿,观(guān)光(guāng)游(yóu)客(kè)逛(guàng)花(huā)园(yuár)儿。

蚕(cár)儿对(duì)茧(jiǎr)儿;袄(ǎor)儿对(duì)衫(shār)儿。外(wài)院(yuàr)儿对(duì)里(lǐ)间(jiār)儿。铁(tiě)钉(dìr)儿对(duì)木(mù)板(bǎr)儿;鞋(xié)底(dǐr)儿对(duì)针(zhēn)尖(jiār)儿。拿(ná)锅(guō)铲(chǎr)儿;炒(chǎo)蒜(suàn)薹(tár)儿。铁(tiě)蛋(dàr)儿对(duì)泥(ní)丸(wár)儿。轻(qīng)飞(fēi)观(guān)紫(zǐ)燕(yàr)儿;劲(jìn)打(dǎ)看(kàn)球(qiú)员(yuár)儿。要(yào)赚(zhuàn)大钱(dàqián)开(kāi)饭(fàn)馆(guǎr)儿;若(ruò)图(tú)私利(sīlì)是(shì)贪(tān)官(guār)儿。树(shù)立(lì)名(míng)牌(pár)儿,选项(xuǎnxiàng)投资(tóuzī)须(xū)放(fàng)胆(dǎr)儿;充(chōng)当(dāng)模(mó)特(tèr)儿,害羞(hàixiū)怕(pà)苦(kǔ)莫(mò)沾(zhān)边(biār)儿。

五(wǔ)支(zhī)资(zī)-i前(qián))·-i后(hòu))】

 

非(fēi)对(duì)是(shì);速(sù)对(duì)迟(chí)。丑态(chǒutài)对(duì)芳姿(fāngzī)。幼(yòu)儿(ér)对(duì)长(zhǎng)子(zǐ);芍药(sháoyào)对(duì)灵芝(língzhī)。新(xīn)教室(jiàoshì);好(hǎo)师资(shīzī)。兄弟(xiōngdì)对(duì)子侄(zǐzhí)。抖(dǒu)开(kāi)凌(líng)宇(yǔ)翅(chì);扎(zhā)稳(wěn)奠基石(diànjīshí)。几(jǐ)个(gè)早(zǎo)莺(yīng)花(huā)际(jì)逝(shì);一群(yìqún)骏马(jùnmǎ)漠(mò)中(zhōng)驰(chí)。春雨(chūnyǔ)如(rú)丝(sī),竹(zhú)得(dé)滋(zī)润(rùn)增(zēng)萌(méng)志(zhì);寒(hán)风(fēng)似(sì)刺(cì),梅(méi)抗(kàng)袭(xí)击(jī)竟(jìng)吐(tǔ)枝(zhī)。

 

集(jí)对(duì)市(shì);虎(hǔ)对(duì)狮(shī)。穿戴(chuāndài)对(duì)饮食(yǐnshí)。光荣(guāngróng)对(duì)羞耻(xiūchǐ);虚伪(xūwěi)对(duì)诚实(chéngshí)。读(dú)唐(táng)史(shǐ);写(xiě)宋词(sòngcí)。开朗(kāilǎng)对(duì)固执(gùzhí)。华夏(huáxià)文明史(wénmíngshǐ);炎黄(yánhuáng)振奋(zhènfèn)诗(shī)。千(qiān)村(cūn)热闹(rènao)民(mín)丰(fēng)日(rì);万众(wànzhòng)欢腾(huānténg)国(guó)泰(tài)时(shí)。重(zhòng)教(jiào)尊师(zūnshī),导弹(dǎodàn)升空(shēngkōng)凭(píng)睿智(ruìzhì);爱(ài)才(cái)励(lì)志(zhì),飞(fēi)船(chuán)探(tàn)月(yuè)赖(lài)知(zhī)识(shi)。

 

 

 

六(liù)衣(yī)韵(yùn)i·ü)

 

粗(cū)对(duì)细(xì);帽(mào)对(duì)衣(yī)。俭朴(jiǎnpǔ)对(duì)奢靡(shēmí)。投(tóu)桃(táo)对(duì)报(bào)李(lǐ);来日(láirì)对(duì)往昔(wǎngxī)。风(fēng)凄厉(qīlì);水(shuǐ)湍急(tuānjí)。肝胆(gāndǎn)对(duì)心(xīn)脾(pí)。大雾(dàwù)连(lián)天际(tiānjì);顽石(wánshí)固(gù)地基(dìjī)。紫(zǐ)燕(yàn)喉(hóu)甜(tián)如(rú)唱戏(chàngxì);黄莺(huángyīng)声(shēng)脆(cuì)似(sì)吹(chuī)笛(dí)。愚昧(yúmèi)夫妻(fūqī),只(zhǐ)知(zhī)寺(sì)庙(miào)寻(xún)仙(xiān)迹(jì);勤(qín)劳(láo)门(mén)第(dì),又(yòu)见(jiàn)田(tián)园(yuán)灌(guàn)菜(cài)畦(qí)。

 

难(nán)对易(duìyì);险(xiǎn)对(duì)夷(yí)。申报(shēnbào)对(duì)审批(shěnpī)。松弛(sōngchí)对(duì)警惕(jǐngtì);彩(cǎi)凤(fèng)对(duì)雄鸡(xióngjī)。歌(gē)豪气(háoqì),贬(biǎn)婢(bì)膝(xī)。拘捕(jūbǔ)对(duì)通缉(tōngjī)。迎来(yínglái)新世纪(xīnshìjì);出现(chūxiàn)好(hǎo)商机(shāngjī)。水(shuǐ)光(guāng)潋滟(liànyàn)波(bō)尤(yóu)碧(bì);山色(shānsè)空(kōng)濛(méng)雨(yǔ)亦(yì)奇(qí)。人(rén)遇(yù)荒(huāng)饥(jī),粗茶淡饭(cūchádànfàn)犹(yóu)惊喜(jīngxǐ);境(jìng)逢(féng)富(fù)贵(guì),美(měi)味(wèi)佳(jiā)肴(yáo)不(bú)罕(hǎn)稀(xī)。

 

 

七(qī)乌(wū)韵(yùn)u

 

出(chū)对(duì)入(rù);雅(yǎ)对(duì)俗(sú)。幼稚(yòuzhì)对(duì)成熟(chéngshú)。喧(xuān)宾(bīn)对(duì)夺(duó)主(zhǔ);深入(shēnrù)对(duì)浅(qiǎn)出(chū)。珊瑚(shānhú)柱(zhù);玛瑙(mǎnǎo)珠(zhū)。直线(zhíxiàn)对(duì)圆弧(yuánhú)。勤(qín)劳(láo)奔(bēn)富(fù)路(lù);懒惰(lǎnduò)入(rù)穷途(qióngtú)。前(qián)事(shì)无(wú)成(chéng)须(xū)醒(xǐng)悟(wù);人(rén)生(shēng)有(yǒu)限(xiàn)莫(mò)踌(chóu)躇(chú)。风(fēng)暖(nuǎn)轻(qīng)拂(fú),吹(chuī)开(kāi)桃(táo)李(lǐ)花(huā)千(qiān)树(shù);日(rì)柔(róu)微(wēi)露(lù),照(zhào)亮(liàng)山(shān)河(hé)画(huà)万(wàn)幅(fú)。

 

棉(mián)对(duì)谷(gǔ);祸(huò)对(duì)福(fú)。清楚(qīngchǔ)对(duì)糊涂(hútu)。日(rì)行(háng)对(duì)夜宿(yèsù);希望(xīwàng)对(duì)企图(qǐtú)。捉(zhuō)狡(jiǎo)兔(tù);战(zhàn)妖(yāo)狐(hú)。鳏寡(guānguǎ)对(duì)孤独(gūdú)。雏燕(chúyàn)难(nán)离(lí)母(mǔ);老(lǎo)牛(niú)爱(ài)舔(tiǎn)犊(dú)。治国(zhìguó)依法(yīfǎ)民(mín)拥护(yōnghù);执政(zhízhèng)倡(chàng)廉(lián)众(zhòng)叹服(tànfú)。时弊(shíbì)根除(gēnchú),依(yī)凭(píng)国(guó)法(fǎ)约(yuē)而(ér)束(shù);青(qīng)春(chūn)长(cháng)驻(zhù),注(zhù)重(zhòng)美(měi)德(dé)鼓(gǔ)与(yǔ)呼(hū)。

 

 

 

八(bā)哀(āi)韵(yùn)ai·uai

 

宽(kuān)对(duì)窄(zhǎi);正(zhèng)对(duì)歪(wāi)。武略(wǔluè)对(duì)文才(wéncái)。竞争(jìngzhēng)对(duì)淘汰(táotài):画室(huàshì)对(duì)书斋(shūzhāi)。应(yīng)痛快(tòngkuài);莫(mò)悲哀(bēiāi)。计划(jìhuà)对(duì)安排(ānpái)。是(shì)河(hé)都(dōu)入(rù)海(hǎi);有(yǒu)涝(lào)必(bì)成灾(chéngzāi)。雨(yǔ)打(dǎ)风(fēng)吹(chuī)花(huā)不(bú)败(bài);雪压(xuěyā)霜冻(shuāngdòng)蕾(lěi)常(cháng)开(kāi)。社会(shèhuì)重(zhòng)才(cái),励志(lìzhì)常(cháng)招(zhāo)淑女(shūnǚ)爱(ài);生活(shēnghuó)多彩(duōcǎi),发财(fācái)要(yào)到(dào)特区(tèqū)来(lái)。

 

评(píng)对(duì)改(gǎi);盛(shèng)对(duì)衰(shuāi)。缝纫(féngrèn)对(duì)剪裁(jiǎncái)。桑田(sāngtián)对(duì)沧海(cānghǎi);丹桂(dānguì)对(duì)绿(lǜ)槐(huái)。时(shí)不待(bùdài);事(shì)休(xiū)捱(ái)。封闭(fēngbì)对(duì)启(qǐ)拆(chāi)。春花(chūnhuā)经(jīng)雨(yǔ)败(bài),秋菊(qiūjú)傲霜(àoshuāng)开(kāi)。山(shān)间(jiān)酸枣(suānzǎo)顽童(wántóng)采(cǎi):圃(pǔ)里(lǐ)樱桃(yīngtáo)巧手(qiǎoshǒu)栽(zāi)。明(míng)去(qù)明(míng)来(lái),两袖清风(liǎngxiùqīngfēng)别(bié)打拐(dǎguǎi);公买公卖(gōngmǎigōngmài),一腔(yīqiāng)诚意(chéngyì)尽(jìn)开怀(kāihuái)。

 

 

九(jiǔ)威(wēi)韵(yùn)ui·ei

 

兴(xīng)对(duì)废(fèi):赤(chì)对(duì)黑(hēi)。祸首(huòshǒu)对(duì)罪魁(zuìkuí)。支持(zhīchí)对(duì)反(fǎn)对(duì);济(jì)困(kùn)对(duì)扶(fú)危(wēi)。识(shí)真伪(zhēnwěi);辨(biàn)正(zhèng)邪(xié)。教诲(jiàohuì)对(duì)栽培(zāipéi)。寡欲(guǎyù)心(xīn)如(rú)水(shuǐ);贪赃(tānzāng)貌似(màosì)贼(zéi)。遍野(biànyě)漫(màn)山(shān)含(hán)玉(yù)翠(cuì);大街小巷(dàjiēxiǎoxiàng)尽(jìn)朝晖(zhāohuī)。分辨(fēnbiàn)是非(shìfēi),贪赃枉法(tānzāngwǎngfǎ)流(liú)酸(suān)泪(lèi);识别(shíbié)经纬(jīngwěi),拒(jù)贿(huì)兴(xìng)廉(lián)树(shù)口碑(kǒubēi)。

 

兄(xiōng)对(duì)妹(mèi);瘦(shòu)对(duì)肥(féi)。有用(yǒuyòng)对(duì)无为(wúwéi)。循(xún)规(guī)对(duì)越轨(yuèguǐ);铁甲(tiějiǎ)对(duì)钢盔(gāngkuī)。分(fēn)丑(chǒu)美(měi);计(jì)盈亏(yíngkuī)。常见(chángjiàn)对(duì)久违(jiǔwéi)。海阔凭鱼跃(hǎikuòpíngyúyuè):天高任鸟飞(tiāngāorénniǎofēi)。淅淅(xīxī)春雨(chūnyǔ)如(rú)油(yóu)坠(zhuì);飒飒(sàsà)秋风(qiūfēng)似(sì)剪(jiǎn)推(tuī)。穷(qióng)寇(kòu)不(bù)追(zhuī),功败垂成(gōngbàichuíchéng)难(nán)反悔(fǎnhuǐ);强权(qiángquán)莫(mò)畏(wèi),剑(jiàn)藏(cáng)于(yú)鞘(qiào)自(zì)生(shēng)辉(huī)。

 

 

十(shí)熬(áo)韵(yùn)ao·iao

 

谦(qiān)对(duì)傲(ào);贬(biǎn)对(duì)褒(bāo)。贫困(pínkùn)对(duì)富饶(fùráo)。新词(xīncí)对(duì)老(lǎo)调(diào);浓(nóng)抹(mǒ)对(duì)素描(sùmiáo)。烟(yān)袅袅(niǎoniǎo);雾(wù)飘飘(piāopiāo)。明(míng)岛(dǎo)对(duì)暗礁(ànjiāo)。台(tái)前(qián)观(guān)舞蹈(wǔdǎo);院(yuàn)内(nèi)走(zǒu)高跷(gāoqiāo)。初恋(chūliàn)新娘(xīnniáng)留(liú)玉照(yùzhào);再婚(zàihūn)老(lǎo)妇(fù)亮(liàng)旗袍(qípáo)。锣鼓(luógǔ)频(pín)敲(qiāo),香港(xiānggǎng)还(hái)珠(zhū)国耻(guóchǐ)扫(sǎo);旌(jīng)旗(qí)高(gāo)挑(tiǎo),澳门(àomén)归(guī)璧(bì)庶民(shùmín)骄(jiāo)。

 

花(huā)对(duì)鸟(niǎo);蕊(ruǐ)对(duì)苞(bāo)。橄(gǎn)榄(lǎn)对(duì)葡(pú)萄(tao)。甘(gān)饴(yí)对(duì)苦(kǔ)药(yào);黑狗(hēigǒu)对白(duìbái)猫(māo)。烟(yān)袅袅(niǎoniǎo);路(lù)迢迢(tiáotiáo)。地(dì)广(guǎng)对(duì)天(tiān)高(gāo)。三(sān)江波淼(jiāngbōmiǎo)淼(miǎo);四(sì)海浪(hǎilàng)滔滔(tāotāo)。花圃(huāpǔ)无(wú)花(huā)人(rén)少(shǎo)到(dào);景区(jǐngqū)有(yǒu)景(jǐng)众(zhòng)多(duō)瞧(qiáo)。贾(jiǎ)傅(fù)无(wú)聊(liáo),湘(xiāng)水(shuǐ)凄(qī)凉(liáng)吟(yín)鵩(fú)鸟(niǎo);屈(qū)原(yuán)桀(jié)骜(ào),江(jiāng)潭(tán)憔(qiáo)悴(cuì)著(zhù)离(lí)骚(sāo)。

 

 

 

十(shí)一(yī)欧(ōu)韵(yùn)ou·iu

 

攻(gōng)对(duì)守(shǒu);放对(fàngduì)收(shōu)。审判(shěnpàn)对(duì)拘留(jūliú)。超前(chāoqián)对(duì)滞后(zhìhòu);远虑(yuǎnlǜ)对(duì)深(shēn)谋(móu)。山上(shānshàng)兽(shòu);圈(juàn)中(zhōng)牛(niú)。夏(xià)憩(qì)对(duì)春游(chūnyóu)。峰峦(fēngluán)拔地(bádì)秀(xiù);江(jiāng)海(hǎi)盖(gài)天(tiān)流(liú)。晴(qíng)川(chuān)历历(lìlì)汉阳(hànyáng)柳(liǔ);芳草萋萋(fāngcǎoqīqī)鹦鹉(yīngwǔ)洲(zhōu)。月(yuè)有(yǒu)缺(quē)周(zhōu),莫(mò)羡(xiàn)羿(yì)妻(qī)舒广(shūguǎng)袖(xiù);星(xīng)分(fēn)隐(yǐn)露(lòu),应(yìng)怜(lián)织女(zhīnǚ)爱(ài)牵牛(qiānniú)。

 

皮(pí)对(duì)肉(ròu),尾(wěi)对头(duìtóu);皓齿(hàochǐ)对(duì)明眸(míngmóu)。新(xīn)朋(péng)对(duì)旧友(jiùyǒu);大(dà)恨(hèn)对(duì)深(shēn)仇(chóu)。情意(qíngyì)厚(hòu);礼仪(lǐyí)周(zhōu)。酿酒(niàngjiǔ)对(duì)榨油(zhàyóu)。雨(yǔ)润(rùn)清香(qīngxiāng)透(tòu);风(fēng)和(hé)绿叶(lǜyè)稠(chóu)。殚精竭虑(dānjīngjiélǜ)般(bān)般(bān)有(yǒu);好逸恶劳(hàoyìwùláo)样样(yàngyàng)丢(diū)。涛(tāo)涌(yǒng)水流(shuǐliú),反腐倡廉(fǎnfǔchànglián)除(chú)吏(lì)垢(gòu);雨(yǔ)急(jí)风(fēng)骤(zhòu),惩(chéng)邪(xié)除(chú)恶(è)解(jiě)民忧(mínyōu)。

 

 

十二(shíèr)安韵(ānyùn)an·ian·uan·üan

 

长(cháng)对(duì)短(duǎn);后(hòu)对(duì)前(qián)。日月(rìyuè)对(duì)江山(jiāngshān)。雷鸣(léimíng)对(duì)电闪(diànshǎn);奖(jiǎng)善(shàn)对(duì)惩(chéng)奸(jiān)。波涛(bōtāo)卷(juǎn);海岸(hǎiàn)拦(lán)。淡(dàn)雾(wù)对(duì)浓烟(nóngyān)。风(fēng)静(jìng)花(huā)尤(yóu)艳(yàn);官(guān)清(qīng)民(mín)自(zì)安(ān)。攀(pān)上(shàng)险峰(xiǎnfēng)称(chēng)好汉(hǎohàn);制服(zhìfú)恶(è)虎(hǔ)是(shì)英(yīng)贤(xián)。坏事(huàishì)莫(mò)沾(zhān),休(xiū)自悲(zìbēi)观(guān)休(xiū)自满(zìmǎn);蠢(chǔn)行(háng)休(xiū)干(gàn),不(bú)敬(jìng)鬼(guǐ)神(shén)不(bú)敬(jìng)仙(xiān)。

 

圆(yuán)对(duì)扁(biǎn);热(rè)对(duì)寒(hán)。短(duǎn)褐(hè)对(duì)长衫(chángshān)。热忱(rèchén)对(duì)冷淡(lěngdàn);肠胃(chángwèi)对(duì)心肝(xīngān)。勤(qín)锻炼(duànliàn);苦(kǔ)钻研(zuānyán)。落后(luòhòu)对(duì)领先(lǐngxiān)。大治(dàzhì)千(qiān)家(jiā)赞(zàn);小康(xiǎokāng)万(wàn)户(hù)欢(huān)。富(fù)时(shí)莫(mò)忘(wàng)穷(qióng)时(shí)饭(fàn);丰(fēng)岁(suì)常(cháng)思(sī)歉岁(qiànsuì)难(nán)。日子(rìzǐ)香甜(xiāngtián),男(nán)恩(ēn)女(nǚ)爱(ài)一生(yìshēng)伴(bàn);婚姻(hūnyīn)美满(měimǎn),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)百世(bǎishì)欢(huān)。

十三(shísān)恩(ēn)韵(yùn)en·in·un·ün

 

柔(róu)对(duì)韧(rèn);主(zhǔ)对(duì)宾(bīn)。父子(fùzǐ)对(duì)祖孙(zǔsūn)。冷(lěng)调(tiáo )对(duì)热(rè)炖(dùn);旧(jiù)恋(liàn)对(duì)新婚(xīnhūn)。言必信(yánbìxìn);语(yǔ)要(yào)真(zhēn)。闭(bì)户(hù)对(duì)开(kāi)门(mén)。天(tiān)天(tiān)传(chuán)喜(xǐ)讯(xùn);处(chù)处(chù)有(yǒu)新(xīn)闻(wén)。春(chūn)暖(nuǎn)花(huā)开(kāi)蜂(fēng)授粉(shòufěn);秋(qiū)深(shēn)霜降(shuāngjiàng)叶(yè)归(guī)根(gēn)。莫(mò)怕(pà)头(tóu)昏(hūn),天(tiān)才(cái)出(chū)自(zì)崇(chóng)勤奋(qínfèn);休(xiū)言(yán)人(rén)笨(bèn),智慧(zhìhuì)源于(yuányú)动脑筋(dòngnǎojīn)。

 

缩(suō)对进(duìjìn);懒(lǎn)对(duì)勤(qín)。类聚(lèijù)对(duì)群(qún)分(fēn)。铭(míng)恩(ēn)对(duì)饮恨(yǐnhèn);结(jié)友(yǒu)对(duì)联姻(liányīn)。安稳(ānwěn)稳(wěn);乱纷纷(luànfēnfēn)。宇宙(yǔzhòu)对(duì)乾坤(qiánkūn)。编辑(biānjí)发(fā)社论(shèlùn);作者(zuòzhě)写(xiě)时文(shíwén)。筹(chóu)计(jì)千(qiān)条(tiáo)分(fēn)尺寸(chǐcùn);当官(dāngguān)一任(yírèn)建(jiàn)功勋(gōngxūn)。上瘾(shàngyǐn)缠身(chánshēn),沉溺(chénnì)牌(pái)桌(zhuō)成(chéng)赌棍(dǔgùn);消(xiāo)迷(mí)下(xià)阵(zhèn),摆脱(bǎituō)麻将(májiàng)做(zuò)良民(liángmín)。

 

 

 

十四(shísì)昂(áng)韵(yùn)ang·iang·uang

 

升(shēng)对(duì)降(jiàng);铁(tiě)对(duì)钢(gāng)。地(dì)久(jiǔ)对(duì)天(tiān)长(cháng)。申冤(shēnyuān)对(duì)告状(gàozhuàng);软弱(ruǎnruò)对(duì)坚强(jiānqiáng)。心(xīn)荡(dàng)荡(dàng);气(qì)昂(áng)昂(áng)。翠(cuì)柏(bǎi)对(duì)青(qīng)杨(yáng)。春(chūn)来(lái)花体(huātǐ)壮(zhuàng);秋(qiū)至(zhì)果实(guǒshí)香(xiāng)。河马(hémǎ)身(shēn)强(qiáng)掀(xiān)细(xì)浪(làng);蠹虫(dùchóng)体(tǐ)弱(ruò)蛀(zhù)粗(cū)梁(liáng)。春雨(chūnyǔ)迷茫(mímáng),绿(lǜ)杨(yáng)烟(yān)里(lǐ)金鸡(jīnjī)唱(chàng);暖(nuǎn)风(fēng)浩(hào)荡(dàng),红(hóng)杏(xìng)枝(zhī)头(tóu)翠(cuì)鸟(niǎo)嚷(rāng)。

 

兵(bīng)对(duì)将(jiāng);炮(pào)对(duì)枪(qiāng)。内地(nèidì)对(duì)边疆(biānjiāng)。穷(qióng)乡(xiāng)对(duì)僻(pì)壤(rǎng);小(xiǎo)米(mǐ)对(duì)高(gāo)粱(liáng)。花(huā)绽(zhàn)放(fàng);鸟(niǎo)飞(fēi)翔(xiáng)。桔(jú)绿(lǜ)对(duì)橙(chéng)黄(huáng)。星(xīng)密(mì)天空(tiānkōng)亮(liàng);草(cǎo)多(duō)田地(tiándì)荒(huāng)。风平浪静(fēngpínglàngjìng)休(xiū)松(sōng)桨(jiǎng);国泰民安(guótàimínān)不(bú)弃(qì)枪(qiāng)。铲(chǎn)暴(bào)除(chú)娼(chāng),撒(sǎ)下(xià)天(tiān)罗(luó)和(hé)地网(dìwǎng);埋(mái)雷(léi)设障(shèzhàng),筑(zhù)成(chéng)铁(tiě)壁(bì)与(yǔ)铜(tóng)墙(qiáng)。

十五(shíwǔ)英韵(yīngyùn)ing·eng·ong·iong·ueng

 

桃(táo)对(duì)杏(xìng);雨(yǔ)对(duì)风(fēng)。大陆(dàlù)对(duì)长空(chángkōng)。喧嚣(xuānxiāo)对(duì)肃静(sùjìng);烟(yān)锁(suǒ)对(duì)云(yún)封(fēng)。天(tiān)笼(lǒng)统(tǒng);雾(wù)朦(méng)胧(lóng)。古(gǔ)柏(bǎi)对(duì)苍松(cāngsōng)。一方(yīfāng)施(shī)善(shàn)政(zhèng);百姓(bǎixìng)赞佳(zànjiā)名(míng)。诗文(shīwén)不厌(bùyàn)千(qiān)回(huí)诵(sòng);车马(chēmǎ)长驱(chángqū)万(wàn)里(lǐ)行(háng)。思路(sīlù)惺(xīng)忪(sōng),少(shǎo)贪(tān)富贵(fùguì)三生(sānshēng)幸(xìng);意识(yìshí)清醒(qīngxǐng),多(duō)念(niàn)俭(jiǎn)勤(qín)二字(èrzì)经(jīng)。

 

桌(zhuō)对(duì)凳(dèng);弟(dì)对(duì)兄(xiōng)。海(hǎi)誓(shì)对(duì)山(shān)盟(méng)。轻松(qīngsōng)对(duì)沉重(chénzhòng);白(bái)塔(tǎ)对(duì)红灯(hóngdēng)。风雷(fēngléi)动(dòng);草木(cǎomù)萌(méng)。霞(xiá)蔚(wèi)对(duì)云(yún)蒸(zhēng)。九州(jiǔzhōu)歌(gē)鼎盛(dǐngshèng);四海(sìhǎi)庆(qìng)升平(shēngpíng)。根(gēn)深(shēn)不(bú)怕(pà)风(fēng)吹(chuī)岭(lǐng);心(xīn)正(zhèng)何(hé)愁(chóu)鬼(guǐ)念(niàn)经(jīng)。壁(bì)上(shàng)画屏(huàpíng),山(shān)重(chóng)水(shuǐ)复(fù)沟(gōu)崖(yá)静(jìng);人间(rénjiān)风景(fēngjǐng),柳暗花明(liǔànhuāmíng)鸟雀(niǎoquè)鸣(míng)。